اجتماعی(زنان،آزادی ومساوات)

حضور60درصدی زنان درجامعه  حضورزنان بدون انقطاع در تمام مناصب ومشاغل هر روز گسترده ترمیشود  ،وحتی حکومت پهلوی هم در سطح پائین وبی اثری از زنان در بخش مدیریت و وزیر استفاده کرد،اما این تازه بدوران رسیده های نوکیسه زمانی ماهیت ارتجاعی خودرا نمایش دادند که با قانون کثیف ومنحوس کشف حجاب چادر وحجاب رابوسیله عمال خود از سر وتن زنان مسلمان با زور وارعاب برکندندبدون آنکه لحظه ئی فکرکنند که این زنان ایرانی ومسلمانند نه اروپائی وزن نوکیسه فرنگ رفته که آقایان را متمطع کنند!

.ومتأسفانه در روند این سوغات فرنگ زمانی را دیدیم که بعضی دختران وزنان جوان جامعه آنزمان ما با نمایی عریان ویا اندام نما  گوی سبقت راازپسران هم ربودند وحتی بر سرپاتوقهاو شهرگردیها نیز موفق تر ظاهر شدند،تا آنجا که بیشتر خانه های فساد هم با مدیریت زنان بهتر اداره میشد!!!

واین مسیری بود که توسط مادیگرایان وسکولارهای جهانی وسرمایه داری ترسیم شده بود،وبرای رسیدن به اهداف ضدمعنوی خود از زنان به عنوان بهترین ابزار مبالغه وضد فرهنگ استفاده فراوانی شدوهنوزهم این اندیشه طرفداران بیشماری دارد،ودلیل آنهم خاصیت حیوانی وهواطلبی انسان است.

واین که من عرض میکنم هرگز در مذمت زنان نیست بلکه بعکس منظورم نبوغ بالا و درایت زنان در جهان است،که توانسته اند با تلاش وهوش سرشار خود در اکثر امور عالم موفق تر ظاهر شوند،وبا کمال تأسف همین پیشرفت هم برخی آسیبهارا ناگزیروبه جوامع تحمیل میکند.چرا که وظیفه زنان در جوامع چیز دیگراست،وارزش آنها بسیار والاتر از این است  که مشاهده میکنیم.

 

اکنون بیشترین ظرفیت وامکانات جامعه دانشگاهی ومراکزعلمی وآموزشی را زنان در اختیار دارند! وبسیاری از پستهای مدیریتی وکلیدی را نیز زنان پر کرده اند،واین کاملأ با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده است!وشاید همین زنگ خطری برای جامعه باشد، اما دلیل خیزش بطرف این زن سالاری چیست؟ وعلت موفقیت چشمگیر زنان با این وسعت درجه جیز است؟ومهمترازهمه اینها خطر وآسیب آن چه میتواندباشد؟وآیا هیچ روشنگری وتحلیلی در مقابل این تفکر غلط که از آن به مساوات وآزادی زنان یادمیشود از طرف  نخبگان جهان وبزرگان اندیشه ساز صورت میگیرد؟؟

یقینأ برخی احساس و رفتار در زنان قوی تر وشدیدتر است،چنانچه میشود در این رابطه حس حسادت ورقابت وچشم وهمچشمی را از دیگر احساس پررنگتر دید!ودیگر حس لجاجت ویکدندگی بیشتراست که این مخلوق خدارا به تکاپوی بیشتر وامیدارد.و واضح است که چنین احساسی در مردان بمراتب ضعیفتر است ودرنتیجه مردان بجز تعدادی اندک درمقابل بسیاری امور بی تفاوتند!!

پس زنان اگرچه ازنظر هوشی پائینتراز مردان قرار دارند اما در عوض بمراتب بیش از مردان در رسیدن به اهداف خودتلاش میکنند، بدون شک زنان در تمام طول تاریخ مظلوم ومورد قبضه وستم جوامع انسان ومردان بودندوتنها این پیامبران بودند که برحق وحقوق زنان تأکید کردند بخصوص پیامبر بزرگ اسلام که شگفت انگیزترین حقوق زن را آنهم با شاهد مکتوب قرآن فریاد زدند ، هم اکنون هم که جهان متمدن وغرب بدروغ  دم از حقوق وآزادی زن میزند،وزن را تا حد یک اسباب بازی وتمطع نزول داده اند.

 یکی از مهمترین علتهای نفوذ زنان دربدست آوردن دانشگاهها وفرصتهای شغلی نداشتن دغدغه های سخت وبیشماراست ،که درست عکس آن در مردان صادق است!!  واین  آرامش  نتیجه اش موفقیت بیشتردختران در دروس وآموزشهاست.البته یقین دارم که دختران این مورد را منکرند،و مشکلات خودرا بیش میدانند،اما بعنوان مثال عرض میکنم که حتی در یک خانواده زن سالار واقعی هم زنان کار سخت ومردانه را به مردان میسپارند،واین مردان هستندکه نگهبان خانواده وهمسران خویشند.

 

والاترین مسئولیت انسان تربیت نیروی آینده جهت بنا نمودن برج انسانیت است،واین وظیفه خطیر بر گردن مادران است، مادر، اولین وشایسته ترین مدیر ومدبر در خانواده ،خانواده یی که تمام نیاز جهان انسانی را تأمین میکند!! وسزاوار این نام مقدس تنها زنان هستند،زنی که پیشبرنده مردان است ومربی مردان آینده واین چیز کمی نیست،چراکه پیامبران نیز در دامان زن پرورش یافتند.

 

و اکنون مشاهده میکنیم که تربیت ونگاهداری کودکان وفرزندان در ساعات زیادی از روز بر عهده مردان است، درحالیکه این وظیفه خطیر ومعین هرگز مناسب مرد و روح زمخت او نیست!!واین در حالیست که زن را پشت میز کار نشاندیم ،جائیکه محل طرح مشکلات سخیم جامعه ماست ویا مشاغل سخت  دیگری که با هیچ شعوری مناسب روح لطیف زنان ودختران جوان نیست،تا چه رسد که زنی صحنه فجیع قتلی را قضاوت کند !! ومادری کامیون و لدری را رانندگی کند!!!پس وای بحال جهانی که زنان ومردان در جای هم نشینند وحکم دهند!!!  واین  یعنی فاجعه!!!

این یعنی غفلت از مسائل فرزندان این آب وخاک، این یعنی سپردن سرنوشت کودکان نازپرورده بدست هیولای مادیت وسرمایه داری ،

یعنی قانون نانوشته بر آفرینش قانونمند ، وایجاد تشنج وبحران مضاعف بر خانواده ،یعنی بی حوصلگی وپرخاش ، وعصیان فرزند ی که از نعمت داشتن پدر ومادر محروم بوده درحالیکه داشته است ،ودیگر نوجوانی شده که طاقت از دست داده واکنون این افسردگی در عمق جان اهل خانه لانه کرده وثمر میدهد !!ومیوه آن چیست؟/

میوه آن افسردگی وتنهائیست ،میوه آن پرخاشگری وخانه گریزیست وانتقال ناکامی وعقده ها به نسلهای آینده ،دلزدگی شوهران از همسر وبالعکس !!ایجاد تحریکات واحساس کاذب به دلیل تماس نزدیک ودائمی با بیگانه ونامحرمان جنسیتی!!بی توجهی به فرزندان،ورونق گرفتن بازار بزه وانحرافات اخلاقی فراوان وجنایت که در تمام جهان شاهد افزایش آن هستیم ودلیل عمده آن پریشانی وبحران در خانواده هاست وحتی آسیب بزرگ فقر اقتصادی هم بعداز تفرقه وبی مهری اعضای خانواده قرار دارد.ووو... و.. و ..و!!

درحال حاضر بیش از نیمی از ظرفیت موسسات علمی ودانشگاههای مارا زنان پر کرده اند ،وادارات ومشاغل دیگر را، وحتی مشاغل کاملآ مردانه را ،واکنون میبینیم که زنان حجمه خود را به سوی مدیریتها وتخصصهای کلیدی نشانه رفته اند ودر بسیاری امور به آنهم رسیده اند وهمچنان بدنبال آزادی بیشترند!!!!پس باز هم با نام آزادی ومساوات زنان ومادران را از خانه وخانواده دورتر کنیم،در اینصورت معلوم نیست که اصل تجمیع خانواده ومادر وبعدهم پدر که مرکز ودلیل این اجتماعند چه میشود؟؟؟؟؟؟؟

اما اصل کلام ./پست بعد(دنباله حضورزنان)    ابوالقاسمی        باپیام ونقد خود برمن منت میگذارید .21/10/88

/ 0 نظر / 4 بازدید