مصر وقاهره در این روزهای قیام؛روزهفتم.

 مصر وانقلاب ،مصر وقیام مردم، اصل واهم خبر در مصر همین است.
  
 مصر وکدام حزب، مصر درچندقدمی پیروزی...
    
مصر ومتضررشدن کدام کشوروممالک،
   
مصر وبیشترین مشارکت چه کسانی؟ ودلیل بزرگ انقلاب مصر....

     امروز هفتمین روز قیام ملت مصراست. که تا کنون بیش از یکصدوپنجاه نفر کشته وچهارهزارمجروح داشته است.ارتش حسنی مبارک با تانکها ودیگرادواتش بیش ازپیش مردم وشهرهارا محاصره کرد. اما ملت قیام کننده مسلمان که شعارشان الله اکبر ولااله الاالله است با برپائی نماز و ماندن در میدان وخیابانها به قوانین حکومت نظامی وقعی ننهادند!
    ودرحالیکه دولت مصر برای متوقف نمودن این قیام مردم مسلمان وغیرمسلمان به هر ترفند ناجوانمردانه ئی دست می یازند. از جمله حمله وغارت موزه ها وغارت اموال مردمی ودولتی وقتلهای مشکوک بین مردمی و وو...

    محمد البرادعی!!محمدالبرادعی هم دیروز در میدان اصلی قاهره حضوریافت!! شاید کسانی فراموش کرده باشندکه البرادعی کیست؟؟
   
به عرض میرسانم که ایشان تا چندی پیش در سازمان انرژی اتمی جهانی که در ژنو میباشد، یعنی ،ان پی تی، گوش بفرمان اسرائیل وآمریکا بود وبارها کشور ایران را با امضای قطعنامه های ضدایرانی واسرائیلی نویس دچار مشکل کرد. آیا وی امروز میتواندبه صهیونیستها وغرب نه بگوید؟؟؟
      امروز هفتمین روزی است که ملت انقلابی مصر نماز را در خیابانها خواندند.
      امروز هفتمین روز است که ملت مصر با نوع قیام ومبارزات ورفتار خود به جهانیان اعلام میکنند که انقلاب آنها یک قیام مردمییست. نه قیام احزاب وسیاستمداران پیر!!
     امروز هم مصریان میگویند که قیام آنان برپایه های اخلاق حسنه ودین ومذهب و عدالتخواهی بنا شده ونه چیزدیگر.  شعار ملت مصر اینهاست:
      
مبارک نامبارک است.  مبارک برو برو،  لااله الاالله، وشعارهای دیگر.  اما جای شک وخنده است که اگر خیال کنیم آمریکا واتاق جنگ وفکر استکبار کسانیرا آماده خدمت در قاهره نکرده باشد، وبه این سادگی مهمترین سرزمین استهاله شده وپرخطرترین معبر خطر برای رژیم اسرائیل بدون برنامه های ازقبل تهیه شده رهاکند..

اما بطور قطع به جز اخوان المسلمین هنوز نمیتوان قاطعانه دست روی حزب دیگری یا جمعیت دیگری دست گذاشت که در آینده نامعلوم کشور مهم مصر تداخلی مثبت ومشارکتی مردمی داشته باشد..
  
ابوالقاسمی.                 ابوالقاسمی.

     

/ 0 نظر / 4 بازدید