اداره جهان نه با کشتار و تجاوز و نه با سوگ و وعظ

جهان را با تجاوز و کشتار نمیتوان اداره کرد اما یقینآ با سوگواری و موعظه دایمی هم نمیتوان!!!

بگویم بدنام میشوم؛ نگویم شرمنده وجدان و انسان میشوم . . .شرح مطلب در همین صفحه بزودی...
عذر میخواهم از عقیم ماندن مقاله...چون میگویند؛  هرسخن جایی وهرنکته مکانی یا زمانی دارد... البته گمان نکنید که آنکسانی که مورد سخن من بودند، فرزانه شدند و دنیای ما خوب شد!!!! نه نه نه...
   بعدها خواهم گفت دوستان محترم... 

/ 0 نظر / 29 بازدید