سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

انتقال برخی سازمانها وتشکیلات دولتی بدلیل تراکم جمعیت
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٤   کلمات کلیدی: جمعیت ،بیعدالتی ،تهران پایتخت

شک نیست که باید برای تراکم خفه کننده جمعیت در تهران،پایتخت نه چندان قدیمی تهران چاره ئی اندیشید. اما راه درست کدام است؟
    آیا غیراز این است که ظلم به دیگر ایرانیان وبیعدالتی آشکار در حق سرزمینها وشهرهای عقب نگهداشته شده، وتوجه بیحد به زیباسازی و راضی نگهداشتن تهرانیهای پایتخت نشین همانند کشورهای پیشرفته درجهان ،موجب این چالش گلوگیرگشته است؟؟

درادامه مطلب.....


         انتقال برخی سازمانها وتشکیلات دولتی وغیردولتی از تهران.

        در حالی اجرای طرح انتقال وجابجائی تعدادی از وزارتخانه ها وشرکتهای دولتی به منظور برون رفت از بحران جمعیتی در پایتخت ایران درحال انجام است که این طرح ومسئله بیشتر به یک شوخی شبیه است تا به یک سیاست ریشه دار وقطعی که قادر باشد یک معزل اجتماعی را سامان دهد ونتیجه یی ملموس ببار آورد.چراکه یک سیاست اجتماعی وتصمیم برای اجرای آن نیاز به خرده سیاست ها وزیرساختهای متعدد دارد تا به موفقیت نزدیک شود. ازبهم ریختن پاراگرافها عذر میخواهم.

  ابوالقاسمی.وبلاگهای:
www.simasatmasoud.persianblog.ir//
www.masoudabolghasemy.blogfa.com//
www.melisat.blogfa.com//
www.masoudeabolghasemi.blogfa.com//

واین حق مسلم آنهاست. چرا که تمام توسعه وپیشرفت وثروتهای این مرفهین شمال نشین! با ثروتهای غارت شده ونیروی انسانی      برده محور، با زور اسلحه وبیرحمی ویا با پنبه سربریدن ،که این نمونه اش را در داخل کشور خودمان فراوان داشتیم وداریم، بدست آورده وحال بر این استخوانهای پوسیده وپوستی که همرنگ پوستینشان است حکم میرانند وحکومت میکنند. واین چالش بدون شک نتیجه همان بیعدالتیها وتنها خوردن ثروتهای تمام کشور توسط مرکزنشینان وپایتخت نشینهائیست ،که اکنون باید آنچه خورده اند جوابگو باشند، اگر چه هنوز هم درب بر همان پاشنه میچرخد، وبقیه مبالغه وگول زنک بچه هاست!!

        طرح جابجایی وانتقال بعضی سازمانها و در برهه ئی از زمان ،حتی انتقال کامل پایتخت ،پیشنهاد جدیدی نیست. اما نه تنها تا کنون بطور جدی به آن عمل نشده بلکه بعکس تمام خرده سیاستهای داخلی وجمعیتی وتوجه به توسعه مناطق مختلف در جهت عکس این مسئله صورت پذیرفته است.بطوریکه هر روزه بر جذابیتهای تهران وبرخی کلانشهرهای دیگر افزوده گشته و پایتخت کشور را به سیاهچاله یی بدل ساخته که هر خوب وبدی را جذب کرده واین تراکم جمعیتی نامبارک را بوجود آورده است! واین نتیجه نبودن عدالت در توزیع ثروتها وروند توسعه در کشور میباشد.

       هیچ عقل سلیمی نمیگوید که تهران پایتخت ایران نباید توسعه یابد،بلکه بعکس،پایتخت کشور ایران باید با توسعه وزیبائی خود در جهان جلوه گری کند، اما منظور از عدالت است که ،تمام ایران ،تهران نیست! واین روند توسعه باید در دیگر نقاط سرزمین ومیهن ما نیز موردنظر باشد، وبه پیشرفت هرچه بیشتر دیگر شهرهای دور ونزدیک هم توجه شود. واگر دولت ومرکز کشور قادر به ایجاد این وضعیت نیست کار را به خود استانها واگذارد، تا به امر آبادانی وتوسعه خود بپردازند.  وهنوزهم این راه را اشتباه میرویم! چراکه سازمانها وجمعیت را با بی برنامگی وخرده سیاستهای مرتبط آن بگونه ئی جهت میدهید که شهرهای در مرز تراکم جمعیتی را به همان مشکل پایتخت تهران دچار سازید.

       چگونه میتوان به مردمی که حتی هنوز در شهر ویا روستای خود آب خوردن ندارند، گفت که خود را به آب و آبادی دیگری نرسانند! خانواده یی که آرزو دارد فرزندش از حداقل امکانات وابزار آموزش وپرورش برخوردار باشد!! جوانانی که از کمترین و یا کوچکترین مرکز فرهنگی وسرگرمی محرومند!

       بیشتر شهرهای کشور ایران شاید از داشتن حقیرترین واحد سینمائی یا تآتر ویا فرهنگسرایی کوچک محرومند، وبسیاری از جوانان این شهرها حتا با واژه فرهنگسرا یا مرکز فرهنگی بیگانه اند!! جوانانیکه در آرزوی داشتن یک مجموعه کوچک ورزشی بسر میبرند ،تا شاید کسری از انرژی جوانی وپاک خودرا در آن مصرف کنند، واین در حالیست که مراکز متعدد فرهنگی و ورزشی در شهر تهران دائر است.

      
لازم به برشمردن بیعدالتیها نیست . چرا که روی هر مورد واز هر بعدی ، فرهنگی ،اقتصادی وبازرگانی،ومعیشتی یا ضروریات زندگی ،حتا نان سر سفرهیی که آرد خوب ونان باکیفیت اول برای پایتخت نشینان سرو میگردد وبعد به ترتیب اولویت........،


           پس تنها چاره برخورد با این مشکل وتراکم جمعیت در کلانشهرها بویژه تهران، وایجاد روند معکوس این مهاجرت، وتمایل مردم به قبول ادامه زندگی در دیگر بلاد ظرفیت دار این کشور، شتاب بسیار تند وجدی به روند توسعه استانهای محروم ونیمه محروم ،و در همه ابعاد بطور موازی وپایان دادن به این ظلم فاحش وبی عدالتی آشکار در کشور وشهرها وروستاهای این کشور کورش وسرزمین مقدس اسلامی ست ودیگر هیچ.

 

 چرا باور نکنیم که این مشکل واین تراکم جمعیت وشیب مهاجرت به برخی نقاط تنها مشکلی داخلی نیست!! بلکه این معضل ،مشکلی فرای مرزهای داخلی کشوراست ،واین یک مصیبت ومسئله ئی جهانیست که تمام جهان و بویژه کشورهای پیشرفته با آن مواجهند. مشکلی که کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته شب وروز با آن دست وپنجه نرم میکنند، وهر ساله عدد قابل توجهی از بودجه وهزینه های جاری این کشورهای مهاجرپذیررا میبلعد!و تازه هنوز به آن مرحله که ما پیش بینی میکنیم وبه آن یقین داریم نرسیده، وهنوزهم راه زیادی باقی مانده است تا آنزمان که فقرا ومردم ستمدیده وبیچاره فقیر با یورش ملایم و مداوم خود نژادهای رنگین خودرا هرچه بیشتر وبیشتر با نژادهای به خیال خودشان نژادهای برتر!! کاملأ درآمیزند!!! ونان شب خودرا بهمراه رفاهی نسبی در آن سرزمینهای دورتر بجویند.

  ابوالقاسمی.وبلاگهای:
www.simasatmasoud.persianblog.ir//
www.masoudabolghasemy.blogfa.com//
www.melisat.blogfa.com//
www.masoudeabolghasemi.blogfa.com//