سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

فناوری واشتغال(معرق کاری2)
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۸   کلمات کلیدی: معرق

 

 

فن وهنرمعرقکاری (ق-دو)
درقسمت گذشته
به دلیل طولانی شدن مطلب دنباله این مطلب را به وقتی دیگرموکول نمودیم.
ودردنباله این مطلب صنایع دستی وراه اشتغال به معرفی ماشین آلات برقی میپردازیم.

1-دریل را که قبلأ درمنبتکاری توضیح دادم..ازدریل برای سوراخ کردن قطعات چوب استفاده میشود.ودرمعرق نیز درل کاربردزیادی دارد.

2-رنده دستی برقی – درنده دستی که ازآن برای پوشال برداری سطح چوب وصاف نمودن استفاده میشود.دارای تیغی به طول 7 تا 10 سانتیمترمیباشد. این ماشین نیز توسط یک الکتروموتور کارمیکند که نیروی آن توسط تسمه به غلطک آن که دروسط ماشین قرار دارد منتقل میشود. واین وسیله برای ناهمواریهای بیشتروعمیقتراستفاده فراوانی دارد.

3-ماشین سنباده گرد دستی که درکارها به ماشین پوست شهرت دارد.وسنباده گرد روی سطح گردآن که معمولأ ازپلاستیک است بافشارچسبانده میشود .ماشین پوست دستهئی اصلی درجلودارد که برای استفاده راست دستها وچپ دستها میشود آنرا به طرفی دیگرمنتقل وپیچ کرد.
این ماشین دارای نیرو ودورزیادی است که جهت سنباده کاری سطح معرق بکارمیرود.
توسط این ماشین باید تمام سطح کار را سنباده زد.این سنباده را بوسیله کلیدزیردسته آن روشن میشود بایدمحکم در دستها گرفت .اما فراموش نکنید که آنرا روی کارزیاد فشارندهید.زیرا ممکن است خطوط مدور زیادی روی کارایجادکند.

4-سنباده لرزان /سمباده مورد احتیاج برحسب مرحله کار زیرآن بوسیله دوگیره که یکی درجلو ویکی درعقب قرار دارند بسته ومحکم میگردد.این سنباده برقی را که مانند یک اتوی برقی است بطرف الیاف چوب وباکمی فشار جلو وعقب میبریم.ودرانتهای این ماشین محفظه ئی وجود دارد که خاک وگردچوب را درخودجمع کند.

هرگزفراموش نکنیدکه هنگام کاربا این ابزار حتمأ از ماسک استفاده نمائید.

5- اره عمودی را که قبلأ در منبت توضیح دادم .که با نامهای دیگرمانند اره چکشی ،گردبر،اره دستی هم شناخته میشود.6- یکی دیگرازلوازم معرق کمپرسور میباشد،که برای رنگ کاری آخرکار لازم است.کمپرسور را از نظر ظرفیت معمولأ با لیتر می سنجند.اما باید عرض کنم که با یک رنگ پاش برقی هم میتوان به هدف خود رسید.
 وسراغ دارم معرقکارانی که بدون داشتن بسیاری از ابزار مذکور نیز زیباترین معرقها را خلق کردند.

اما یاداور میشوم که در عصر شتاب وتولید انبوه ابزار پس از هنر مند دردرجه اول قرار دارد.

 لذا از شرح ابزاریکه در مطالب منبت توضیح دادم صرف نظرمینمایم.


 ولی در این بخش از آموزش چون تصمیم دارم که مراحل انجام معرقکاری راتوضیح دهم لازم است که تعدادی ابزار مورد نیاز و ضروری را معرفی کنم.
 //- چسب های مورد استفاده :
 1- چسب کاغذی که در رنگ کاریها بخصوص رنگ اتوموبیل دیدهاید.جنس آن ازکاغذ است،که جهت محافظت سایر بخشهای یک کار از چسب یا رنگ وآلودگیهای دیگر بکارمیرود.همچنین برای دیواره کشیدن دورتا دور کارجهت نرفتن رزینها ویا مایعات دیگروبیرون نرفتن آنها از سطح کار.

 2- چسب چوب که سفید رنگ ودر دو نوع رنگی و بی رنگ( پسازخشک شدن شیشه ئی وبیرنگ میگردد)
 این چسب قدرت خوبی دارد.وحلال آن آب است،از این چسب در کارهای چوب ونجاری زیاد استفاده میشود.ودرمعرق نیزاستفاده زیادی دارد .که مهمترین آنها محکم شدن برشهای معرق به چوب یا تخته زیر کارودیگر برای قطعات معرق وبرشکاری که باید الگوی کوچک را روی چوب معرق با یک خال ریز وکم از همین چسب چوب چسباند.
 وبعداز چنددقیقه که تقریبأ خشک شد،دورالگو را به طوریکه تیغ کمان اره کامل مماس وچسبیده به الگو باشد برش داد.


 (کلید ونکته آموزشی )  یقینأ قبل از برش قطعات اصلی وچوب معرق هرالگوئی را که قبلآ بادقت درست روی خطهای
 طرح اولیه برش داده اید.وآن الگوی مورد نظر را  اگرنسبتأ بزرگ باشد با میخ سایه وچنانچه خیلی کوچک بوده با یک خال چسب چوب روی چوب انتخابی خود ازنظررنگ وطرح چسبانده وثابت کرده اید.
 واما نکته مهم / زمان برش دور الگو که طبیعتأ چوب معرق برش میخورد .
 الف –دقت نمائید که دست شما وکمان اره وتیغ صاف وکاملأ عمود نسبت به کارباشد.
 ب – زمان برش تیغ کمان اره نباید از کناره الگو فاصله بگیرد .
 ج – هنگام برش کاری باید بسیاردقت کنید که کناره های الگو را همراه با چوب اصلی معرق برش ندهید،و حتی لبه ها   و یا کناره الگوهارا با بی دقتی تراش هم ندهید . حال دلیل این سفارشات:


 الف – چنانچه دست وبدنبالش تیغ به سمت چپ منحرف باشد ،نه تنها لبه الگوهم تراش یا برش میخورد بلکه مهم تر
      از آن چوب اصلی ومعرق شما ازرو ویا بالای آن هنگام نصب دارای شکاف و درز میشود.
      وطرف زیرین آنهم بزرگتر ودرمحل خود جایش تنگ خواهد شد.  /وبه عکس اگر:
    دست خودرا که دسته کمان را گرفته اید بطرف چپ متمایل وانحراف دهید،برش شما در چوب معرق کج وزاویه دار خواهد شد .بدین معنی که قسمت بالا وروی برش بیرون و لبه پائین آن تورفته وخلاصه لپ مطلب اینکه اگر دربرابر نور ومقابل چشم خودنگاه کنید برش را در ضخامت چوب کج میبینید .واما مهمترین عیب واشکال این یکی هنگام
 سنباده کاری وماشین پوست زدن خودرانشان میدهد،بدین معنا که پس از سنباده وپوست زدن میبینید که یک درزوشکاف بین چوبهای معرق وکار شماایجاد شده است.وهرچه بیشترسنباده بخورد این درز عریض ترخواهدشدو..


 3 – چسب فوری نیز در معرقکاری استفاده خوبی دارد.مخصوصأ جهت چسباندن طرح اولیه وکاغذی روی تخته ی
      الگو که یقینأ تخته سه لائی است.حلال وشل کننده چسب فوری تینر فوری است:
 
اما بازهم نکاتی آموزشی وکلیدی:
تقریبأ این اولین مرحله انجام کاراست. برای شروع کار طرح موردنظر را با چسب فوری ورقیق شده روی
یک قطعه تخته سه لایه که قبلأ بسته به سلیقه هنرمند ودرابعاد دلخواه ویا قالب بندی ما گونیائی وآماده شده
است،با دقت وکاملأصاف چسبانیده میشود.بطوریکه هیچ چروکی نداشته باشد./ ومیدانید که همین سه لائی
الگوی ماست.که اکنون طرح یا نقش ما روی آن چسبیده وقرار گرفته.که باید این الگو را طبق خطوط نقش وخطوط آن خرد وکوچک نموده وروی چوبهای اصلی ثابت کرد ودور آنرابرید.وچوب برش خورده را داخل
قاب درست همان جائی قرارداد که الگویش را برداشته ایم.


در اینجابازهم لازم میدانم که خدمت تمام هنر جویان عزیزم عرض کنم
که تمام مطالب من درسایت یا وبلاگ فی البداهه میباشند.لذا
هیچ نوشته ئی راازقبل آماده نمینمایم.واین ویژگی
درتمام مطالب من صادق است.لذا هرگونه
اشکال رادرانشا املاءودیگر
موارد برمن که شاگرد
کوچک شمایم
ببخشید.

                                                                                  مسعودابوالقاسمی صداست2
  نوعی چسب دو رویه نیز موجوداست که هردورویش چسب دارد.
 ونوعی چسب شفاف دیگر که میتوان رویش نوشت که متأسفانه نامش را بیادنمی آورم..
 - ومیخ سایه را نیزقبلأ عرض کردم که میخ بسیار کوچکیست.که قبلأدرکفاشیها زیاداستفاده میشد.واز آن برای چسباندن و میخ کردن الگوبه چوب معرق استفاده میشود.
 -- ومیخ کش نیز جهت بیرون کشیدن همین میخها ویا جای دیگر موردنیازاست.
---/ چکش دویست وپنجاه گرمی نیزدر معرقکاری استفاده میگردد. مثلأ کوبیدن وجاانداختن قطعه های بریده چوبهای معرق که جایشان تنگ شده باشد.وهمچنین جهت ساخت کلافهای دیگر.


 /5و6 قاب زیر معرق و(زیر کار)که ازمهمترین موادمصرفی معرقکاری میباشد.
  اما این قاب را هنرمندان غیرحرفه ئی وتفننی ازبیرون هم با دادن ابعاد میتوانند سفارش وتهیه کنند.
  اما کسانی هم که مانند من حاضرند هرکاری راخود انجام دهند /یاعلی /

  برای ساخت زیرکار منبت از یک  تخته  چندلا میتوان استفاده نمود.اما برای اینکه بعداز مدتی براثر شرایط هوا مانند خشکی،رطوبت،حرارت کار اصلی با لا آوردن وکج شدن وووو ازبین نرود.باید آن را  کلاف کنیم،
جهت کلاف کردن این تخته چند لائی با چوبهای سه در پنج یا سه در چهاردورآنرا مانند یک چهارچوب درب
 بایدکلاف کرد.
و اما با طریقی دیگر نیز میشود زیرکارمقاومی بسازیم وان اینکه:
چهارچوبی محکم درابعاد دلخواه نسبت به معرق با چوبهای 5در3 یا 4در3میسازیم وبرای استحکام آن میتوانیم داخل آنهم به شکل یک علامت به اضافه اتصال وکلاف بند کنیم. /مرحله بعدفیبرو یا یک تخته چندلائی رادر اندازه آن بریده وباچسب ومیخ یکطرف آنرا بست.
 حال فیبرهائیرا که دراندازه8در سه یا به ضخامت دیواره داخل جعبه که قبلأبریده ووسط هرکدام را طوری شکاف میدهیم که چنانچه شکافهای دوتارا داخل هم فروکنیم یک علاوه یاضربدر درست شود.
حال داخل این شبه جعبه را با این شبکه ها تاآنجا که میشودپرمیکنیم وبعد این طرف باز را هم مانند طرف دیگر باچسب ومیخ زیر پرس قرار میدهیم بمدت دوازده ساعت //یا علی                                                                          تا مطلب دیگر    
ابوالقاسمی sedasat2/////masoud_sedasat@yahoo.com


باسلامی به گرمی جمع عاشقان

مطالبی کامل در باب منبتکاری و مطالبی در امور جاری روز در وبلاگهایsedasat2

و نیز صداست1//موجود است که دوستان میتواننداستفاده کنند.

masoudabolghasemy.blogfa.com////
        masoudeabolghasemi.blogfa.com