رنگ ونقاشی چوب(1 -معرق)

معمولأچوب را بویزه در کار های هنری مانند معرق ویامنبتکاری با رزینهای شفاف وشیشه گونه میپوشانندوازرنگهای الوان ومختلف کمتر استفاده میشود.وتنها برای پشت کارودور بیرونی ازرنگهای فوری یا غیره استفاده میشود.

اماقبل از روش رنگ آمیزی وکار ابزار ومواد مورد نیازو مهم را معرفی وشرح میدهم.

1پیستوله/ یا رنگ پاش که بصورت کمپرسور وفشار باد رنگ را به صورت پودر میپاشد.که البته نوع برقی ودستی آن نیز موجود است.وهم قابل جابجایی وسبک است.اما جهت کار انبوه استفاده نمیشود.اما خود پیستوله شامل اجزای مختلفی  است که یک رنگکار لازم است آنهارابشناسد.

الف//تفنگ رنگ پاش اصلی ترین آنست که هوای پرفشار ورنگ در آن مخلوط شده وبا فشار ماشه که روی دستی آن نصب است با فشار پاشیده میشود.

ب //پیچ بغل پیستوله که با آن میتوان مقدار رنگ را کم وزیاد نمود.

ج //-منبع یا کاسه پیستوله که رنگ مورد استفاده را در آن میریزند.که در بعضی پیستوله ها این کاسه در زیر دست وپائین قرار دارد. ونوع دیگر که این کاسه بالا ست وروی دست وتفنگ رنگپاش قرار دارد.

د //-پیچ دیگری کنار پیستوله وجود دارد که فشار هوا را کم یا زیاد میکند.ومیتوان رنگ را کم فشار وپراکنده پاشید و یا با زیاد کردن فشارهوا رنگ را تیز تر پاشید.

ر //-پیچ بزرگ دیگری جلوی پیستوله وجود دارد که میتوان شکل وطرح رنگ پاشیدن را تغییر داد.بطوریکه رنگ عمودی بپاشد یا اینکه افقی ویا.....

د //-محلی هم برای اتصال شیلنگ باد به پیستوله موجود است.

 

2-کاردک ولیسه نیز از لوازم ضروری رنگ ونقاشی است که جهت ساخت بتونه وهمچنین بتونه کاری لازم است.

3-بتونه //بتونه که خود انواع مختلف دارد.وهر رنگ کاری به تناسب نوع کار خود بتونه مناسب خودرامیسازد.چنانکه بتونه ئی که برای رنگ اتوموبیل ساخته میشود با بتونه رنگ ساختمان ویا رنگ چوب متفاوت است.وحتی مواد آنهم متفاوت است.

 اما اکنون منظورما رنگ چوب است.//که برای ساخت بتونه برای چوب به خاک مل،سریش وآب نیاز دارید.وساده عرض کنم که باید با این مل وآب خمیری که نه خیلی شل باشد که نشود آنرا با کاردک یا لیسه برداشت ونه سفت شود که نشود آنرا براحتی بکار برد.ومقدار سریشی که برای چسبندگی ودوام نیز به این خمیر بتونه اضافه میکنید اگر زیاد باشد بتونه شما حالت کشی وسفتی به خودمیگیرد،واگر کم هم شود بتونه شما بعداز خشک شدن مانند پودر بی رمقی میریزد.

 اما در کل با تجربه خود به همه چیز خواهید رسید .پس کارکنیدوازانجام وامتحان کار نترسید.

---اما کاربرد بتونه چیست؟توسط بتونه سطح کار هم صاف ویکنواخت میشود وترکها وخلل وفرج چوب پر میشود ومهمتراز همه اینکه چوب عایق میشود.البته با کمک روغن مثلأ الیفی که قبل از بتونه کاری روی چوب مالیده شده.زیرا روغن الیف نه تنها چوب را چرب واز رطوبتهاوآفت حفظ میکند بلکه برای عمل بتونه کشی بسیار لازم است وبتونه باراحتی روی کار کشیده میشود.وچوبی که روغن یا سیلر اندود نباشد بتونه کاری آن سخت است.

بتونه فوری هم دربازار موجوداست.که باید آن را با تینر فوری رقیق کرد و پاشید.واستفاده از لیسه مهارت وسرعت میخواهد.

4-- سنباده//واما سنباده که در اندازه وشماره های متنوع موجوداست ویکی ازمهم ترین لوازم کار رنگ کاری است.

      سنبادهها در انواع پارچه ئی وپوست آب وجود دارد.و همچنین از شماره های زبر آن تا بسیار نرم موجوداست.که ترتیب

      استفاده هرکدام را خواهم گفت.اما از نظر نوع در کار معرق از پوست آب وپارچه ئی استفاده میشود. 

     سنباده در شکلهای ورقه یابرگه ،رول یانواری که به سانتیمترمیفروشند وبه صورت دیسک گرد که مناسب ماشین پوست  

     یافت میشود.

     شماره سنباده ها درپشت آنها وکنار حرف pحک شده است.ومهم است که بدانید که هرچه شماره سنباده کمتر باشد

    آن سنباده زبرتر است .چنانچه شماره شصت خیلی زبر .وهشتاد نرم تر وهرچه شماره بالاتر رود نرم تر میشود .

    ودر هنر معرق از زبرترین سنباده مثلأ 60 تا نرمترین آن یعنی 600 نیز استفاده میشود.

    ومفید است که بدانید ورقهای سنباده که معمولأ عرض آن 23 سانت است درست نیم آن در امتداد طول  اندازه ومناسب

    نصب روی ماشین سنباده لرزان است که قبلأ معرفی شد.با عرض معذرت که فراموش کردم که بگویم ورقهای سنباده در

    اندازه 23 *28 سانت میباشند.

اما بد نیست که اطلاعات مختصر دیگری نیز در مورد ویزگیهای سنباده بدانید.اولأ که مشخصات دیگر سنباده ها مانند p  که نماد شماره بود مانند ضدآب وپوستآب بودن یا نبودن ،جنس دانه های روی آن ویا سازنده آن نوشته شده است .

ودیگراینکه جنس دانه های زبر روی کاغذ یا پارچه سنباده ممکن است سیلیس مانند نرمه شیشه یا براده های آهن و کوارتزهای دیگر باشد.وشماره سنباده نیز بر اساس تعداد همین دانه ها درهراینچ مربع محسوب میشود.به عنوان مثل

  سنباده صدوبیست درهراینچ مربع  120 دانه زبر روی خود دارد.

 

  5 کله نمد /کله نمد ابزاری کاراست که توسط نمد ویا اینکه صد یا دویست تیکه پارچه که گرد وبه اندازه صفحه ماشین پوست بریده شود و محکم به هم دوخته شود وبعد با پیچ ومهره مانند همان ورق سنباده به ماشین پوست چسبیده ومحکم شود.زیرا این ابزار جهت سیقل دادن وشفاف کردن بعداز پولیستر زدن وسنباده خوردن کامل روی معرق بسیار مفید و

کاراست.وپولیش یا واکس خمیری را نیز با همین کله نمد مورد استفاده قرار میدهی

 

    6--خمیر مشکی-/اگرچه خمیرمشکی را بهتربود بعداز بتونه معرفی وشرح دهم.اما مهم نیست .اینها برای این است که من بدون نقشه ونوشته قبلی وپیش نویس کار میکنم .درهر صورت از تمام ایرادات انشائی واملائی عذر میخواهم.

اما اول خدمت محترمتان عرض کنم که مورد فایده خمیر مشکی در معرق چیست؟ خمیر مشکی چنانکه اسمش معرف آنست .کاملأ درمرحله اول روی کار معرق را میپوشاند وتمام درزها ومحلهای بین قطعات خرد چوب را میپوشد وپر مینماید

وبه دلیل تیرگی آن لبه هارا به صورت هاله درهم می آمیزد.وپس آز سنباده وپوست خوردن کامل نمای معرق شما از زیر آنهمه سیاهی مانند گلی نورس بیرون میزند.و اما خمیر مشکی را چگونه تهیه کنید؟

  خمیر مشکی را با مخلوط کردن دوده صنعتی ویک نوع رزین که بهعقیده من بهتر است سیلر باشد ،اگرچه با رزینهای دیگر هم امکان پذیر است باید کاملأ مخلوط کرد چنانچه مانند بتونه خمیری یکدست وصاف بدست آید.وزیادی آنرا میشود در قوطی دربسته ئی برای دفعات بعد نگهداری کرد.اما به این باقیمانده هرگز مایع خشک کن اضافه نکنید..وهرباروقت استفاده خشک کن وبه اندازه مکفی نیز تینر فوری به آن اضافه ومخلوط کنید.

واگرمایل باشید میتوانید آنرا بصورت آماده هم تهیه کنید.

 7  -سیلر و کلر -/این مواد خمیری شکل که سیلر رنگی کرم و کیلر قهوه ئی کم رنگی میباشد.در فن رنگ آمیزی چوب استفاده زیادی دارند .واصل کار آن اول اینکه خلل وفرج چوبرا کامل پرمیکنند.وفائده مهم دیگر آنها عایق کردن چوب است

سیلر وکلر را با تینر فوری رقیق میکنید وتوسط پیستوله تمام سطح کاررابا آن بپوشانید.البته توسط قلم ویا پارچه هم میشود این کار را انجام داد.واین کار را حتمأ درسایه انجام دهید.و مسلمأ بسته به سردی وگرمی هوا بین 2 تا 3 ساعت خشک و آماده سنبا ده کاری خواهدبود. 8نوارچسب:نوارشیشه یی و نوارچسب کاغذی جهت پوشش قسمتهای دیگرازرنگ .                                                                                                                        9-تینر یاحلال-/در کار چوب معرق از تینر فوری استفاده میشود.(زیرا تینر روغنی هم هست که فعلأبه کارمانمیآید)

تینر حلال ورقیق کننده انواع رزینها،پولیستر،سیلر یاکیلر است که از ضروریات حتمی نقاش چوب است.

تینر نیز در درجات مختلف وجود دارد .هشت هزار ،ده هزار وحتی فرارتر از این بیست هزار.خاصیت خوب تینر این است که بدون اینکه اثر و یا ردی از خود بجای بگذارد رنگ را خشک میکند وفرار میکند.

فیا فرارتراز اینها تینر فوری بیست هزار که آنهم برای همین موارد استفاده میشود..(تینرلوساید)

    10پولیش /مادهئی خمیری است که از آن برای برق انداختن وگرفتن خش های بسیار ریزاستفاده میشودکه دونوع است..یک نمونه پولیش که رنگ آن قرمز است زبرتر است و اول مالش میشود.(توسط پارچه ویاکله نمد)../واما نمونه دیگرآن که رنگی کرم دارد ونرمتر است پس از اتمام سایش با پولیش قرمز استفاده میشود.وبرای مالیدن این ماده به بدنه یا کار    رنگ شده آنرامانند کرم به نقاط مختلف زده وسپس با تکه کهنه ئی مدتی کاملأ آنرا به روی کار مالش دهیدتا کار شما کاملأ از غبار های رنگ یا پولیستر پاک وشفاف شود.اما همین پولیشکاری یا واکس زدن را توسط کله نمد نیز میتوانید انجام دهید.زیرا هم سریعتر شده وهم کمتر خسته میشویم.

   11-رنگ فوری /رنگ تینری یا فوری در نقاشی چوب استفاده زیادی دارد.ویادر رنگ ماشین.اما در معرق از رنگ فوری بیشتر جهت پشت کار ویا دور قاب وکار معرق استفاده میشود.

وهمانطورکه گفتم قبل از رنگ کاری پشت یا دور بیرون کار باروزنامه و بوسیله همان چسب که عرض شد روی کار معرق خودرا کاملآ وبا حوصله بپوشانید،تااینکه هنگام رنگ زدن روی معرق شما با رنگهای فوری لکه وآلوده نشود.

 

در نقاشی چوب از انواع جوهر وپودرهادر رنگهای متنوع بسیار استفاده میشود.وجهت نقش دادن و رنگ دلخواه برای لوازم  چوبی به صورت موج دادن وهر نقش دیگری آنهارابکار میبرند.چنانکه یک کار را که با جوبی ساده وبی نقش ویا نئوپان را شما میتوانید با مخلوط کردن جوهر با رنگ دلخواه مثلآ قهوه ئی یا فندقی به شکل چوبی طبیعی دراورید.

که البته این نوع کار به تجربه ومهارت زیادی نیاز دارد وباید کناردست استادی مجرب کار را کم کم آموخت.وازآنگذشته دراین مطلب ما که منظورمان رنگ معرق میباشد زیاد به آن نمی پردازم.

 

اما چنانکه شاید بدانید یکی از امتیازات یک معرق خوب استفاده نکردن از هر نوع رنگی روی قطعات وکار معرق است،اما برخی معرقکاران ماهر که رنگ ونقاشی چوب را حرفه ئی بدانند برخی نقاط معرق را که آسیب دیده یادرجائی محدود شکاف ودرزی ایجاد شده به نحوی با هنر رنگکاری چوب عیب کار را میپوشانند که حتی استادی پیش کسوت نیز نمیتواند عیب گیری را تشخیص دهد!!

12درست به خاطر ندارم که در مطالب قبل از پولیسترگفتم یانه اما مجدد عرض میکنم.چون اصل جنس است.

پلی استر مایعی شفاف کننده است که از الکلهاواسیدهای چرب چندظرفیتی بدست می آید.وهمچون فیلمی شفاف وشیشه ئی روی چوب معرق را میپوشاند.وگذشته از زیبائی فوقالعاده سالهای متمادی چوبرا از انواع آفات وتجزیه ودر مقابل رطوبت محفوظ میدارد.

پلی استر نیز بصورت پلیستر دوجزئی یا نیم پلیستر که مشخصات خاص خودرا از نظر کاربری وتخصصی دارد .

ونوع دیگر پلی استر که به پلی استر ایستاده معروف است،وبه ان حرفه ایها تمام پلی استر میگویند.

13—از مواد ضروری دیگر که هنگام کار وافزودن به مواد پلی استر جهت خشک شدن کامل پلی استرتا عمق آن لازم و ضروری است .وهمین مواد خشک کن نیز دو نوع جدا ازهمند.

پراکسید یکی از این دو ماده میباشد،پراکسید یا همان خشک کن  بی رنگ ومانند آب شفاف است .

  ب- کبالت ماده دیگر ماست که رنگ آن تقریبأ آبی رنگ است .که به این ماده شتاب دهنده نیز میگویند.

د

/ 12 نظر / 194 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الی

سلام.من درحمومومی خواستم رنگ روغن بزنم ولی هرچقدررنگ میزدم.یک ساعت بعدرنگ توخوردچوب میرفت ودربه حالت اولش میشد.من بایدچیکارمی کردم تارنگ روی چوب بمونه. سپاسگزارم

مسعود شادفر

جناب ابوالقاسمی سلام وتحییت از مطالب پر بار این مجموعه تشکر میکنم واز اینکه هموطن شما هستم برخود میبالم مجددا عرض ادب خواهم کرد موفق باشین[خداحافظ]

سعیدوآمنه

سلام وقتتون بخیر استاد گرامی ممنون از توضیحات کاملتون ولی من هنوز در مرحله ی پلی استر کاری مشکل دارم. امکانش هست از شما راهنمایی بهوام استاد؟

فربد

با سلام خدمت جناب ابوالقاسمی از مطالب وبلاگ شما استفاده بردم از شما متشکرم درخواست تبادل لینک دارم . لطفا از وبلاگ من دیدن فرمایید

رضا

ممنون

sajjad

کارت عالی بود.با تشکر از وبلاگ خوب شما

diba

مجموعه کامل کتاب‌های صنایع و هنرهای چوب http://www.booktolearn.com/?p=1263 مجموعه دوم کتاب‌های صنایع و هنرهای چوب http://www.booktolearn.com/?p=1923

diba

با سلام به حضور شما مدير محترم وبلاگ ضمن دعوت به بازديد شما از وب سايت گروه بر بالهای کتاب به آدرس www.booktolearn.com از شما تقاضا می‌شود نسبت به معرفی اين وب سايت در وبلاگ خوبتان اقدام فرمائيد. با تشکر

هادی قربانی

بسیار بسیار ممنونم استاد خیلی مفید بود

امید نصرتیان

استاد عزیز با سلام ضمن تشکر از اطلاعات بسیار مفیدی که در اختیار بنده و دیگر کاربران گذاشتید خدمتتان عارضم که بنده یک کارگاه تولید درب های فلزی دارم.جهت روکش این درب ها از ام دی اف 8 میلی متر که با یک لایه نازک کمتر از 1 میلی متر روکش چوب شده استفاده می کنیم. از آنجایی تخصص ما بر روی فلز است تا کنون در قسمت نقاشی چوب خسارت های زیادی خوردیم . نقاش های مختلف آوردیم که هر کدام عیب خاص خودشان را داشتند تا اینکه در نهایت خودم آستین را بالا زده و با پرس و جو و تجربه یک نقاشی تا حدی قابل قبول را انجام می دهم. مراحل کار من بطور خلاصه به این شرح است. 1. کل کار سمباده 60 با سمباده لرزان 2.ماستیک کاری 3.سمباده 60 کل کار برای برداشتن بتون با سمباده لرزان 4.شاپان رقیق شده روی کل کار 5.سیلر 6.پوستاب 7.کیلر که با درصد کمی جوهر تابا مخلوط شده است 8.ته پوست زنی 9.نیم پلی استر اما هنوز ایراداتی دارم لذا ممنون میشوم شماره تماسی از خودتان به بنده بدهید تا چند دقیقه وقتتان را بگیرم. با سپاس فراوان