تجارت وانسان آینده

کدام تجارت درآینده موفق تراست؟  اگر تجارت را در جهان همینگونه که پیش میرود تصور کنیم،و واردات وصادرات بین ملل عالم را در یک دورنما وچشم انداز بلندمدت درنظرآوریم ،یک بازگشت صدوهشتاد درجه ئی را به سمت عقب یا به روشهای تجاری قرون وسطی وقبلاز آن خواهیم دید ویقینآ رواج مجدد معاملات پایاپای دوراز ذهن نیست!

                   واین دیدگاه از دوجنبه قابل نظراست،یک دلیل آن بحث جامعه شناختی وانسانی آنست،زیرا اگرچه ملاحظه میکنیم که اکنون حکومتها ودول عالم تشنج آفرینند،ویا برخی کشورگشا ،وخودرا به دروغ نماینده ملتهای خودمیدانند وبه عنوان تأمین آینده کشور خودبه سرزمینها،ثروتها ،اقتصاد وبه فرهنگهای دیگر ملل عالم یورش میبرندوبه بهانه دروغین رواج دموکراسی وتأمین امنیت نقاط استراتژیک دنیا بیشترین ظلم وناامنی را ایجادمیکنند!

                  اما بدون شک وبا عبرت از روند تاریخ درطول هزاره ها میبینیم که این انسانیت است که بر آدمها وسلطه گران پیشی گرفته،و پیروز شده است،ودلیل بزرگ آن تکامل نسبی بشریت ومدنیت است بر آنها که هنوز نتوانسته اند خود را از توحش وقلدری یا زیاده خواهی جدا کنند وبه خیل مردم بپیوندند!! درحالیکه پیامبران الهی وادیان توحیدی بزرگترین دلیل وراهبر آحادمردم به سمت وسوی مدنیت ورستگاری بوده اند .واما دلیل ونشانه دوم :

                بحران اقتصادی اخیر درجهان که هنوز اثرات مخرب آن بجاست بسیاری از مشکلات وغلط اندیشی های رهبران جهان و صاحبان بازار وسرمایه را آشکار کرد،بطوریکه دیده شد که تکیه دادن ملتها به سرمایه داری محض وسرمایه اندوزیهای پولی محض هرگز نمیتواند جهان را از آسیبهای تلاطم های اقتصادی محافظت نماید،ودر عین وقوع چنین بحرانها این مدیران سرمایه دار نیستند که بتوانند حافظ منافع طبقات مختلف جامعه باشند.چنانچه مشاهده شد که خیل عظیم بیکاران وخانواده های مفلوکشان تنها کسانی بودندکه در این رکود بزرگ اقتصادی به حساب نمی آیند،وهمچنان برای نجات سرمایه داران وبنگاههای پولی منافع مردم پائین دست هزینه میشود،وهر روزه خیل عظیمی به جهت کم کردن هزینه ها تعدیل میشوند!!

                واین مظالم درحالیست که حتی یک روز هم تعطیلات آخر هفته هیچ مدیری به تأخیر نمی افتد،وهواپیمای اشرافی وتفریحی یا کاری ایشان حتی یک ساعت از سرویس روزانه وآمادگی خود عقب نمی افتاد!!وبا هر شیوه وسیاستهای مزورانه میلیاردها دلار و یورو از ثروتهای کشوری ومالیاتهای همان مردم به همان بنگاهها تزریق میگردد!!واین کمکهای مالی ونقدی به همه دردی میخورند الا علاج درد رکود ونجات اقتصاد جهان!!چراکه تزریق چندین برابر این ثروتها نیز بیش از مخارج وهزینه ایاب وذهاب مدیران ارشد و و..نیست.


                 اما براستی در جهانی که آینده ئی روشن در افق آن موجودنیست چه خواهدشد؟وچه ابزاری قادراست این کشتی را به ساحل امن برساند؟حتمأ برخی میگویند :خدا کشتی آنجاکه خواهدبرد! البته غیراز این هم نیست ،وخدا قادر تواناست،اما فراموش نکنیم که پروردگار چنین تعهد وشرطی نفرموده که بی قید وبدون واسطه نان مفت در دهان کسی بگذارد!!

                 پس این خود ملتها وآحاد مردم هستند که باید راهی برای نجات خود از این طوفان بیابند.واین نظریه همانست که زمزمه ها ی آنرا گاه وبیگاه میشنویم،که یکی از مهمترین واصلیترین این نجواها زدودن تک قطبی گری از جهان است،واین یک حق است ،چرا که یک جهان تک قطبی یعنی جهانی که بدست یک قلدر زورگو وبا یاری وکمک جماعتی مزدور وریزه خوار وبا پول وثروت بادیه نشین هایی پست وفرومایه وعیاش اداره شود!!واین یعنی اضمحلال ونابودی بشریت ،این یعنی خلاف آنچه پیامبران واولیاءالله میخواهند،واین یعنی به تأخیر افتادن بنای برج بشریت!!و گرچه دیرو زود دارد اما بنا به وعده خداوند هرگز سوخت وسوز ندارد.وانتظاربپایان خواهدرسید.

جنگ هفتادو دوملت همه را عذربنه             چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

ا           پس ملتهای عالم باید به نظامهای خود فشار بیاورند،وبا اتکاء به اعتماد بنفس وهمان داشته های خود باتمام ابزار انسانی،مالی ومعدنی یا استفاده از موارد استراتژیک خود دراین راه بکوشند وباور کنند که یک دهکده جهانی با یک کدخدای ستمگر نازیباترین ارباب وخان مدرن است که هدفی غیراز استعمار واستثمار دهکده جهانی خودندارد.

            پس ملتهای مظلوم عالم با دریافت آگاهی ومعرفت دست خودرا به سمت کشورها ونظامهای مردمی ومکتبی دراز کنند واطمینان داشته باشند که هرگز این دست یاری ردنخواهدشد،وحتمآ شناخت این ملتهای مستقل وآزاده زیاد سخت نیست،وتنها بنگرید که دوستان وهمیاران آین ملل وکشورها کیانند؟؟ودر مقابل دشمنان سنتی وزورگوی آنها چه حکومتها واشغالگرانی هستند،پس آنگاه که دانستید پس بافریاد وندای یارگیری به این ملتهای آزاده بپیوندید.واین مورد چیزیست که متأسفانه ما به مردم خود نیز نصیحت میکنیم ،اما انگار جمعی از همزبانان ما مهر شیطان یا مهر دلار ویورو بردهانشان خورده ویا جاهلترین مردمند!!!


               اماکه براستی هرچه تدبر میکنیم  درمیان ابزار جهانخواران یعنی همان پنبه های تیز وبرنده ئی که سرهارا میزنندبخداسوگند که ابزاریرا برنده تر وکشنده تراز تیغ فرهنمگ زدا وبدترازآن تحریف کننده فرهنگها وسنتهای اصیل ملل وتاریخهای سراسرافتخار ملتها درنمی یابیم!!پس بکوشید که آنچه را که درتوان دارید در راه مبارزه با این مهاجمین به فرهنگ وسنتهای اصیلتان بکار ببرید .وبه خداسوگند که هرگز از این مقاومت ومبارزات خود پشیمان نخواهید شد.!بخصوص در این برهه از تاریخ:


                در عصری که قدرت حملات سایبر وبه خدمت گرفتن الکترونها وتبدیل تمام متون وسوغاتهای نامیمون دشمنان ما به انبوهی از بله وخیرها ویا به قول بعضی نظم دادن به صفر ویکها !مغز وروان فرزندان مارا از نوزادها تا نوجوانان وجوانانتان وحتی برنامه هائی درخور خودشما ترتیب داده وخود را به این سلاح کارآمد مجهز ساخته اند!این مورد وظیفه شما ملتهای عادی جهان را چندین برابر میکند!
وآیا این تغییر عجیب ونگران کننده را در فرزندان واطراف خود حس نمیکنید؟؟  اما اینجا دیگر جائی برای خوشحالی هم باقی است!و این   

شادی وامیدواری ازاینجهت است که این ابزار دیگر یک ابزار ووسیله ئی کاملآ علمی است ،که چنانچه ملتهای تحت ستم آنراجدی بینگارند،و برای بدست آوردن هرچه بیشترآن از پرداخت هیچ هزینه ئی نهراسند(متأسفانه این همان مشکل است که در کشورمن با بی فکری به آن بی توجهی میشود،بطوریکه شاهدیم که در عقب مانده ترین کشورهای جنگزده ونزدیک ما بهترین سرعت وامکانات را در اختیاردارند!!!!)

                 وازدیگرموارد مهم وتأسف آورکه دربالاهم به آن اشاره کردم ،خدمتع رعیت مآبانه این کشورهای ثروتمندوصاحب نفت وگاز وسرمایه های کلان مالی ونقدی به جهان غرب ودیگرمتحدین آنهاست،که البته مدیریت واختیار این اموال پیشکشی که صرفآمنظور از این کمکها یاری جنایتکار واشغالگران صهیونیسم،ودیگر بزانودرآوردن ایران میباشد،یعنی تأمین آینده منطقه استراتژیک خاورمیانه ومنابع انرژی این مناطق وامنیت بی چون وچرای اسرائیل به عنوان یک حرامی جاسوس ومولد فتنه های مختلف در این مناطق در وقت لازم وجای پائی محکم برای تفنگچی های آنان!!

واما موضوع بسیار مهمتر در حال حاضر برای غرب به سرکردگی  امریکا وجود دشمن اصلی آنهایعنی ایران مستقل وسربلنداست،وبطوریکه مشاهده مینمائید کشور مارا اگر گزافه نباشد حداقل از سه طرف محاصره نموده اند که یقینآ برای ملت شجاع وواقع بین آن اینهاغیراز حرکتهائی پوچ وبی نتیجه چیز دیگری نیست وبعکس چنین حرکتها وتهدیداتی بهترین حسنه ومنافع وانگیزه را برای تلاش و پیشرفت جمهوری اسلامی به جوانان بهشهامت ودانشمندان ما هدیه کرده است.

اما ازاینکه سخن طولانی شد وبه بحث اصلی خود یعنی آینده بازار مردمی وتجارت جهانی از جمله چین نرسیدیم ،اما این پایه ومقدم خوبی بود برای آنچه که در مطالب آینده وتجارت جهان خواهیم گفت (انشاءالله)

   مسعود ابوالقاسمی//صداست2 بلاگفا  /// وسیماست در پرشین بلاگ .

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید