قرآن سوختن جدیدترین شاه کلید صهیونیزم وغرب.

         آمریکا واروپا اسیر دام وتله های فرزندنامشروع خود؛ اسرائیل. بیش از یک قرن از کلید خوردن و ایجاد سرزمینی واهی بنام سرزمین موعود وبزرگ میگذرد. سرزمینی به وسعت نیل تا فرات!!
واین رویای یهودیهای افراطی وصهیونیسم سرانجام قریب شصت وسه سال قبل توسط پیر روباه صفت

 

،انگلستان ،وبا نیروی نظامی این کشور در گوشه یی از سرزمین اسلامی فلسطین ودیار پیامبران ،اولین جایگاه وپایگاه شیطانی خود را بنا نهادند. اما اکنون بحث ما چگونگی ایجاد این تشکل ودولت نامشروع نیست.


       این مورد را در جهان سیاست بهیچوجه نمیتوان خرده سیاستی کوچک وابزاری خرد دانست! بلکه بعکس این عین سیاست کلان وبزرگی بود واکنون نیز هست که سران هرم استکبار و مدیران اصلی وسرمایه سالار به منظور رسیدن به نقطه امن جهانخوارگی خود ،آنهم در درازمدتی هزاران ساله!! کلید زدند ،واکنون نیز در اول این راهی قرار دارند که به آن دست یازیدند.

           ویقینأ برای رسیدن به این هدف سالها هزینه کرده وبازهم خواهند کرد. ومیبینیم که از هیچ جنایت ووحشیگری در این راه دست برنمیدارند.

         اما این سران دهکده جهانی اگر چه بصورت موردی مشکلاتی با آزادیخواهان و بویژه با مسلمانان وروحانیت مسلمین وشیعیان داشتند، ولی هیچگونه تصوری هم به ذهن حقیر وکوچکشان خطور نمیکرد که در قسمتی از این کره خاک، ودر سرزمینی بنام ایران باستان واهورایی ،وایرانی که اکنون پیشانی بند ولایت اهل بیت را زینت پیشانی وقلب خودساخته مردمی با رهبری مردی از تبار حسین انقلابی راستین برپا سازند ،بنحوی که اکنون شراره های این انقلاب مکتبی وایدئولوژیک نه تنها کشورهای اسلامی ،بلکه سرزمینهای غیر اسلامی را نیز فراگیرد، وشاید ما خود عظمت این نقطه عطف تاریخ را واین قیام ناتمام را که برعلیه  هرم استکبار وفرعونی شکل دادیم حس نکنیم ونشناسیم .

         اما سران استکبار چندهزار ساله جهانخوار میدانند که این هرگز یک شوخی نیست ونمیتوان آنرا دستکم گرفت. وبرای پیشگیری و خفه کردن این انقلاب جهانی تا آنجا پیش رفتندکه حتی به مردم سرزمینهای خود نیز هیچگونه ترحمی روا نمیدارند.

        وشاهد بودیم کهدر قلب آمریکا ،ودر نیویورک یکی از هولناکترین جنایات تاریخ بشریت را رقم زدند!وبا حمله به برجهای سازمان تجارت جهانی هزاران انسان بی دفاع وبی گناه را به مسلخ ترور صهیونیزم فرستادند.

        واز این نوع حرکات فراوان است . پس واضح است که این هرم جهانخوار هرگز به آمریکا وصهیونیسم تنها مربوط نیست، بلکه مدیریت آین دهکده آنقدر مرموز وپیچیده میباشد که در هر جایی میتوان ابزار وادوات وردپای آنرا مشاهده کرد. ویقینأ امثال بوش واوباما ویا اولمرت جنایت پیشه بسیار حقیرتر از آنند که از سران رأس این هرم جهان خوار باشند. بهرحال این واضح است که در این اتاق فکر دهها وصدها گروه ترور ساخته شده، و دهها گروه تروریست بسیار گسترده و وحشتناک را با آموزشهای سنگین ، برای ایجاد رعب و وحشت در جهان به جان مردم حتی ملتهای خود انداختند. اما گمان میکنید که بزرگترین دشمن آنها کیست؟ وحقیقتأ چه چیزی جدی ترین بازدارنده این پادشاه ظلم وزیاده خواه است؟ چه نوع ابزاری برای مبارزه ومقاومت در مقابله با این سلطانهای زمینی کارآمد وپایدار خواهدبود؟

         آری ایدئولوژی، مکتبی راستین، وانرژی بخش، برای وجدانها وفکرهای بیدار .

          و آتش زدن قرآننمود همین کینه ورمز پیروزی مکتب است. قرنهای متمادی است که طبق تاریخ مشاهده میکنید ،انواع مبارزات ومقاومتها در مقابله با این استبداد وزیاده خواهان صورت گرفته است، از مقابله با تزارهای روسیه تا انقلابها ومقاومتهای مردم در بریتانیای کبیر وایرلند و انقلاب فرانسه و مقاومتهای بومبان امریکا ،که برخی پیروز هم بوده اند، اما تمام این مقاومتها موضعی ومادی بود، وقدرت نفوذ وانتشار عقاید در دیگر نقاط عالم را نداشتند،حتی پیامی برای نزدیکترین همسایگان خود نیز نداشتند،البته که پیام داشتند، اما تفکر وایده های روشن و صادق نداشتند که توان نفوذ در دلهای عاشقان حقیقت وصلح را داشته باشند.


            این بود که نقشه یی بزرگ در اتاق فکر کشیده واجرا شد، ونهال نجس وشومی که به هیچ مذهب وآئینی پایبند نبود را با ابزار صهیونیست در میان مسلمانان ودر سرزمین فلسطین  کاشتند، تا شاید روزی ثمر دهد! چراکه مسلمین صاحب فکر و ایده ئولوژی بودند. واین مسلمین بودند که نه تنها مکتبی آسمانی وجهادی داشتند،بلکه ثروت هم داشتند، منابع عظیم انرژی هم داشتند که اکنون صنعت رو به توسعه جهان هر روز بیشتر به این منابع نیاز داشت. پس لازم بود که این نقطه از جهان را از نظر مالی وفکر واندیشه وخطر نفوذ تفکرات شیعی وعلوی خلع سلاح میکرد. 

            وحال شاهد هستیم که همین ابزار و ادوات خودشان ازقبیل سازمانهای مخوف مانند القاعده وطالبان ونمونه های بسیاری در نقاط دیگر عالم، ومخوفتر وسازمان یافته تراز همه اینها ،کشور نامشروع اسرائیل وصهیونیست که یک سازمان تروریستی کشوری و مجهز به هرگونه ابزار پیشرفته ومجهز به مجوز دولتی!! ،مشکلات وهزینه های بسیاری به آنها تحمیل مینمایند!!  آری این یک حقیقت است، چرا که کشور اسرائیل اگر چه یک بعدش در خدمت صهیونیست و هرم استکباراست ،اما از یکسوهم برای حفاظت وتوسعه سرزمینی یهودی نشین بنام اسرائیل تلاش میکند، وبرای این حفاظت ملی خود از هیچ جنایت کثیفی حذر نمیکند، .

و این حتک حرمت بزرگ که جهان اسلام ودیگر ملتهارا نیز آزرده خاطر کرد،دنباله همان رشته  سلمان رشدی و جایزه دادن به آیات شیطانی ،روزنامه های کاملأ صهیونیسم وکاریکاتوریستهای اروپاست .

            آتش زدن قرآن وکتاب آسمانی مقدس،  یکی از همان اعمال کثیف این دشمن قدیمی نظام و دین اسلام است. آتش زدن قرآن در واقع چیزی نیست مگر سوزاندن کاغذ وجلدو جوهری ،که مسلمانان در صدر اسلام هم نظیر آنرا بیاد دارند، اما این عمل فجیع باید ذهن مسلمانان ومسیحیان ودیگر ادیان آسمانی وغیره را روشن کند ، وبدانند که در این مورد بخصوص یعنی قرآن سوزی ،این صهیونیسم جهانی است که بیش از همه بدنبال منفعت است، وتنها خواسته استکبار از آتش زدن قرآن چیزی نیست مگر اینکه این جدال سیاسی را به میان توده های مردم بویژه تفرقه واختلاف بین بزرگترین ادیان توحیدی جهان یعنی اسلام ومسیحیت انتقال دهند!!

           واین همان هزینه ایست که گفتم استکبار باید برای ابزار وفرزندان حرام زاده اش بپردازد. وبراه انداختن یک جنگ صلیبی وسیع وگسترده ، که آرزوی صهیونیسم است.  وشک نیست که صهیونیسم سالها تلاش میکند تا آتش یک جنگ همه جانبه و کشتاری خونین را در این منطقه وبین ایران وغرب به سرکردگی آمریکا شکل دهد، اما بدلائل عدیده هنوز موفق به انجام آن نشده است.   وآتش زدن قرآن نیز شاه کلیدی بود که برای این سیاست بکار برده شد. اما بازهم آنگونه که انتظارداشت نتوانست، زیرا که آنها مایل بودند که این عمل کودکانه وپست بدست کشیشان انجام گیرد، که نشد.  وانجام این مأموریت بچه گانه وزشت را سرکرده گروهکهایی ضد دین وشیطان پرست تقبل کردند.

           اما تنها وظیفه جهان اسلام ودیگر ادیان الهی در این برهه،اول ابراز انزجار از چنین حرکاتی است که ممکن است روزگاری ملتهای جهان بهای سنگینی برای آن بپردازند.

           ومهمتراز آن تدبر و حفظ آرامش مسلمین وبزرگان ماست؛ ودعوت توده های مردم مسلمان به داشتن سعه صدر و روشن کردن اذهان عالم اسلام وغیر اسلام با کمک گرفتن از تمام ابزار رسانه ئی وفرهنگی،و شرکت در مراسم محکومیت وانزجار از رفتار صهیونیستها و غرب بسرکردگی آمریکا و ابراز نفرت از وهابیون و دشمنان عترت واهل بیت.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید