اجتماعی وکمی خرده سیاست

مطلب امروز من به یقین درجامعه ما ازچشم بسیاری پنهان نمانده است.

معمولأ من بعنوان یک نویسنده بمواردی نمیپردازم که تاریخ مصرفی محدود وزودگذر داشته باشد.اما گاهی -
موردی عمیقأتوجه هرکسیرابه خودجلب مینماید. حتی درمن بی احساس ،که نمیتوانم بدون نظرازآن بگذرم.

لذا پند والگوئی هرچند کوچک اثرش را برقلب وجان حک میکند.

ونقد داستان وسریالهای نمایشی وتلویزیونی هم ازهمین مقوله اند.که در روزمرگیهای زندگی خیلی زود
به فراموشی سپرده میشوند.

 باکمی تأمل بگوئید که کدام نمایش را بیاد دارید،که پندوپیام آنرا درزندگی خود بکارمیبندید؟؟؟

 پس پررنگ ترین تأثیراین سریالهای پرخرج ویا دیگرفیلمها سهم سرگرم کردن انهاست،

 اماکاش اینراهم میدانستید که جهت هریک دقیقه این فیلمها وبخصوص سریالهای سرتاسرمبتذل ایرانی  جه هزینه گزاف وسنگینی را برخصوصأ اقشار پائین جامعه ما تحمیل میکند. اماچه میتوان کرد ؟    
جعبه جادو وپرده سفیدسینما مأموریت خودرا با بهترین نحو انجام داده است.چون مردم خواهانند.


زمانی شخصی مرتد والبته شهیر گفت که دین و مذهب افیون جامعه است.اما یقینأ او هنوز به قدرت شگرف الکترون ودنیای مجازی حال ما واقف نبود.وگرنه صددرصددرعقیده خویش تجدید نظر میکرد.
اما افیونی دولبه که  یک لبه آن فنا وخسران ولبه دیگر ثمری شگرف وجادوئی.


 واین حمله رو به جلو،حکم علم ودانش است،که تجاوز را برای دشمنان ودفاع را برای ستمدیدگان            فرزانه  بسیار آسان کرده.واینجاست که میگویم دنیای مجازی از آن کسی است که با اندوختن دانش  واستفاده بهینه وبی وقفه ازاین ابزار همگانی وبی طرف به نفع خود استفاده کند.
و پیروز کسی است که خودرا با این کاروان سیاست ودانش همراه کند.وهرقدم عقب رفت یعنی یک آسیب وزخمی کاری. ودیگر نه سخنرانی وپند سعدی کارسازاست ونه سیاهچال فرعون وضحاک..
 

 زیرا که این ابزارودانش کنونی توان این را دارد که از بعیدترین فواصل دراقصی نقاط عالم هم
 تازیانه بزند، ودر وقت لزوم نیز نوازش ودلجوئی کند.
 
داستان انقلاب دهم درسی گوشنواز بود.
که هنوزهم پس لرزه های آن دست از دامن ایران
 باستانی واسلامی ما برنکشیده .اگرچه در ظاهر بگومگوهای خانوادکی است.

ودرصورت ظاهر شکوه وگلایه هائی که دوستان قدیمی وسران ونزدیکترین سربازان خمینی کبیر
بعداز یک اتفاق ورویداد به هم روا میدارند.

اما در این ماجرا که با سرعت ویاری الکترونهای نظام یافته درعالم سایبربه ملت ونظام ما تحمیل شد مسلمأ وتحقیقأ دو مسئله ومورد بسیار مهم نباید نادیده گرفته شود .

مورد اول شناخت ناشناختگان .امتحان پس نداده هائی که درمطالب شب انتخابات گفتم وبازمیگویم .کسانی که با یک کلمه یا بیانیه میتوانستند راه را برتمام فرصت طلبان ودشمنان داخلی و خارجی ببندند .واین سیاست وطرحی که از سالهای قبل برایش هزینه واقدام شده بود.آنهم در مهمترین مراکز قدرت جهان استکبار،وآن را در درون خفه سازند ودشمن را ناکام.
ومیتوانستند با سرعت خود را از جریان کلید خورده جدا نمایند،وشالهای سبز وقرمزرا آتش زده واز خود دورسازند.البته اگردوست بودند؟؟؟؟؟
ویک چارک پارچه رنگین بی ارزش راقربانی تمام آنهمه خسارت مادی ومعنوی کنند،وهمان مسجدی را که رسول خدا به آتش کشید و ویرانه کرد،آنان نیز از این مسجد شیطان دورمیشدند.
البته اگر دوست بودند؟؟؟؟؟

 اما این کسانیکه میخواستند قدرت اجرائی ایران سرفرازرا بدست گیرندچه کردند؟؟؟آنان با سمبل ساختن تکه پارچه ئی سبزبگونه ئی عمل کردند که رئیس جمهورامریکا وصهیونیستهای نازنین وحتی نخست وزیر این منحوسین نیز بردست کثیف وبخون آغشته خود پارچه سبز ببندند!!!!!! ودرحالیکه میلیونها سید البته از نوع واقعی آن وغیر سید با پائی برهنه وفرزندانی گرسنه که مالکان مستند و واقعی این نظام و کشورند نه شال سبز میبندند ونه طلبکارندونه خود را والا تراز دیگران میدانند.

همان مردمی که برگزیده خود را درمیان و در آغوش میگرفتند،وبرای پیروزیش شادی نمودند.


ودیگراینکه این عالی جنابان میتوانستند با احساس اولین اقدام دشمنان چه درفضای مجازی وچه حقیقی اعلام برائت میکردند.ووووو..
 البته اگر که دوست بودند؟؟؟؟؟
 اما درنهایت تأسف دیدیم که باگردنی سرافراز وطلبکارانه و با اشک تمساح نه تنها چنین نکردند بلکه
 از توان ودلجوئیهای دشمنان قسم خورده این سرزمین باستانی واسلامی در جهت خواسته های نابحق،
 وغیرقانونی وبجه گانه خود یاری هم گرفتند!!!پس حق نمیدهید که جمعی خداترس ومحتاط به خود  جرئت ندهند که دین خود را با سیاستهائی این چنینی درهم نیامیزند؟!!!

  باچه منطق وکدام برهان شرعی وغیر شرعی میتوان پذیرفت که اشخاصی که از نخبگان هم هستند ویا اینگونه فکرمیکنند ودرلباس مقدس وهیبت پیامبر بزرگ اسلام محمد مصطفی ختمی مرتبت (ص)
خودرا آراسته اند اینچنین سیاست بازی وزبانم لال نمامی میکند،سیاست ودین را عین هم دانست؟؟؟
و آیا گناه وبیراهه رفتن مقلدین این آقایان برگردن کیست؟؟

 به خداسوگند که آن سیاست رسول وبرگزیده پروردگارواولیاء وی بود که عین دین است..نه این که  اکنون از جانب برخی ،آری برخی مشاهده میکنیم ./.

 


 ومورد
دوم ومهم دیگرتحرکات وپس لرزه های بجامانده،که دشمنان واقعی ایران ومکتب ما ،
 مانند غرب ،صهیونیست ،وایرانیان مبتذل ودر اوهام مانده ئی که هنوزایران پیشرفته وقدرتمند را باورندارند،ودرکمال ناباوری مشاهده مینمائیم که تازه نوبت به پیراهن عثمان رسیده وخودیهائی که یا
 ناخواسته ویا بی فکری در این دام اسیر میشوند.دامی که آخرین تلاشهای دشمنان این سرزمین است،
 ومذبوحانه میکوشند تا شاید از این سلاح نصیبی ببرند!!


 هیچکس مخالف این نیست که هر کس وهرمقام ودرهرلباس که مرتکب خلافی هرچند خرد وریز شده باشد باید عادلانه محاکمه وتقاص گناهش را پس بدهد.واین امربدیهی به نتیجه نخواهدرسید مگردر  فضائی آرام وبدون دخالت سیاستزدگان بیگانه که اکنون این قسمت داستان انتخاب دهم را برای ادامه  شیطنتهای خویش برگزیده اند.

        چرا نمیخواهیم بپذیریم که این دشمنان از صدر اسلام دشمن مابوده اند.
                                            وخواهند بود.
                                                                                        ابوالقاسمی sedasat1
/ 0 نظر / 4 بازدید