ورزش ازنگاهی دیگر(پیوند شوم پول کثیف باورزش

قبل از آنکه پول را  آفت بزرگ  ورزش بدانیم وباورکنیم که حرفه ئی شدن وپولهای هنگفت وبادآورده سم مهلک ورزش ماست وقهرمان پروری  را در کنار پول قرار دهیم بسیاراهمیت دارد که پول کثیف را بشناسیم وهر پول وثروتی را کثیف وافیون ندانیم چرا که همه کس پول وثروتی را که در بازار پرهیاهوی ورزشی جابجا میشود پولی کثیف نمیدانند!چون زیبائی وپاکی روح ورزش اصولأ با کثیفی منافات دارد،واین جماعت تنها درآمدهائی مانند مواد مخدر یا قاچاق اسلحه وسرقت اموال ملی ووو...را کثیف تصور میکنند!!وچگونه میشود ثروتی را که از کانال ورزش جمع گشته کثیف باشد؟؟واصلأ آیا میشود سرمایه ئی یکی را به تکامل وانسانیت نزدیک سازد؟؟وبعکس شخص دیگری را از همان اندک محسنه هم دور کند وبه فراموشخانه آرزوها و امال خودش فرستد؟؟واین یعنی همان صفت مشهور نوکیسه بودن ،یا نبودن، ومسئله بدون شک این است!!.

آیا هیچ فکر کرده اید که چرا ورزشکاری در اوج آمادگی وانگیزه سقوط میکند؟ وتمام آن انگیزه وجنگندگی را ازدست میدهد؟ وباید دانست که خصیصه زشت نوکیسه یا تازه بدوران رسیده چیست وکیست؟واین بدانجهت است که  در این مطلب ومطالب دیگری که در آینده به آن خواهیم پرداخت محتمل است که از این واژه وصفت تازه بدوران رسیده ونوکیسه استفاده کنیم ،پس حتمألازم است بدانید چه کسانی نوکیسه اند!!  ،چرا که صاحبان این خصیصه درهنرهای امروزی و ورزش بویژه در ورزشهای قهرمانی بسیارند ودر تمام فدراسیونهای ورزشی وهنرکده های بازیگرساز حضوری پررنگ دارند. اما اینجالازم میدانم که فی الجمله نظرم را عرض کنم که :
 با کمال تأسف ثروت باالذاته فسادآور است ،حال پناه برخدا که اگر این ثروت وشهرت یکشبه وناگهانی بر سرکسی ببارد،وبدون آنکه ذره ئی فرهنگ ودانش وجنبه ضمیمه وپیوست آن باشد.وسرمایه داران از معدود کسانیند که همیشه روی پل صراط قرار دارند،یعنی همان پلی که به باریکی تاری موست وبه تیزی لبه شمشیراست ومثال ومعنای این پل مجازی اینست که ثروتمندان همیشه در معرض امتحان وآزمون خدا وبندگان  پروردگارند

اما بدون شک همین ثروت فسادآور میتواند از این آفت در امان باشد چنانچه همشانه با ایمان وعلم ونجابت رشدیابد وزیادشود!!!واینجاست که یقین داریم ( ثروت ومالی که یکشبه ویا چندروزه پدید آید حتمأ زیبنده صاحبش نیست وبا شخصیت وی نیز همخوانی نخواهد داشت!!.

وبعکس هستند اشخاصی که نه تنها مال وثروت آنانرا به گناه نیالوده وایشان را از راه خدا وعبودیت جدا ننموده است بلکه خود از این ثروت ابزاری ساخته اند برای کسب بیشتر معارف ونزدیکتر شدن به ثواب وتوحید،لذا چون همراه وشانه بشانه کسب ثروت وسرمایه به کسب معرفت ودانش وفرهنگ نیز پرداخته اند بدین جهت واژه های نوکیسه وتازه بدوران رسیده هرگز شایسته وسزاوار این نوع انسان نیست.                (فردی کهثروتش انبوه شود بدون آنکه بر معرفت وشعورش افزوده گردد بی شک یک نوکیسه وتازه به دوران رسیده است وبعکس شخصی که مال وثروتش همپای کسب معارف انسانی وفرهنگ ودانش وی افزون گردد حتمأ از نوکیسگی وتازه بدوران رسیدگی بدوراست.)
پس هر ثروتمندی لاجرم نوکیسه نیست،واین بحث بسیار پرپیچ وخم اجتماعیست که بمرور درآینده به آن میپردازم.امااستثنائأ در این مطلب منظور نظرما ورزش است ،همان ستون سترگ وقوی ونگهدارنده هر گروه انسانی یابهتر است بگویم
ورزش قویترین موتور پیشبرنده انسانیت !که سعدی علیه الرحمه فرمود (عقل سالم در بدن سالم است ) میخواهم به رابطه ورزش وتأثیر پول هنگفت بر آنرا کمی بشکافیم.  ،اگرچه ماشین اجتماعی جهان کنونی تنها چیزیرا که درنظر ندارد عواطف واخلاقیات است اما بزودی در مطلب ورزشی قسمت دوم ،البته اگر خداوند فرصت ومجال دهد .

نویسنده ابوالقاسمی  

/ 0 نظر / 3 بازدید