سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

سازمان ملل متحد نهادی برای تقسیم سرزمینهای بکر درجهان
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٢   کلمات کلیدی: سازمان ملل متحد ،حق وتو

قدرتهای عصر اتم وفضا وتقسیم سرزمینهای بکر!!

علم ودانش تیغ دو لبه یی است که هر کس بنا بر طینت خود از آن استفاده میکند

علومی مانند دانش هسته یی ویا قدم نهادن به فضا نیز از همین جنس بودند، که جهانخواران با تکیه واستفاده از آن سرزمینهای عالم را همچون تکه نانی بین خود تقسیم کردند. وهمانها بودند که با شقاوت وجنایت بیحد هیروشیما وناکازاکی را سوختند وجهان را چندصباحی تسلیم خویش کردند.

       اما آیا اینگونه خواهدماند؟؟       هرگز.


قدرتهای عصر اتم وفضا وتقسیم سرزمینهای بکر!!  

ابرقدرتهایی که با پشتوانه علوم جدید ودو لبه که هم میتوانست به تکامل انسان کمک کنند وهم لبه دیگر آن که تا حد مرگ وخون جنایت بار باشند.

                    این مطلب را باید کسانی بخوانند که به سازمانی مانند سازمان ملل متحد دل خوش کرده اند!
 وانگار که بکلی فراموش کرده اند این سازمان که تنها نامی دهان پرکن دارد، هرگز برای ملل عالم بوجود نیامد، وسیاست و منشور آن نیز بهیچوجه در خدمت ملتهای عالم نیست.

                  بله اگر ملل عالم را تنها قدرتهای اتمی وقدرتهای پیروز در جنگهای جهانی اول وبخصوص دوم بدانیم ،شاید بتوان سازمان ملل را نامی واقعی دانست!!  اما باید دانست که هرگز چنین نیست . بلکه سازمانی بنام سازمان ملل متحد را که حتی نام آن نیز سخن من را ثابت میکند.  سازمان ملل متحد!! یعنی سازمان و دم ودستگاهی را که کشورهای پیروز ومتحد در جنگ جهانی برای حفظ وبقای دائمی خود تشکیل دادند، وبهیچوجه صحبتی از ملتهای مظلوم عالم وملتهای گرسنه وتحت ستم نبود، بلکه درست عکس این بود.

                    چرا که کشورهائی که با پشتوانه سلاحهای مخرب خود وبمبهای اتمی که به وفور انبار کردند جهان را تحت سیطره گرفتند ،ومانند تیکه یی نان آنرا بین خود تقسیم نمودند. وبا انفجار مهیب وجنایتبار اتمی خود در دو شهر ناکازاکی و هیروشیما در ژاپن قدرت جهنمی خودرا به رخ جهانیان کشیدند،ونفس همه را بریدند.

                     اما در این میان تنها سازمانهایی تروریستی در زیرزمینها تشکیل شدند، که البته کاری از دست هیچکدام برنمی آمد. اما شک نبود که این چند کشور معدود واتمی که در اول موجودیت خود تنها به آمریکای شمالی وانگلستان و روسیه وبعدها نیز فرانسه وچین بدانها پیوستند. ویقینأ این چند کشور برای پیشبرد مقاصد شوم خویش به سیاهی لشکری نیز نیاز داشتند که با همین بهانه اعضایی غیردائمی و همچنین تعدادی هم با نام غیرمتعهدها که چاره یی غیراز قبول وشرکت دادن آنها در این سازمان کاملأ خصوصی نداشتند.

                      اما با ایجاد قانونی کاملأ مستبدانه و سیاه که بمراتب هزاران بار متحجرانه تراز اسکندرهای مقدونی و نرون بود ،
حصاری آهنین ومطمئن بدور خود کشیدند و هرگونه راهی را جهت اظهار وجود کسانی وملتهایی که شاید در آینده بخواهند دست به عملی بزنند بوجودآوردند. بله واین قانون شوم ،واین حق کاملأ ناعادلانه که ثابت میکند ما کشورهای جهان دوم وسوم باید فکر دیگری بحال خود بکنیم وهرگز برای تظلم خواهی وعدالت دل به این سازمان جهنمی نبندیم ، همین
حق وتو میباشد،

حقی که دلیل بزرگ وروشنی بر نداشتن هر گونه حق کوچک وبزرگی برای سایر ملل عالم است. آری حق وتو!! وحشیانه ترین ومتحجرانه ترین قانونی که میتوان از آن نام برد.


         
ابوالقاسمی.  masoudwarna@gmail.com