سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

فراخوان جهانیان وروز سیاستهای رنگ باخته(روزقدس)
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٩   کلمات کلیدی: روزقدس ،فراخوان جهانی

آخرین جمعه ماه رمضان (روزقدس)//:

 دعوت نور از بشریت نوانگیخته در سراسرجهان درهر مسلک .

        روزقدس دیگر روزسیاست نیست! زیراکه سیاست دراین روز رنگ میبازد!

        روزقدس روزانسانیت است، روزمظلومیت تاریخ تحریف شده ایست که با دست کاهنان ضد خدا وسرمایه سالاران همیشه پنهان شکل گرفت.

       روزقدس روز عضمت سپیدی در مواجهه باحقارت سیاهی است.
                   وروزقدس نوید پیروزی نور برظلمت و تاریکی است....
وآیندگان این را بوضوح خواند دید،پس به نور بپیوندید.

ابوالقاسمی    "سیماست."