رئیس جمهوررنگین پوست وخرده سیاستی مزورانه

رئیس جمهور رنگین پوست: خرده سیاست وپروژه یئ  که سالها موردبحث بود!! 

یقینأجمع زیادی وجوددارندکه هنوز ماجراها وزدوبندهای سیاسی وغیرسیاسی پشت یک انتخاب را یک شوخی میدانند!
اما من وشما مردمی که در زیر پوست سیاست زده وملتهب این جهان مشغول روزمرگیهای خویشیم،باید باورکنیم که اینگونه نیست که ما با چشم اعتماد وصداقت به تمام ماجرامینگریم! حمایت بی حد وبی کم وکاست رئیس جمهور رنگین پوست آمریکا تحلیلهای متنوعی را موجب گشته.اما اینکه در این شرایط جهانی شخصی از میان ،طبقه ستمدیده این کشور باصطلاح آزاد بیاید وبر کاخ سفیدحکومت نماید ،اگرچه جای تعجب است ،اما یقینأ بی دلیل نیست ،وسالهای متمادی بخصوص ازبعداز اظهاروجود  اسلام وحکومتی بر پایه وبنیانهای اسلامی ،یکی از گزینه های نظام امریکا وغرب که کرسیهای بیشماری از این حاکمیتهای پوسیده در اختیار صهیونیستهاقرار دارد.

  

          |پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،ونشانه هایی از صدور وتفکرات این نظام در گوشه هایی از منطقه ودرمیان آزادیخواهان جهان،غرب با هر ترفندی سعی در براندازی ویا حداقل همراه کردن این نظام با خود انجام داد. از یک جنگ رودررو وفراگیرنظامی تا انواع تهدید وایجادتحریمهای همه جانبه وظالمانه ،آنهم تنها برعلیه ملتی که بدنبال یک دموکراسی واقعی بودند،وهدفشان استقلال بود ودیگرهیچ.
واین همان چیزی ست که غرب ازآن واهمه داشت. چراکه آنان سالهای سال برای امنیت وبرسمیت شناختن اسرائیل توسط کشورهای منطقه واعراب تلاش کرده بودند،ودراین راه دست به فجیع ترین جنایات وترورهای دستجمعی در این بلاد وهمچنین در کشورهای عربی که هنوزنمیتوانستند براحتی این کشور را در میانشان بپذیرند.وپایگاه اسرائیل وموجودیت وتحکیم آن برای غرب بسیار از اهمیت بالائی برخوردار بوده وهست، چرا که تسلط بر موقعیت ممتاز وسوق الجیشی منطقه خاور میانه که میتوان آنرا جه از نظر جغرافیائی ،وچه از نگاه سیاسی غربی شرقی و شمال جنوب! ومهمتر از آن مرکزیت انرژی جهان که در اختیار کشورهای مسلمان است، از اهم مسائل کنونی جهان غرب ومافیای سرمایه داریست.

         ازسوی دیگر باید توجه داشت که اگرچه غرب بویژه ایالات متحده برخی کشورهای مهم عرب وشیوخ منطقه را دراختیار دارد وبر آنها حاکم است! اما هیچوقت نمیتواند ترس خود را از ملتهای مسلمان همین سرزمینها مخفی ویا از نظر دور کند،ودیر زمانی نگذشته که ملت مسلمان ایران نزدیکترین دوست وامربر  آمریکارا که حتی قبل از همه در جنایات غرب شریک بود،چنانکه برسمیت شناختن صهیونیستهای خونخوار از جانب این رژیم یعنی پهلویها وشاه ایران از آنجمله است،که ملت ایران باتحقیرآنانرا راندند.

         پس تنها پایگاه وسنگری که بعنوان قلعه امن سرمایه سالاران واستکبار غرب میتوانند روی آن حساب وهزینه کنند، همین کشوراسرائیل است ،که با اشغال سرزمین فلسطین وگسیل یهودیان به آنجا آنرا بنا نهادند. پس میبینیم که غرب برای حفظ وتقویت این رژیم
وتسلط برمنابع مالی ونظام سیاسی جهان از هیچ حرکت وجنایتی ابا ندارد، وحال میرسیم به این موضوع که چگونه جمعی آنقدر ساده دل وبا سیاست بیگانه اند!! که گاهآ اسیر حیله واعمال خرده سیاستهای سوخته ونخ نمای صحنه گردانان جهان میشوند؟؟

         وازجمله این خرده سیاستها وقایع پنجاه سال اخیراست، که جمع آنها پازل هزار رنگیست که مهره سیاه این پازل یعنی رئیس جمهور سیاه آمریکا با پیوست شعار تغییرش تنها یک قطعه از این پازل سیاسی جنائی میباشد.

         خرده سیاستی که شاید میتوانست چهره تخریب شده آمریکارا در نزد ملتهای جهان اندکی ترمیم کند! واندکی از حقارت غرب که در این سالها به واسطه اعمال قدرت اسلام شیعی پی درپی نصیب آنها شده است بکاهد.

          واین مورد را نیز فراموش نکنیم که بعضی ازهمین رنگین پوستان غرب وساکنین محله هایی مانند هارلم که خونبارترین وبیرحمانه ترین جنایات را در کسوت مزدوران انجام میدهند، اکثرأ اصلیتهایی مذهبی وحتی مسلمان داشته اندفکه دست قضا ایشانرا در سده های اخیر به سرزمینهای غرب کشانده است، وگاه همین سیاهپوستان مسلمانزاده وستم کشیده ،همچون بومیان خود آن بلاد فرنگ، در جنایت و مزدور بودن هزاران بار اربابان خودرا دور زده اند! وروی آنانرا در وحشیگری وقصاوت سفید کرده اند.

        ونتیجه اینکه کشورهای مسلمان ودیگر ملتهای مشابه باید بدانند که اهداف سیاستمداران ومنفعت طلبان که خود در خدمت حرص وآز و طمع سرمایه دارانند هیچوقت پایانی ندارد،ودرسالها وقرنهای آینده هم نیز چنین تغییر عجیبی نخواهدبود، واین تنها تاکتیکها ومهره ها هستند که دچار تغییر وتحول میشوند، وبس .

          masoud_sedasat@yahoo.com

/ 0 نظر / 3 بازدید