رابطه سودسپرده های مردم با توجیه اقتصادی

همسرتحت حمایت بیگانه و کانادانشین!! شوهر مدیر عظیم ترین بانک ایران!! یال العجب؟؟

             خاوری مدیر کل بانک ملی ملت ایران! با هویت ایرانی خود به ریش ما خندید و رفت، لذا در حالیکه هنوز خنده های مستانه اش تمام نشده، با تابعیت دوم خود به همسر و خانواده اش ملحق گشت.

           البته فقط خدا میداند که چند و چندین خاوری ، واین قماش مدیران دارای حق وتو!! در کشور ما سرسختانه به طراحی و اجرای نقشه های شوم و پیچیده خویش مشغولند! و البته آنها که مدیر مدیران هستند! روی نام و سوابق این دوستان سوگند یاد میکنند!! و خدا میداند که شک برانگیز است.

           چرا که تنها همین یک نمایه، یعنی نوع رابطه و آرزوهای جمع این گونه خانواده ها و عشق فرنگ نشینی، و بهشتی که برای خود در آن سرزمینها ساخته اند، به تنهایی گواه معصیت پیشگی و غیر قابل اطمینان بودن آنهاست.آنهم مدیریت  بانک ملی و بزرگ ایرانی؟!!
       براستی چه ارگانی یا چه شخصی باید پاسخگوی اینهمه ضرر و زیان کشور و ملت باشد؟ خسارتی که تنها یک یا چند انتصاب عمدی یا سهوی و خودخواهانه سبب آن بوده است؟

          اما معصیت دیگر دولت، بحث سپرده های نقدی مردمی که سرشان در حساب و کتاب نیست، و بندگان خدا هیچ متوجه نیستند که این مقدار اندک سرمایه یی را که به عنوان پس انداز در بانکها قرار میدهند، پس از مدتی بانک سپرده دو یا سه میلیونی!! و اندوخته ایشان را تبدیل به کاغذ میکنند و به ایشان پس میدهند!
   البته با احتساب اینکه شاید در مدت یک سال صد تومان سود گرفته باشد!! اما در مقابل ششصد تومان از پول خود را از دست داده است!! و گرنه سرمایه داران که چنین حسابهایی ندارند!! بلکه آنها خود متخصص جذب همین خرده پولها هستند!

                  مثلآ در آن زمان سپردن به بانک شاید میتوانستند یک فرش ماشینی با یک گاز و یخچال برای دختر دم بخت خود بخرند، اکنون با همان پول حتی یک شعله اجاق را نیز به ایشان نمیفروشند!! و این هزینه مردم، بهای این است که مثلآ دولت اعلام کند ما سود و بهره وامها و تسهیلات را دو رقمی یا تک رقمی کردیم، این هم از فواید همان وجوب توجیه اقتصادی میباشد.

          و از سویی دیگر این سرمایه های نقدی و سرگردان را که از بانکها خارج شد، بسوی خرید طلا و ذخایر ارزی همان خزانه ها، و سودی باد آورده را هم نصیب دلالان و تاجران پول میکنند. که بعضی بانکها هم از این رودخانه ماهی زیادی صید میکنند!

                این خرده سیاستها از شاخه همان سرمایه دار نوازشی است، با یک عرقچین شرعی!! و مشاهده شد که این نقدینگی ها یا صرف خرید ذخایر طلای خزانه ها شد! ویا صرف قد برافراشتن تورم!!
اما کسیکه به خرید عقود مشارکت پا در هوای دولتی اعتقاد نداشته باشد، و بخواهد همین اندک پس انداز خود را بنام سپرده سرمایه گذاری در بانک بگذارد، با چه حقی وبا چه مذهبی بدون احتساب این تورم دهها درصدی با  این بندگان خدا حساب میکنند؟؟
 اما اعطای تسهیلات به امثال شرکتهای مجازی آریایی و هزاران امثالهم!! و طلایی که بانکها، یک تن یک تن با همین خرده اندوخته های مردم، معامله میکنند!!  و هر روزه فربه تر و دلالان واسط و امثال خاوری ها را با جیب پر به سرزمینهای رویایی روانه کنند.!!! سود تسهیلات تک رقمی شود!!! یال العجب.
    پس چرا به خاوری های دیگر و به آریا گسترهای فراوان و حتی مدیران بالاتر مظنون نباشیم؟؟؟

                    در هر محیطی که منبع یا معبری پولی وجود دارد یا فساد است، یا اختلاس. و رانت خواری، و البته هرازگاهی هم به دلیل اشتباه آقا دزده ، و رسانه یی شدن مورد بلوایی و پرونده هایی در دادسراها به جریان می افتند، که هزاران پرونده میلیاردی از این نوع در دادگاههای ما خاک میخورند.    ادامه دارد...

  ابوالقاسمی./‏چهار شنبه، 2012‏/01‏/18

masoudwarna@gmail.com

 

/ 0 نظر / 3 بازدید