سه وزیر دولت اوباما پاسخگوی مخالفان توافق در کنگره

  جان کری وزیر خارجه باراک اوباما و دو وزیر انرژی و دارایی دیگر بازهم در مقابل جمهوریخواهان صهیونیست و "مخالفان سرسخت توافق هسته یی ایران"  و این بار در مقابل "نمایندگان کنگره آمریکا". 
  بازی و شوی مضحکی که چهار ساعت تمام سه وزیر دولت باراک اوباما، یک طرف آن بودند و یکسو صهیونیست های آمریکایی نمای سناتور!! اما:

 اما بحث ها تا گزینه "حمله نظامی به ایران" و حتی "حمله اتمی به ایران" نیز پیش رفت!!! و جالب اینجاست که همان جان کری وزیر خارجه باراک اوباما، نیز آنرا غیر محتمل ندانست!!! و گفت بله گرچه نمیتوانم از محرمانه ها بگویم....اما شاید این گزینه هم باشد!! 
 
اما آنچه که جان کری را برای پاسخگویی در مخمصه جدی قرار میداد، داستان نابودی و مرگ بر آمریکا در ایران ، آنهم به پیشوایی بزرگانشان بود!! 

  مهمترین سخنان و پرسش مخالفان توافق، دست یافتن ایران به میلیاردها پولی بود که میتواند با این پول به متحدان خود که از نظر آنها تروریستهای منطقه هستند کمک های فراوانی بکند...
 و چالش دیگر جان کری و مونیز و جان...تحقیر کردن آمریکا در این مذاکرات...که البته نمیتوان اعماز کرد که وزیر خارجه باراک اوباما بطور حساب شده و کنترل شده یی پاسخ مخالفان توافق هسته یی نمایندگان کنگره را داد

  اما سخنان دیگر را صدها بار از رسانه های خودی و غیره خواهید شنید... 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید