دشمن گفت آنچه میخواست(ماچه کنیم)

دشمنان گفتنی خودرا گفتند،اکنون وظیفه ماچیست؟‏31‏-محرم‏-13

باردیگر یزیدیان تیغ را از رو بستندوامام حسین را به قتلگاه فرا خواندند.
معصیتی که نباید انجام میگرفت،انجام شدوآبی که نباید میریخت ریخت.

دشمنان استقلال وآزادی ملتهای جهان آخرین حرف خودرا در اول زدند،وبه قداستی که نباید تلنگری میخوردضربه زدند!یقینأ گذشته از حزن واندوه این حرمتشکنی نبایدموهبت پروردگار را که به ملت ما تفویز شدنادیده گرفت وفایده این نعمت وهدیه خدا همان دلیل حضور آحاد دوستان وعاشقان امام حسین در صحنه است،وچه ابزاری کارامدتر از این؟

بله این درست است که دشمنان جهانی ما هزینه کردند،طرحی را سازمان دادند وبا یاری گرفتن از تمام ابزار اطلاعاتی،جاسوسی ورسانه ئی خود وبدست عمال فریب خورده خود در داخل به هدف اولیه خود که همانا شکستن حرمت عاشورا وقیام سیدالشهدا وتکرار مخالفت جدی وقدیمی با اصل ولایت بود رسیدند.

اما اکنون پس از سوگ وگریه بر این مصیبت بزرگ وظیفه تاریخی ما چیست؟ :
در کلیت موضوع سه وظیفه برگردن ماست،وظیفه اول ما همان نفی این عمل ومحکومیت آن بود که شاهد بودیم این وظیفه با تعصب خاص بصورت خودجوش از سوی تمام تشکلهای مردمی وگروهها وسازمانها انجام شد.
وظیفه مهم دوم هم برعهده هم مردم وهم نظام بویژه پلیس وقوه قضائی بود که مردم با حضوربموقع درصحنه شورشیهارا عقب راندند ونظام نیز در صدد اجرای قانون وخواست مردم است.اما وظیفه دیگر بر گردن دستگاههای فرهنگی ورسانه ها وبیش از همه نخبگان ماست،چرا که ورود انگل به جامعه وخودنمائی وشناخت آن یک سوی ماجراست،اما سمت دیگر آن از میان برداشتن انگل وبیماری ومداوای اثرات این آسیب است که در کنارقوه دافعه ورفع فتنه باید از راه صحیح آن صورت گیرد.

قبل از هر چیز ملت ما باید بدانند ویقین داشته باشندکه چنین تحرکات کثیف وسبکسرانه ئی هرگز نمیتواند به نظام قدرتمند این کشور گزندی وارد کند،بلکه حتی خراشی هم بر هیکل این قهرمان نخواهدانداخت .چرا که کشور عزیز ما با خطرات وخصومتهائی بسیار جدی تر از این ماجرای بچه گانه ومحقر مقابله کرده وبااقتدار کامل پایه های استقلال ورو به توسعه خود را روزبروز قدرتمندتر ساخته،واتفاقأ همین موجب خشم حسادت وتحرکات شیطانی آنان بوده است.

مهمترین اصل اینکه باید محرم وعاشورا به همینگونه بکر واصیل برقله قداست مردمی وفرهنگی ومذهبی خویش بماند. وهرگز اجازه نداد که بیش از این با سیاست بازیهاممزوج شود،که این رخداد دقیقأ خواست مستکبران وارتداد است در درازمدت،یعنی بیرون آمدن از فرهنگها وسنتهای بکر داخل امت وکم شدن از ابهت،باورها وقداست آن ودر نتیجه کوبیدن کل مذاهب توحیدی و بدنبال آن تبلیغ سکولاریسم!!!  پس بسیار هوشیار باشیم ..


درانتهای این بحث به برخی نتیجه ها که یا دشمنان بدنبال ایجاد آن هستندویا اینکه در چنین حوادث به ظاهر مردمی اجتناب ناپذیر است فهرست وار فقط اشاره میکنم .

روش این اقدامات به گونه ئی آست که ایجاد درگیری دربین خود مردم کنند ،خرابیها وقتلها از نوعی ست که شاید ایجاد مسئله انتقام گیری و بدنبال آن تشدید خونخواهی کند،وبین گروههای مردم شکاف عمیق بوجودآورند!مسئله چالش برانگیز دیگری مانند مثلأ شک آدم فروشی وآطلاعاتی وغیره را رواج ومردم را نسبت به یکدیگر بدبین ونسبت به نظام بدبین کنند.

حرف زیاد است وغم باره ! دیگر ساده تراز این نمیشود به سیاستی چنین آشکار و رو اما در عمل وهدف بسیار پیچیده اشاره کرد .

اما مردم این سرزمین با مدنیت وشعور سیاسی و اصالت فرهنگی خود یقینأ اسیر سیاستهای شیطانی وضد دین صهیونیسم وغرب نخواهندشد ،وکار قانون را به مسلم به اهل آن خواهند سپرد ویقین دارند که مقامات امنیتی وقضائی ما کمترین مسامحه ئی دراین امر نخواهند کرد.وملت سوگوار وغمگین ما از غم جسارت به امام شهید ومعصومشان با تشریک مساعی وحضور خود در صحنه این غائله را در نطفه خفه خواهند کرد. اما باز هم نمیتوانم یک نکته را سربسته نگویم:آیا میدانیدکه_______با یک حرکت بی وقت وبیجا که منتظر آنهم هستند میخواهند اشخاصی را قهرمان وشبه رهبرکنند؟؟؟؟پس کار را به کاردان واگذارید..

                                     وفردا چهارشنبه روز حضور است.  ابوالقاسمیsedasat///خرده سیاستها///

/ 0 نظر / 3 بازدید