بازی ونمایش جدید امریکا وروسیه درکرملین

..

                                                                                      ابوالقاسمی//www.masoud_sedasat@yahoo.com//

 

 نمایشی گسترده اما کهنه در کرملین که آمریکا وروسها برگزارکردند..‏جمعه‏، 2010‏/04‏/09ا

   ابوالقاسمی.//  جمعه/20فروردین هشتادونه///

              بله ،گانگسترهای مخوفی که با لباس رسمی وکراوات قرمز با بمبهای وحشتناک ومسلسلهای اتوماتیک به روی بیگناهان در گوشه گوشه این جهان آتش میگشایند،ومستانه قهقهه میزنند!

              واکنون این خون آشامان برای پر رنگ تر کردن مسئله هسته ئی صلح آمیز ایران وهجمه هرچه بیشتر به جهان اسلام در آینده وتأمین امنیت استراتزیک خود واسرائیل چنین نمایش مضحکی با گرد آمدن در روسیه برگزار کردند.وجای تعجب است اگر مردم جهان انبار سلاحهای اسرائیل را در همین خاورمیانه نبینند،وهزاران بمب وکلاهکهای اتمی را که امریکا وروسیه دپو کرده،ودر حالیکه با وقاهت تمام هنوز هم جهان وکشورهای دیگر را به تهدید حمله اتمی تهدید میکنند دم از کم کردن این سلاحها میزنند.

              وایکاش آنکسانی که از این قدرتهای هسته ئی تمجید میکنندکه اینها درپنجاه سال پیش در این نقطه ئی هستند که اکنون ما ایستادیم،بدانند که اولآ ما ایرانیان بدنبال تکرار وادامه جنایات غرب وروسها نیستیم وهمیشه هم مردم ودولتمردان ما بر صلح آمیز بودن اهداف ما تأکید کردند.واین تازه بدوران رسیده های مزدور ویا جاهل فراموش نکنند که زمانی نه چندان دور که درهمین غرب حتی زنانشان بوی تعفن بدن کثیفشان را با بوی عطر مخفی میکردند ،!!کشور بزرگ وباستانی ایران قدرتمند ومتمدن هزاران سال قبل در خانه های خود حمام داشتند وخودرا می آراستند،وحال شمای نوکیسه پنجاه سال قبل امریکا را به رخ هموطنان خود میکشید.

              ای،اوف بر شما. 

            ایکاش آن همشهریهای دشمن دوستی که مآمورند به چنین بازیهای سیاسی رنگ ولعابی مضاعف بدهند کسانی که اکنون بنام امریکا وروسیه با بازیگردانی صهیونیست چنین نمایش مزورانه ئی بر علیه خشونت وسلاح هسته یی در کرملین اجرا کردند دستشان هنوز هم از تا مفرغ به خون زنان وکودکان بیگناه ومردم بیطرف آلوده است.وبه کشتار مردم مشغولند.

جمعه//بیست//فروردین//هشتادونه ////  ابوالقاسمی

/ 0 نظر / 4 بازدید