هدفمندکردن یارانه هاووجوب اعمال بعضی خرده سیاستها

هدفمندکردن یارانه ها و وجوب اعمال بعضیخرده سیاستها. 

               بی گمان اجرای اصلاح اوضاع اسفباراقتصادی کشور، یکی از مهمات و راه رسیدن به آرمانهایی است که انقلابیون وعقلای ما آنرا از اولین اهداف خود میدانستند.

               وهنوز هم کسانیکه توسعه و پیشرفت را بهمراه اصل عدالت میخواهند ،در انتظار حکمیت عدالت وقانونند. یکی از اقدامات شجاعانه وکلانی که در جهت رفع بیعدالتیها در بین صدها بی عدالتی و ظلمی که به آحاد جامعه ایرانی  میشود همین "هدفمندکردن یارانه هاست" .

  masoudwarna@yahoo.com.

             نباید فراموش کرد که بار قسمت اعظم این کلان طرح بر دوش تکنیک نوین جهان امروز وفضای مجازی و آی تی بود، چراکه اگر تصور کنید که این کار بزرگ ،یعنی رسیدگی وانجام امورمختلف اداری وسازمانی هفتادمیلیون مراحعه کننده بشکل سنتی و کاغذ بازی ها و بوروکراسیهای کمرشکن چند ساعتکار اداری وچند ساعت ناکار برای هر نفر که در صفهای طویل چندکیلومتری بایستند. از این گذشته مشکلات و خطا های غیرقابل اجتنابی که توسط انسانهای خسته ومنازعاتی که رخ میداد!!  اما اکنون مشاهده میکنید که بدور از چشم شما هزاران بار توسط کارشناسان هر طرحی مطالعه میشود، یعنی هزاران بار پارچه گز میشود وبعدپاره میشودو اینجا تنها با یک کلیک و فشار یک دکمه در یک لحظه کار میلیونها ارباب رجوع هم انجام میشود وهم به امضای جناب رئیس میرسد. من نمیدانم آیا درک کردید که من چه گفتم؟  

               بهر حال اکنون به نقطه یی رسیده ایم که من گمان میکنم ،شاید سخت ترین و پرمخاطره ترین قسمت این اصلاحات اقتصادی کشور واجرای هدفمندکردن یارانه هاست!! زیرا در این پرده از این نمایش دیگر با دشمنان شناخته شده وبرچسب دار روبرو نیستیم! بلکه با دشمنان ویا بهتر است عرض کنم دوستان نادانی که هزاران بار خطرناکتر و آسیب رسانتراز دیگرانند، وبه این دلیل که این دشمنان و مشکل جدی از جنس مردمند ،یعنی از میان همین ملت ومردمی هستند که خود بدنبال کسب یارانه بیشترند،

               آری ، کسانی که دست به احتکار میزنند، وبازار را از برخی اجناس ضروری خالی میکنند، ویا کسانی که برای معاملات خویش دست نگه داشتند ودیگر مردمی کم فکر که منزل خودرا انبار انواع آذوقه ساختند،وانواع دیگری که هرکدامش سنگی مزاحم در این راه است.  اما با این دشمنان خودی چگونه باید مبارزه کرد؟ چگونه وبا چه زبانی باید به این هموطنان خود تفهیم کنیم که زندگی عادی خودرا رها نکنید.

               البته آندسته که عمدی وآگاهانه عمل میکنند حسابشان جداست، اما با آن گروهی که وسواس دارند وجهل و اشتباه دیگر با روزمرگی آنها ترکیب شده غیراز صبر کاری نمیتوان کرد،همانطور که یک معتاد را به آسانی نمیتوان ترک داد!!!  این قسمت کار وطرح هدفمندکردن یارانه ها را دیگر نمیتوان با یک کلیک سرو سامان داد!! وحتی فشار چند دکمه هم کار را درست نمیکند، زیرا که در این قسمت بیشترین کمک را فرهنگ میتواند انجام دهد، بله نیاز به فرهنگ سازی اصولی داریم.

              خوب کار فرهنگی هم که یک شبه که هیچ! یک ساله هم جواب نخواهد داد.  خوب پس حال تکلیف چیست؟ حالا که پای رزق وروزی مردم وضروری ترین مایحتاج آحاد ملت در کار است چه بایدکرد؟  اکنون که فرزندان ما باید بدون اتلاف وقت هم صبحانه خود را میل کنند وهم توانایی تهیه لوازم تحصیل را چه بایدکرد؟ پس به این نتیحه میرسیم که دیگر این چه کنیم را با نوعی دیگر از کلیک یا سوئیچ سیاست کرد!!

راهی فوری وعملی!
چونکه دیگر زمانی برای ازدست رفتن نداریم.  چونکه تمام سلاخها کارد و دشنه خودرا تیز وآماده کرده اند تا یک مجلس گوسفندکشون وگاوکشون!! البته با عرض معذرت ،چون در مثل مناقشه نیست ومردم کشون راه بندازن.
محتکران انبارهای خودرا صدها برابر انبارهای ذخیره دولتی پر کرده اند! ارز و سکه هایی که پول بازها ذخیره کرده اند بعیدنیست که نتوانند بانک مرکزی را یکجا قورت بدهند!! بخصوص آنهایی که کاملأ ماجرای پذیرش قطعنامه وپایان جنک را بیاد دارند،

               اینهارا گفتم که بدانید. سرمایه داران و ثروتمندان دانه درشت یا دانه کوچک ذره یی هم از این توپ وتشر و چنین وچنان میکنیم دولت ونظام نمیهراسند، وچنانکه نظام وحاکمیت وبه تبع آن دولت محترم همزمان با آزادسازی قیمتها و آزاد سازی حسابهای یارانه ها چاره ئی چندفوریتی نیندیشند تنها قشر فقیر و کم درآمد کشور هستند که گردنشان زیر کارد سلاخان پول باز سلاخی میشود وبس.

                 پس تنها چاره برای پیشگیری ویا دستکم کنترل بازار ومحتکران و بورس بازان ودلالان کلیکی بنام قوه قهریه نظام است در جهت منافع ملی ویاپیشگیری ازرخداد مصائب ملی!  واین تنها راه نجات مردم از دست سرمایه داران است.

                حال در این برهه ودر این مورد بخصوص این محتکر چه یک تن برنج یا روغن را احتکار کند وچه آن سرمایه دار ی که جندین کشتی برنج یا روغن یا هرچیزیرا وسط دریا انبار کرده باشد. تفاوت نمیکند ونفس عمل یکیست. وبدون شک این مبارزه تنها درافتادن ومبارزه با چند محتکر یا دلال و کاسب بی خدا نیست، بلکه این تلاشی حتمی برای حفظ وآبروی نظام اسلامی است، چراکه ماههاست که جهان جمهوری اسلامی ایران را زیر ذره بین رصدمیکنند. حال دوستان به نوعی ودشمنان جهت تغذیه کردن جنگ نرمی که سالهاست برایش هزینه کرده ومیکنند. واکنون ازنظر دشمنان چه بهتر که ما خودمان قسمتی از این هزینه را با جهل ونادانی خود بپردازیم! آنهم تنها بخاطر بدست آوردن مقداری ثروت بیشتر، ثروت وپولی به بهای ضربه زدن به موجودیت وهویت ایرانی خود وخیانت ومبارزه با مکتب اسلامی وراه اجداد وپدران خویش!!

                 وکیست که با حکمیت وجدان وشعورخود نگوید که این جنگ با خداست.
  هدفمندکردن یارانه ها
از زمان آغاز واعلام طرح بی گمان و صددرصد شش ماه تا یکسال اولیه ،یعنی تا آنگاه که مردم درک واقعی از آن بکنند ،وباورکنند که اینها همه هیاهویی بیش نبوده واین اقدام اقتصادی یقینأ به نفع آنها بوده است،
 باید مانند پدری دلسوز از
قوه قهریه وقاطع در مقابل قانون شکنان از آن بهره ببرند. ودر این دوره گذر وابهام وفراوانی دغل کاری وطمع کاری بشدت وبا هزینه مکفی ونیروی انسانی انبوه راه را بر آنان ببندند. والبته این قوه زور وقهریه اولأ که همیشگی نخواهدبود، وقانون راه خودرا میداند، وجایگزین میشود، ودوم اینکه در هر امری نباید از نیروی معرفت وفرهنگی خود غافل باشیم ووظیفه داریم که همیشه ریشه های فرهنگ ومعارف خودرا تقویت و بروز کنیم ،زیرا که این راه همیشگی ودرست است.  اما در این سال اول که دوره ئی جدید وپرابهام است ،حتی برای آنها که خود مجری وبانیان این طرح واقدام عدالت محورندنیز نگرانی ودلهره وجود دارد!!  اگرچه یقین داریم که بیش از سی سال از این کانال بطور ناعادلانه حقوق صاحبان اصلی آن به حسابهای بیحساب سرازیرمیشد. البته بماند اینکه قسمت اعظمی از این پول هم اتوماتیک وار ومثلأ قانونی به جیب ازما بهتران میرفت.

     //ابوالقاسمی-مسعود.

                اما تصمیم دولتمردان کنونی در به اجرا گذاشتن این برنامه شجاعتی خاص میخواست که پیداشد. وسختی وتلاش مضاعف وکاری بدون ذره یی خستگی وشبانه روزی میخواست که آنهم با اعلام وتشویق رهبرمعظم شدت گرفت .واین کار بزرگ وعظیم که در بطن خود از تمام گونه های سیاسی وکارشکنیهای جناحی داخلی وگذر از سیاستهای دشمنان سنتی وخارجی و مشکلات اجتماعی وجامعه شناختی و حتی بعضی ملاحظات فرهنگی وگونه های دیگر در مسیر خود داشت گذر کرد.  ،وتمام این زیرساختهای کمرشکن انجام شد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
mohammad reza etemadian

سلام اینطور به نظر میاید که هر دولتی که سی‌ سال سر کار بوده باید بره، تونس مصر بحرین سعودی ایران ؟ حضرت امام خمینی فرمودند ملت باید قدری تحمل داشته باشند و میخواهیم زندگی‌ مادی شما مرفه باشد.اما متاسفانه سی‌ سال انقلاب را دادیم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه خون انقلاب را ما بسیجیهآ ریختیم ولی‌ این آقا لذتش را میبره ، کسی‌ نمیگه نیرویه اتمی‌ نباید داشته باشیم ولی‌ نباید بخاطرش انقدر با دنیا در بیفتی که مجبور بشوید یآرانها را قطع کنید. این نیروی اتمی‌ مردم را بی‌ نیرو کرده.