ادوارداسنودن افشاگر جاسوسی سایبری آمریکا

افشای جاسوسی های آمریکا به شوخی بیشترشبیه است!!

افشای ماه بدر در شب چهارده! همین افشاگری ویکی لیکز و ادوارداسنودن است!!

/ 0 نظر / 31 بازدید