سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

آتش زدن قرآن تجلی دشمنی وانفعال دشمنان خدا.
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٢   کلمات کلیدی: آتش قرآن

آتش زدن قرآن واین جسارت وهتک حرمت نابخشودنی؛ ائتلاف بزرگ دشمنان توحید وخدا بود که در موضع انفعال وشکستهای پی درپی خود دست به آن زدند.

وانگارکه فرعون وار با کمان حقیرشان ازبالای بلندای برجی به سوی خدا شلیک نمودند!!!   در ادامه مطلب.  ابوالقاسمی.


کتاب خدا را در سرزمین بی بندوباران غافل به آتش کشیدند.

          گوئی که فرعونی دیگر اجیر شد، تا با کمان حقیر وخونینش تیری دیگر به قصد کشتن خدا بسوی آسمان رفیع وعرش کبریائیش پرتاب کند.

          جرثومه های ظلم وستم در ائتلافی جنایت بار پروردگار وخالق عالم را به جنگ فرا خواندند.

 

         وسران رأس هرم ظلم وکبر، جاهلترین انسان نماهای زمان را به مزدوری گرفت، تا بدست این سیاهدلان ودشمنان وحدانیت وادیان آسمانی، سینه پاک وزلال آسمان ومحتوای حق ووحدانیت را بشکافند!!

         اما مگر میتوان تصور کرد که زلال آبی پاک وبی انتهای خالق عالم وصاحب کتابهای آسمانی را شهابی حقیر وکوته عمر بیالاید وبه آتش کشد؟؟

         وهیهات اگر تجسم تیرگی وسیاهی با دستان شراب آلوده وخبیث شاگردان شیطان رجیم بتواند،
 روح وحی خداوند، وصاحب بطن نبوت، وپیمان به خون بسته ولایت را بتوانند با به آتش کشیدن کاغذ وجوهری مکتوب ذره ئی آسیب رسانند؟

        اعجازی عظیم بنام قرآن وکتاب آسمانی مسلمانان یک ونیم میلیاردی جهان ، که در شبی عظیم ومقدس بدرنگی بر سینه وقلب خاتمیت ونبوت نقش بست،.

        همان محتوائی که این کتاب مقدس ،اما زمینی وانسانی ،تنها علامت ویادآور اصل آن است، واینرا جوهری وکاغذی وجلدی بیش نیست!

       پس جهان سرمایه سالار وامپریالیست وصهیونیسم جهانی باید بداند زمانی میتواند اندک آسیبی ،که از انجام همان هم به قول خداوند عاجز است، بهر صورت برسانند ،که قلوب یکایک یکتاپرستان وموحدین ومومنین عالم را بسوزانند وبه آتش کشند.

ابوالقاسمی

!!!!

          آتش خشم وکینه برقرآن.