خودرا باورکنیم(کنفرانس ضدتسلیحات،تهران)

اتمی یافرهنگی،تفاوت نمیکند،بایدخودرا باورکنیم.

جهان کنونی با اعمال خرده سیاستها به انسجام کنونی دست یافته هرچندکه  این انسجام ظاهری باشد.

                          

 

                مگرمیشود فراموش کنیم که ما بازماندگان کورش بزرگیم، چگونه ازیاد بریم که اولین قوانین انسانی واجتماعی را که به انسانها کرامت میداد ایرانیان بودندکه به جهان ابلاغ کردند؟قوانینی که هنوز هم پس از هزاران سال بر الواح سنگی وگلین فخر عالم وآدم است.

 

ملتی که در این عصر علم  وفضا هنوز زیراندازهایش شکوه بزرگترین موزه های جهان است ونشان فرهنگ ومدنیتمان بر سردر مهمترین سازمانهای جهانی حای دارد....اما نمیدانم مارا چه شد که چنین دهشتناک افول کردیم؟در کدامین راه گام نهادیم که اینگونه با دست خویش شوکت و مکنت خودرا به تازه بدوران رسیده ها سپردیم؟

 

          باکدام بازی واسباب طرب یا حزن مارا به خود سرگرم کردند وتمام داشته هایمان را ربودند،وتنها خودخواهی وخودبزرگ بینی را برایمان باقی گزاردند؟

           مشهوراست که ایرانیان صاحبان وتولید کنندگان مهمترین علوم پایه بودند،وبازهم هستندودیگرهم خواهند بود، اما!! اما اگر بتوانیم بازهم خودرا باور کنیم واعتماد به نفس وعمل خودرا بازیابیم.

          شک نیست که جهان کنونی را منافع وثروت وسرمایه رهبری میکندوتمام سیاستهای ملل عالم نیز در راستای ملاحظات مالی واقتصادی اعمال میشوند،وهمین مال وثروت ونیازهای انسان وترس ووحشت از آینده وتأمین آینده خود دست به هر عملی میزند،چون میداند که برای داشتن آینده ئی بی دغدغه باید به تمام امکانات این سیاره که بسیارهم محدودند دست یابد،چنانچه برای زندگی باید به علم وتکنولوژی مجهز باشد،واین نیاز هم خود نیازمند مولفه های دیگریست .

 

            منابعی که ازقضای روزگار سهم بزرگ آن در اختیار کشورهای فقیر است،ومتأسفانه یک دلیل این فقر هم همین منابع انرژی ودیگر منابع مواد لازم وحیاتیست که دشمنان حریص برای دردست داشتن همیشگی این منابع اقتصادی ومناطق مهم استراتزیک وجغرافیائی ازهر طرفندی استفاده میکنندودست به هرجنایتی میزنند.

 

              اما باید درمقابل این تهاجم وتفکر وحشیانه ایستاد ودر اولین قدم باید آگاه بود ویا به آگاهی وخودباوری رسید،وملتهای هدف باید به ارزشها وداشته های خود پی ببرند وبا چنگ ودندان از سرمایه های مادی ومعنوی خود حفاظت کنند وچیزیرا ارزان نفروشند.والبته که این حرکت جهانی نیاز به رهبری مقتدر وفرزانه دارد،چرا که هر حرکتی بدون راهبر به شاخه هائی منفرد تقصیم وبه ناکجاآباد خواهدرفت.

وکنفرانس ضدتسلیحات کشتارجمعی تهران یکی از این قدمهاست که به رهبری ایرانیان میتواند آغازی کارامد بر این مهم باشد.

 وملتی قادراست سیاستهای خود را به نتیجه برساند که  از اعتماد به نفس کامل برخوردارباشد.ویقینأاین اعتماد وخودباوری ملت را از هیچ تفکر ورفتار درستی که در ذهن دارد بازنخواهد داشت.

/ 0 نظر / 3 بازدید