اینجاایران است وخانه ملت ایران...

اینجا ایران است،صدا وسیمای ملت ایران،نه کمیته امداد!!!        

·روز گذشته سخنان رئیس محترم .........  بازهم با همین انتقاد یعنی مخالفت با پرداخت پول نقد به  مردم  آغازشد.

·  کشوری به عرض وطول کمیته امداد امام خمینی (رح)؛ و این عین تعبیری بود کهمیشد از سخنان ایشان گلچین کرد،البته از ابعاد گوناگون میتوان تفکر شخصی وبرداشت متفاوت یکنفر به عنوان یک شخص حقیقی را بهانه ئی قرار داد برای ورود به محیط اصلی وعمق زندگی وروزمرگیهای ملتی که بفرموده:
رهبرکبیرانقلاب ولی نعمت وصاحبان واقعی این انقلاب هستند.وملک ایران زمین با تمام خصوصیت وبا تمام داشته ها ونداشته هایش وثروتها ی زیر ورویش تا همیشه تاریخ به نام ایشان سند خورده وهیچکس نیز محق نیست که مدعی ایشان باشد ،مگر آنکه عمل وخواسته کسی با منافع کل ملت وکشور در تضاد و در تقابل باشد،پس هیچکس نمیتواند اندیشه ونظر شخصی را عین حق بداند.

·     آری ایرانیان،مالکان همیشگی ایران ومالکانی که بر روی ملک خویش همانند اجداد ودرگذشتگان خود تا عمق ایران باستان آنهم طول وامتدادی به پهنای یکتاپرستی واهورائی وپذیرش دین محمدی ص و افتخار قبول ولایت تا عصر ظهور منجی حق امام زمان ع ع ،برای حفظ بقای خود بهمراه مکتب وحیثیت و به تبع آن بقای جسم مادی ونسلهای زمینی خویش کوشیده اند!

·     وبارها وبارها چه قبل ویا بعد از ظهور مکتب اسلام با دشمنان واشغالگرانی وحشی جنگیده وخون خودرا بپای این آزادگی وغرور ومکتبشان ریخته اند.

·    حال چگونه با اندک بهانه ویک کژاندیشی این ملت شریف وبلند همت را مددجویان کمیته امداد خطاب میفرمائید؟

·    چگونه میتوان این ملت شریف وبلندطبع را که از تمام یاریهای مادی که از طرف نظام یا دولت به وی داده میشد! چشم پوشیده وتنها به پشیزی ناچیز که بصورت نقدی به او بازگردانده میشود،نام مددجوی امداد داد؟
آنگونه میگوئید که تصورمیشود کسی یا بنگاه خیریه ئی برسم صدقه وذکات وبرای دفع بلا اندک دیناری بر کف عابری منتظر وچشم براه مینهد!! یا اینکه تصور براین است که این ملت با دیدن وگرفتن این نقدینگی هنگفت که اندازه وقدرش از مال حاتم طائی نیز فزون تراست ،دیگر تمام تعطیلات عالم را میخرد ودر کاخ وخانه اش که کم از عمارت عنکبوت نیست لم میدهد،وبا این پول هنگفت یارانه که حتا به قدر قبض برق وآب او نیز نیست با خانواده اش به عیش ونوش میپردازد!!!
وسخن بسیار ارجح دیگر:

·     آیا بیمار ی که به درمان وی در دراز مدت میپردازیم؛رواست که از درد ورنج کنونی او غافل ماند ،واورا از داروی مسکنی که درد بی امانش را اکنون قابل تحملتر میکند محروم ساخت؟ از نظر وکلام گروهی از مسئولان اینگونه مستفاد میشود، که اکنون فقط باید تسهیلات میلیاردی!! وهرگونه راهی را برای بزرگان وازمابهتران! مهیا وباز گذاشت !تا این آقازادگان ویا زرنگ ترها کشور را به توسعه و پیشرفت برسانند!! وآنگاه از قبل ایشان آنهم پس از چندنسل ،اکثریت فقیر کشور هم به نان ونوائی برسند، پس فعلأ نیازمندان وفقرا همچون سه چهارهزار سال قبل به بزرگان وطبقات اول ودوم فرصت دهند،تا به امورشان برسند!!وحق وحقوق آنانرا نیز فراموش نخواهند کرد!

·    وآیا این عدالت مورد نظرشماست؟ویا اینکه منظور شما نوع وطریقه پرداخت یارانه هاست؟که حتمأهمینگونه است،ونظر خودرا به رأی گذارید، اگر این نظر طرفدار داشته باشد که یقینأ کوشش کنید ویقینأ در آینده اعمال خواهدشد.

·        نیاز به سوگند وبرهان قاطع نیست تا اینکه هزینه مردم را با یارانه نظام ودولت بسنجید،بلکه کافیست که در ردیف نرخ واقعی برق وآب وگاز که در قبوض این سازمانها درج میشود تأمل فرمائید،آیا یارانه نقدی را که دولت مانند همیشه کم کم شایعه آنرا خودایجاد میکند ،تااینکه برای مردم عادی وبدون شوک شود!!! وسپس آنرا به اجرا میگزارد، آیا این پول کفاف همین قبضهای هفتاد یا صدهزارتومانی انرژی را تأمین خواهدکرد؟؟
وتازه این درصورتیست که دولت این چندرغازرا به موقع بپردازد!!که ما میدانیم هرگز چنین نخواهدبود.

·         وایکاش که ملت هم میدانستند  در هزاره های قبل نیز کشور همینگونه سازمان یافته بود،واین همان معزلی بود که پیامبران خدا برای مبارزه با آن رسالت یافتند؛وآن چیزی نبود مگر ایجاد عدالت،مبارزه با جوامع طبقاتی وآقازادگی،وکشتن ومعدوم نمودن بیعدالتیهائی که اکنون خودما تا حلقوم درآن گرفتاریم ،وچه خوب که اکثرأ اینرا نمیدانند، وبه حق وحقوق قانونی خویش ناآگاهند. وجماعتی قلیل از همین فرصتهای سی یا چهل ساله سوءاستفاده نموده ، به عیش ونوش مشغولند،وبرای دههانسل بعداز خودنیزاندوخته اند.  وجماعتی کارگزار ومواجب بگیر که البته گرسنگی آنانرا نیز برنمیتابند!!! وجماعتی که تجار وبازرگان گونه اند والبته معتمدوقابل احترام .  وجمع کثیر دیگری که اگر دارندبخورندتا نمیرند، واگرکه ندارند، چاره چیست؟ خوب بمیرند!!

·        بله،واین بود آن دلیل و آرمانی که رهبر کبیر وفقید ما بدنبال آن ودر آرزوی تحقق آن بود والبته در کنار خداباوری وایمان...
وحال نیز هستند کسانی اندک که همین را میجویند،وبواقع ،نه از روی ریا وتظاهر،آری این کسان هنوزهم هستند ؛اما ایکاش که هیچکس ضرورتهای روزمره یک ملت را فدای امیال شخصی وخودشیفتگیها ،وحسادتهای دنیوی نمیساختند....

·       وازنظر من حقیر هیچ اشتباه وبیعدالتی بزرگتراز این نیست که به بهانه اجرای سیاستهای کلان ، از خرده سیاستهای مهم غافل ماند، ویا امت وملت پایین دست را فراموش نمود.                   هرچیزبجای خود لازم الاجراست.                       ابوالقاسمی.

/ 0 نظر / 3 بازدید