ادبیات وشعر (مویه های غریب)

باسلامی دوباره مدت زیادی از ارسال مطالب به دلائلی محروم ماندم

اما :

بی پناهی ما شهرتش فسانه شده /////دردوسوزدلم عادت زمانه شده.

سوخت سینه ازفراق رخ یارایدریغ////کین مسیرپرگنهم جای صدبهانه شده

گرحدیث عشق من ازعاشقان جوئی///هرورق زخانه دل وصف سوگنامه شده.

چون کمندزلف سیاهت بدیدچشم ترم////دید او که ریشه دلم همچوشانه شده .

تیر ناوک مژگانت ای صنم آخر /////بهر سینه ما از ازل نشانه شده.

آنچه تیربلا بود زاشنا دیدم///////مویه های غریبمناله ای شبانه شده.

برداشت بدون ذکرمنبع ممنوع است                      ابوالقاسمی

/ 0 نظر / 3 بازدید