سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

چرا ایرانیت بهمراه اسلام ناب در قاموس برخی نمیگنجد؟
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٢   کلمات کلیدی: اسلام ایرانی ،ایرانیت

نه ایرانیت ما وایران باستانی قابل اختفاست،ونه اسلام ایرانی با اسلام حجاز واسلام طالبانی وآمریکائی متوازن!!

ادامه مطلب را کلیک فرمائید.  ابوالقاسمی


چرا ایرانیت بهمراه اسلام ناب درقاموس بعضیها نمی گنجد؟.    ‏جمعه‏، 2010‏/08‏/13

اسلام ایرانی یا ایرانی مسلمان؟، براستی اگر در این دو مصداق تدبر کنیم به نظرمیرسد که ساعتهامیتوان به شرح هریک پرداخت، وتفاوتهای واقعی آنرا نیز عیان ساخت!

  ابوالقاسمی masoud_sedasat@yahoo.com.  

   کسانی ایراد میگیرند؛ که چرا با شنیدن خبری از خبرنگاری بدنبال نیت او باید گشت؟بدین معنی که خبر نباید همسو با نیت ونظر صاحب خبرباشد!وما میگوئیم که اولأاین یک اهانت است به درجه فهم وشعور یک خبرنگار،و دوم اینکه خدای نکرده مگر بعضیها سیب زمینی هستند؟ اگرچه عیب از بی بصیرتی ماست که قادر به دیدن رگه های سیب نیستیم! وگرنه همان سیب زمینی هم دارای تعصب وغیرت خاص خویش است!

 اما گاهی مسائل ونقادی بعضی صاحب نظران در رسانه به گونه ئی نقد میشوند که انگار ما باید از ایرانیت خود طفره رویم ومخفیانه ایرانی باشیم!! چراکه شاید دکان بعضیها کساد گردد.

اما خوب است فراموش نکنید که امام راحل وشخص بزرگوار ،حضرت آقا نیزبارها فرموده اند که اگر سخنی هم درجائی مطرح شد که زمخت بود یا اینکه از درک وفهم شما بیش بود،آنرا هردم وساعت درجامعه عنوان نکنید وایجاد حساسیت وتنش نفرمائید.

 یا اینکه من گمان میکنم عده ئی باید همیشه مشائی هایی در آستین داشته باشند تا در وقت لزوم بتوانند اورا برسر نیزه کنند وفریاد ان الحق برآورند!!ودر این میان خواسته یا ناخواسته علی تنها بماند. واین همان چیزیست که دشمن بدنبال آنست. وبدانیدکه تاریخ از تکرار مکررات بنا شده .

پس اصل سخن اینکه:: ایرانیت ما نیز قابل اختفا نیست، زیرا که بیش از شش هزار سال تاریخ روشن داریم، وتنظیم حقوق انسانی را ما ایرانیان بیش از دوهزاروپانصد سال قبل یعنی حتا قبل از تولد مسیح (ص)وتاریخ میلادی به جهانیان عرضه کردیم! همان منشور شگفت انگیز کورش که افتخار جهان وایرانیت مابوده وخواهدبود.

وزمانی فرا رسیدکه ما ایرانیان وهمان ایران باستانی وبزرگ بازهم درامتداد تاریخ گلچین روزگار گشت! وبهترین راه ومذهب را درآغوش گرفت وبا جان ودل پذیرایش شد. آنهم نه از سر بی فرهنگی وبادیه نشینی همانند مردم اعرابی وبادیه نشین، بلکه بااندیشه وتعقل وبصیرت ایرانی خویش.

زیراکه ایرانیان خود در روی زمین سرامد عالم بودند،پس اسلام بزرگ را پذیرا شدند ،آنهم باعقل ومنطق خود. ونه اینکه اسلامی بادآورده ومتفاوت!بلکه قسمت ناب ومحمدی آنرا! پس ایرانیان اسلام ناب محمدی را با افتخار زینت ودین خودقرار دادند. واین همان دلیل واضح است که استکبار از اسلام ایرانی هراس دارد نه از اسلام وهابی ویا از ایرانیان مسلمانی که در خیلی ازنقاط عالم پراکنده اند،وشاید برخی ازآنان خودرا به ساقهای پایی عریان ولیوانی مشروب فروخته اند!!

 پس ایرانی تنها یک شخص است حتا اگرمسلمان باشد یا نباشد. اما ایران وایرانیت شخص نیست ،بلکه به تنهایی یک مکتب است ،مکتبی بزرگ، ویک راه است راهی پرفرازو نشیب وشاهراهی که همیشه سمت وسویش به سعادت مایل بوده وخواهدبود. آری واین بود که ایران بزرگ وباستانی که در روزگار باستان اهورامزدا را ستایش مینمود، به فرمان خداوند واحدگردن نهاد ودین محمدی را با تمام جان خود پذیرفت،واسلام ناب را بنام خود در تمام تاریخ گذشته وآینده ثبت کرد.واین بود که دین ناب محمدی را در غدیرخم با بیعت راستین خود کامل کرد و ولایت را نیز ادامه مهر وراه خود قرار داد، زیرا که میدانست اسلام ناب محمدی تنها با ادامه آن یعنی ولایت آل محمد به سعادت خواهدرسید.

مثلأ الآن میگوئیم اسلام سعودی وحجازی یا اسلام تکریتی ،اسلام طالبانی ویا اسلام آمریکائی!!ویا اسلام ایرانی،که اکنون ادعای ما با تمام غرور وتعصب همین اسلام ایرانیست. واین ادعای بی جائی نیست که تمام کسانی که در اقصی نقاط این عالم مسلمان روشنفکر واهل منطق وظلم ستیزند، خودرا منصوب به اسلام ایرانی میکنند.