سازمانی باشکوه وپرزرق وبرق امامغفول وخودباخته!!صداوسیما

سیما وصدائی که پس از پیروزی انقلاب بزرگ ومردمی ایران ملت ما آنرا با جان ودل در آغوش میفشرد.آری یک منتقددلسوز اگرچه  قسمت پر لیوان را میبیند،حتی نیکوتراز دیگرانی که بدنبال سرگرمی وروزمرگیهای ساخته دست مستکبرانند،اما نیمه خالی همان لیوان را که به قدر فساد ونابودی تمام جهان مخرب وتواناست را نیزبهتر میبیند!!
سیمایی که قبل از قرار گرفتن مجری وبرنامه سازانش درمقابل دوربین ویا میکروفون بیش از هرچه، غم واندوه و کمبودهای مردم وجوانان آرمان خواه برافروخته سطح خیابان وکوچه را بر دل داشت.اما امروز چه ؟آیا اندکی از آن حماسه پیر و جوان انقلابی بجامانده است؟/آیا همین صدا وبویژه سیمای انقلابی ایران بر عهد ورسالت خویش باقی مانده است
؟؟        


ابوالقاسمیsimasat//

کسانیکه قدری به تاریخچه این رسانه های پرمخاطب امروز یعنی رادیو وتلویزیون واقفند دلیل تولدآن طفل تازه تولدرا خیلی بهتراز من میدانند ،رادیوئی که مهمترین دلیل تولدش را باید جنگهای ویرانگر دانست.ورادیوهای نه چندان پیشرفته ئی که در بیغوله ها وگنجینه های مخفی جاسوسان و گاهی هم آزادیخواهان را ارتزاق میکردند!

اما این کودک زیبا ومفید ازپای ننشست ،وذره ذره خود را از کوله بار سربازان جنگ به شهرها وخانه ها رساند وزینت برخی اتاقهای از ما بهتران گشت!وموثرترین کار آن رساندن خبرهای جنگ وسقوط ویا پیشرفتهای نیروهای متخاصم بود وبس.
اما زمانی رسید که جای خالی چیزهائی دیگر در میان این خبرهای زمخت وخشن احساس شد ،وآنوقت بود که بهترین میان برنامه را قطعه ئی موسیقی دانستند،والحق هم که بسیار مناسب بود،اما بدانید که درآن برهه چیزی به نام موسیقی مبتذل که الان گوش فلک راکر نموده نبود ،واین ساخته های فاخر بودند که مردم را دمی بوجد میآورد.

بهرصورت همان رادیوی اختراعی مارکونی تنها برای پخش یک خبر نبود که ناگهان صدایش بهوا میخاست،بلکه این گیرنده آنتن دار ساعات بیشتری را به خود اختصاص میداد،اگر چه هنوز افراد زیادی نبودند که از این جعبه خبرپراکنی وپخش موزیک برخوردار بودند!!وخلاصه اینکه رادیو برحسب نیاز های دیگر مردم با برنامه های متنوع دیکر اشباع شد،وپس از انهم که تصویر سوار بر امواج خود را به جهانیان معرفی کرد،وچه تحمیل مبارکی هم بود اما افسوس که راهبری این امواج را یعنی هم صدا وهم سیما را مانند دیگر موارد سرمایه داران وبدنبال آن سیاستمداران که خود پادوی سرمایه دارانند بدست گرفتند!

آری :واین یعنی آغازی بر خفت انسان ،ذلت بشریت،دستاویز شدن دست سرمایه وثروت،نفاق وتفرق انسانها!واستحاله ئی درونی ونابودگر!واین رسانه یاوری کارامد شد برای ثروتمندانی که با مبالغه های خود ثروت بیشتری بیندوزند ،وسیاستمدارانی که علاقه مندان خودرا زیاده نمایند!!‏چهار شنبه‏، 2010‏/01‏/27 ولی بدون شک همین رسانه نیز مرزهای جغرافیائی ساخته دست زورمداران وستمگران زیاده خواه را ازجا برکند واهل عالم را تا اندازه خویشانی نزدیک که قلب ودلشان برای یکدیگر میتپید وبر غم هم میسوختند وبا شادی دیگران شادمیگشتند،واگرچه که این رویداد مرزی، مجازی اماحقیقت بود !!

دیگر کسی نمیتواند دانش وعلم را در صندوق خانه های شاهی ودیکتاتوران مخفی کند،اما بازهم شاهدیم که اقسام ظلم وستم را بر روشنفکران وفرزانگان روا میدارند،وبعینه میبینیم که هرروزه چندین خبرنگار آرمانگرا وعاشق آزادگی ودوستی مردم این دهکده جهانی به خاک وخون کشیده میشوند.

چرا که نباید پارا از گلیم خودبیرون گذاشت ویا درحقیقتها تأمل کرد!!!

 آیا شک دارید بهتراست که  اجازه دهیم این مردم فرهیخته آزادانه بشنوند ؟وآزادانه ببینند؟وخودانتخاب کنند؟
،حتی سخن دشمن را!وخود حقیقت را دریابند ،افکار واضداد خودرا در همان خانواده به چالش کشند؟

وبلاخره آیا گمان میکنید که سانسور ،پارازیت وانواع فیلتر یا دیوار خاکستری آتش کارسازتراز صداقت ودرگیر کردن مردم بویژه نسل جوان در چالشها ومشکلات جامعه ماست؟؟؟                                                                  ودیدیم که چگونه از امام معصومشان دفاعی جانانه کردند. (اگرپیام محترمتان را دریغ نفرمائید ادامه خواهم داد)

مسعودابوالقاسمی

/ 0 نظر / 3 بازدید