روز قدس روز فریاد بر علیه ظالم و اشغالگراست

قدس روز فریاد ملتها بر علیه خدایان خون و آتش است.

راهپیمایی روز قدس   تنها محکوم کردن اشغالگران فلسطین و بیت المقدس است.
روز قدس تایید هیچ حکومت و یا نظام سیاسی  یا شخص ویژه یی نیست...

ستارگان به خون نشسته غزه هرگز خاموش نمیشوند... 


/ 0 نظر / 32 بازدید