انفجارسکوی نفتی درخلیج مکزیک ودرماندگی غرب در این ماجرا

 

حادثه خلیج مکزیک وناتوانی وشرمندگی مدعیان تکنولوژی پیشرفته ومدرن!!        

سکوی نفتی شرکت بزرگ بریتیش پترولیوم (بی؛پی)  در قاره آمریکا وخلیج مکزیک پس از انفجاری مهیب وباز ماندن حفره ئی دربستر دریا هفته هاست که هرروزه میلیونها لیتر نفت را وارد این خلیج ودریا میکند، وهنوز هیچ راهی برای حل این فاجعه بزرگ زیست محیطی یافت نشده است. وآزمایش بعضی راهکارها نیز با شکست کامل روبرو شده است.

 فوران این حجم عظیم نفت که هنوز امیدی به توقف آن نیست،سطح آب را پوشانده ومتأسفانه با نشست موادسنگینتر خود بستر وکف دریارا نیز میپوشاندواین فاجعه دیگریست، وسالهای طولانی زمان میخواهد تا اینکه طبیعت خودپالایشی دریا خودرا از آلودگی ساخته دست بشر بیالاید.واکنون این آلودگی نه تنها سواحل ایالات آمریکارا به مرگی تدریجی نزدیک میکند،بلکه جای این نگرانی وجود دارد که به مناطق دیگرو آبهای آزاد وسواحل اروپا نیز نفوذ کند.

                 اما جای تأسف وتأثر است که در این آشفته بازار واین حادثه که زندگی بسیاری از انسانها را به خطر انداخته ، به عینه مشاهده میکنیم که هر کس برای خود جیبی دوخته تا از این حادثه برای خود سودی ببرد، وتاکنون سعی بر متهم کردن یکدیگر داشته، چنانچه یکسوی ماجرا امریکا وجبهه دیگر شرکت نفتی وهمینطور انگلستان است،وطرف دیگر مردمی هستند که قربانیان اصلی این سیاست بازی وحرص وآز حیوان گونه وناتمام سرمایه داران هستند.که در این بخش همه ما دردی مشترک داریم!!

                واین یکی از نتایج سرمایه سالاری ومادی گرائیست که ما فریاد میزنیم وبراین عقیده ایم که همین نوع حاکمیتهاست که انسان را بسوی اضمحلال خواهد برد ،وحتا خود صاحبان بزرگ این نظامها از این نابودی در امان نخواهندبود.واینهاکسانی هستند که هرگز نفت را برای پیشرفت وسعادت انسان نمی خواهند،بلکه تنها برای استعمار وبه بند کشیدن انان است که اینگونه زمین را میکاوندو بس!!

                اما مورد دیگر در این  واقعه این بود که کشورهائی که خود را منجی ونجات بخش عالم میدانند، وتصمیم دارند که سیارکها را در فضا نابودکنند!! از بستن دهانه این زخم زمین  در  دریا عاجز وناتوانند، آنهم در این مدت طولانی . وخوب که این کشورهای متکبر، حد واندازه خود را در تأثیر گذاری بر اتفاقات جهان دانستند، واین عجز آنان در همه مسائل پیداست.

            اما جای سوالی مهم است که این مدعیان علم مدرن وهمه چیز دیگر آیا چگونه میخواهندمشکلات ومصائبی که خود مولود آن بوده اند،اکنون برطرف کنند؟
کنید؟ومن میدانم که شمانمیتوانید کدخدا وحافظ این ملتها باشید، پس شما
چگونه قادر خواهندبود یک مکتب منحرف مانند وهابیت یا القاعده وطالبان را که حالا از خطرناکترین تروریستهای جهانند، وخودنیز از خشونت آنان برحذر نیستند،نابود وبرطرف کنند؟
چگونه قادر خواهیدبود نظامهای مستبد وافراطی را که خودتان بوجود آوردید مستهلک کنید؟
وچگونه میتوانید سلاحهای هسته یی را که هریک ازآنها میتواند تمام زمین را نابود کند حفاظت ونگهداری کنید؟

حتمأنمیتوانید وما اینرامیدانیم.

              واما ما ثابت کرده ایم که در تمام وقایع  علمی وسیاسی وکنترل حوادث ناگوار بهتراز آنان عمل کردیم، واین غرب است که تمام متفکران ومغزهای خلاق را از میان ملتهای جهان سوم ،توسط سرمایه ،اشغال ،فریب وتجاوز گرد آورده است. وآرزوی ما اینست که بزودی این خشم زمین فرو خوابد.

ابوالقاسمی.///پنج شنبه 27/3/88

                 masoud_sedasat@yahoo.com

/ 0 نظر / 3 بازدید