افزایش یارانه نقدی در مرحله دوم طرح هدفمندی

یارانه نقدی در مرحله دوم افزایش نمی یابد.

     مرحله دوم طرح هدفمندی هیچ افزایشی برای یارانه های نقدی اقشار فقیر و ناتوان ندارد!
در مرحله دوم هدفمندی! بخش قابل توجهی از یارانه بگیران حدف میشوند.
و ظاهرآ این درآمد قابل توجه، به بخشهای سلامت! و تولید کننده تعلق میگیرد! بخش تولید و سرمایه دارانی  که مردم میگویند؛ براستی اینها کیانند؟ و چه کسانی نامشان در لیست این تولید کننده ها میدرخشد؟ و چه کسان دیگری نامشان در کنار اشخاصی مانند نعمت زاده یا هاشمی ها، و بسیاری از نمایندگان مجلس! و برخی وزیران دولت اصلاحات قرار دارند؟
سهام داران اصلی و مدیران این کارخانجات تولیدی که بدنبال نان سفره چندمیلیون فقیر این کشورند؛چه کسانی هستند؟
در کشوری که سرمایه داران خصوصی، دستشان در خزانه ملت باشد!! و در نظامی که خود تولید کننده و تاجر و سرمایه دار، برای اقتصاد کشور قانون بنویسد و در مجلسی خودی رآی بگیرد!! براستی جای عدالت کجاست؟؟

          اما در بخش سلامت، و با پرداخت این یارانه به بخش سلامت و بیمه ها، چه تضمینی وجود دارد که ارتقایی در بخش سلامت این مردم نیازمند صورت پذیرد؟
 چه کسی هست که نداند مشکل سلامتی و درمان مردم این کشور کمبود پول نیست، و هیچ پولی نمیتواند چشم طماع و دزد این نظام پوسیده قجری! و شرکت های دارویی و پزشکانش را سیر کند؟؟
چه کسی که اندکی بصیرت داشته باشد! هست که نداند در سازمان های بیمه یی این کشور؛ دولتی یا خصوصی چه میگذرد؟؟ و نداند که تمام داشت و نداشت این مردم مظلوم بپای سیاست زدگی، و بیگانگان غیر ایرانی هزینه و خرج شده و میشود...
اما بدون شک در چنین شرایطی سرمایه داران و ثروتمندان و بسیاری از باصطلاح تولیدکنندگان!!هزاران برابر سهم خود را میبرند، و نظام سلامت هم در مقابل چند حبه "قرص گچی" اموال مردم را بنام زیرمیزی و هزینه بالا! غارت میکند؟؟

/ 0 نظر / 32 بازدید