جامعه وسیاست(پاسخ یک ابهام)

درادامه این مطلب نیکوست که این بیت آشنارابیادآورم که:
  دشمن دانابلندت میکند....بر زمینت میزند نادان دوست
وبدیهی است که این حادثه با همه منافع تبعاتی رانیز به نظام ماتحمیل کرد.امادرکل جمعی رانگران کرد ،گروهی را بروضعیت موجود واقف نمود،واقشار کثیری رانگران وحتی نا امیدساخت،

وشادیم ازاینکه جماعت سالوس وجاهلی راکه با افکار مرتجعانه خود دستور چنین رفتاری راصادر میکنند،ویا دست جاهل ترین اوباش واراذل را برای جنایت باز میگذارند!!!رسوا کرد.
واگرچه دوستان حقیقی این کشور اهل بیت را غمگین ومحزون نمود،اما سخن دیرینه من وامثال من را ثابت کردو دانستیم که سیاستهای به اصطلاح کلان وگم گشتن در برنامه های کوتاه وبلند واشباع شدن در روزمرگیها وآمارها ونشستهای پر رنگ و لعاب وپرهزینه چیزی نیست که بتواند ملتها وازجمله ملت اصیل ما را به سعادت برساند.

وتنها راه سعادت کشور وسربلندی واقعی وبدون دغدغه حکومت اسلامی بامردم بودن و رسیدگی به خرده سیاستهای قدم به قدم داخلی وزندگانی با همین پا برهنگان است وبس.

ودیدیم که به حاشیه راندن مردم  جمعی خوارج وهم ریاکار چگونه در پرده دروغین عاطفه وقانون مداری به خود جسارت محکومیت وهم اجرای حکم را در مورد فرزندان این ملت میدهند که در اوان زندگی جوانی کرده اندویا بدلیل ناپختگی فریب سرشاخه های خشن را خورده اند


واما بابعضی دوستان هم عرض میکنم که بیائید داستانهائی مانندلباس شخصی هارا کنار بگذاریم، چرا که چنین معرفیهائی کمی مضحک مینمایدونه اینکه من آنهارا انکارمیکنم،به عکس من بیش از هرکس این جرثومه های جنایت واحمق را ازنزدیک درک کرده ام.
ولی این وظیفه مجریان قانون وحکومت است وبه هیچ وجه نمیتوان بامعرفی این افراد گناه اشتباه وبی فکری خودرا فراموش کرد.
واین ملت هستند که با خاطری آسوده وبا اعتماد کار را به نظام سپرده وطالب امنیت وآسایش
جان ومال خویشند.وچرا باید عده ئی درهر مقام اینچنین راحت ازمرزهای قانون عبور کنند و امنیت مردم رالگدمال کنند؟
برای خودقانون جداگانه وضع کنند،رانتهارا مدیریت کنند،ثروتهای کلان ازپیوند آقازادگی خویش کسب کنند، برای مردم موعظه های دروغین سردهند.و و و ...وآنقدر جسورکه برای کسب مقام وثروت به مقدس ترین کرسیهای حاکمیت این نظام مقدس چشم طمع بدوزند!!
آه از آن دم که پیراهن.....به تن میکنندوخودرا بیگناه وفقیر میدانند!!!

به خدا سوگند که مولای ما امیر مومنان علی(ع)سالها برظلمی کوچک ازجانب کارگزارانش میگریست واز خدا طلب مغفرت میکرد.

یاعلی امشب همان شب است که آسمان وزمین برعدالت ومظلومیت تو خون گریستند و نظاره کردند که چگونه عدالت را سرشکافتند..
                                                                               ابوالقاسمی
sedasat2

/ 1 نظر / 4 بازدید
نيشتر

سلام وبلاگ زيبايي داريد اين شعر از استاد شجريان در مورد وقايع اخير تقدیم به شما دوست عزیز تفنگ‌ات را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خون‌بار ناهنجار تفنگ دست تو يعنی زبان آتش و آهن! من اما پيش ا‌ين اهریمنی ابزار بنيان‌کن، ندارم جز زبانِ دل دلی لبريز از مهر تو، ای با دوستی دشمن! زبان آتش و آهن، زبان خشم و خون‌ریزی است! زبان قهر چنگیزی است! بیا بنشین، بگو، بشنو سخن، شايد فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید! برادر، ای برادر! گر که می‌خوانی مرا، بنشين برادروار تفنگ‌ات را زمین بگذار تا از جسم تو اين ديو انسان‌کش برون آيد. تو از آيين انسانی چه می‌دانی؟ اگر جان را خدا داده است، چرا باید تو بستانی؟ چرا باید که با یک لحظه‌ غفلت اين برادر را به خاک و خون بغلتانی؟ گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جويی و حق با تست ولی حق را، برادر جان، به زور این زبان‌نافهم آتش‌بار، نباید جُست! اگر این بار شد وجدان خواب‌آلوده‌ات بیدار تفنگ‌ات را زمین بگذار! خوشحال مي شم به من سر بزني