جامعه واصلاح الگوی مصرف

بنام خدا:رهبرمعظم انقلاب سال جاری را بنا به اهمیت اصلاح مصرف وصرفه جوئیسال اصلاح الگوی مصرف نامیدند.تاشاید شروعی باشد برای درمان این بیماری مهلک وآفت خانواده وجامعه.

ازاینکه اسراف ومصرف گرائی را یک بیماریمهلک میدانم هیچ تعجب نکنید.البته ممکن است برای جمعی مهلک نباشد.
اما مسلمأ برای اکثریت جامعه وکشورمان بیماری صعب العلاج وخانه براندازیست.

مصرف زدگی وبی بندوباری مالی واقتصادی دریک جامعه موضوعی است که باید به صورت فردی واز طریق خانواده به درمان آن بپردازیم.تا اینکه یک الگوی صحیح ومتعادل در دراز مدت درجامعه نمود عینی پیدا کند.

ولذاتا زمانی که خودرا اصلاح نکنیم،چگونه جامعه بزرگ ما به هدف خود خواهدرسید .


کودکانی که بااسراف وبی بندوباری اقتصادی در یک خانواده الگو می پذیرند ،چگونه میتوان به آینده او وتشکیل خانواده ئی متین ومصلح امید داشت؟وبه دنبال آن با چنین فرهنگ مصرف گرا ئی مگرمیتوان به یک جامعه متعادل وصرفه جو
رسید؟

اماباید دانست که تنها راه وصول ورسیدن به این تعادل آموزش است وآموزش .آموزشی پی گیر ومداوم که پایه ها وارکانش در دبستانها وحتی در مهد ها گذاشته شده باشد. چرا که یادگیری وکسب معارف وحساس شدن درمقابل خیر وشر
وتشخیص بدوخوب تنها در سنین کودکی ومعصومیت موثر ومانده گار است.

ولی تربیت واصلاح الگوی مصرف بزرگ ترها وخانواده که هم اکنون آنان مدیران سازمانها وتشکیلات کشورند یقینآ
بسیار وقت گیر وشایدبرای جمعی نشدنی است.وبالطبع باید دربرخی موارد از ابزار بازدارنده دیگری استفاده کرد.

با یک مثال فعلأ بحث را میبندم.
کودکی که درسنین عطش یادگیری هرچیزی قرار دارد.اگربیاموزد که میتواند دوباره دست دراز کند وشیر آب را کمتر

کند،یقینآ این کودک ویامدیرآینده ویا پدر ومادر آینده درموارد مصرف صحیح حساسیت خواهد داشت.  تامجالی دیگر///
                                                                             مسعود                     
ابوالقاسمی //سیماست .

/ 0 نظر / 3 بازدید