سریال پرده نشین و نگاهی به شخصیت ها

"سریال پرده نشین " با همه نقاط ضعف و قوت از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد؛ و با پایانی نه چندان دلچسب! از اذهان هم پاک شده است.

پرده نشین نقد ها و بررسی های فراوانی هنگام پخش و پس از آن نیز داشت. و مانند همه نقد های دیگر افراط و تفریط هایی را در خود داشت. اما من قصد ندارم به نقد ساختار فیلم یا نکات فنی این سریال بپردازم! چراکه سریال پرده نشین هم مانند همه سریال ها و فیلم های دیگر ایران، شاخص های خود را داشت. 

  فیلم ؛ زندگی واقعی آدمها بود، با تمام کنش ها و واکنش آنها. اما در بسیاری از سکانها و صحنه های فیلم بازیگران دچار چکنم چکنم داستان  فیلمنامه بودند! و میتوان گفت که بودن یا نبودنش  تأثیری در روند قصه نداشت.

  شاید بتوان حق را بکسانی داد که نظرشان بر "سفارشی بودن سریال پرده نشین" بود! چراکه زمان و شرایط اقتصادی کشور و "فساد برخی از آقازادگان خاص"  و افشا شدن تعداد بسیار معدودی از این اختلاس و دزدی های اموال ملی و مردمی؛ و ساخت سریال پرده نشین در همین زمان! همین معنی را به ذهن بعضی ها متبادر میکند.
  فراموش نشود که همین سفارشات نیز میتوانند انواع مختلف داشته باشند! یعنی اینکه یک سفارش که برای کنترل و هدایت جامعه به سمت و سوی اهداف سفارش دهنده ساخته و عرضه میشود، ممکن است برای منافع ملی و کلی کشور باشد، یا اینکه سفارش دهنده ها اشخاصی خاص باشند که سطح نفوذ مافیایی ایشان تا عمق قوای اصلی نظام و بالطبع تا رسانه بزرگ و ملی دولتی کشور نیز گسترده باشد!
 اما نوع سومی از اینگونه سفارشات نیز وجود دارد! و آنهم سفارشی که مشترکآ توسط طرفهای خاص و برای شستشوی اذهان مردم عام  صورت میگیرد.

در کوتاه سخن؛ سریال پرده نشین، که برای پاک نمودن چهره روحانیون و البته بستگان و خانواده درجه یک ایشان ساخته و پخش شد، آنگونه دور از واقعیت برخی روحانیون مذهبی ما نبوده و نیست. و کم نبودند و نیستند روحانی ها و مبلغین مذهبی که نهایت سعی خود را در پیشه کردن تقوی انجام داده اند.اما...

   اما شاید بتوان این گونه روحانی را در کوره ده و کوره محلات پیدا کرد، که مانند "حاج آقا شهیدی سریال پرده نشین" ! در سادگی و انزوای خودخواسته! زندگی میکنند. و خود را از هر نوع آلودگیها و ناپاکی های سیاسی که از ویژگیهای اشخاص سیاسی میباشد ! دور نگه میدارند.
 و این اشخاص هیچگونه قیاس و قرابتی با عالیجنابان سرخ پوش ، سبزپوش یا سیاهپوش ندارند.

/ 1 نظر / 34 بازدید