سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

بهداشت خانواده( اعتیاد -یک)
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۸   کلمات کلیدی: اعتیاد1

بلای خانمان سوزاعتیادبه مواد مخدرومحرک فقط یک آسیب ازصدها آسیب بیکاری وفقر است.  ( مقدمه ئی بر کارشناس)
سالهای متمادی بیماران مبتلا به عادت راکه درکلاف پیچیده وسردرگم علتها اسیردردلاعلاج اعتیاد گشتند. ونتوانستند روح وجسم خود را از این دام و مرداب غافلگیر کننده نجات دهند . ومانیز درعوض یاری ودرمان با اقسام چوب وفلک وسیلی بابیرحمی وجهالت مجازات کردیم.

بیماری که تمام شرایط لازمه برایش مهیا گشت،(شایدبدست اتفاق ویا تقدیر)تا به مهلک ترین بیماری  دچار گردد.یک ناهنجاری وبیماری با صدها درجه تفاوت وخطرناکتر ومصیبت بارتر از هپاتیت ،ایدز وسرطان است که تنها یک نفر را دچار ویایک خانواده را نگران میکند.لیک موادمخدروموادمحرک جامعه رادچارمیسازد.
اکثریت انبوهی را میشناسیم که اگرآن شرایط برایشان فراهم وجمع میشد در این ورطه درد وشکنجه اسیروفنامیگشتند.
نه ،نه ابدآشک نکنیدو نه نگوئید که ما هم همه چیزمان جوربود!! اما خودم نخواستم وگرفتارنشدم!اگر  تحمل داشته باشید به آنجا هم یعنی شجاعت شما خواهیم رسید..

بلای خانمانسوزاعتیاد آنچنان کلاف به هم تنیده وهزار سریست که ما تنها به یکسر آن رسیده وبدست گرفتیم .
ومن درهمین فرصت به تمام کسانی که دراین موضوع ویابهتراست عرض کنم دراین گستره فعالیت دارند وشاید هم تنها دریکی از زیرمجموعه های آن متوقف شده اند .توصیه میکنم که گاهی برای مرور این مطالب مجالی بیابند..

اعتیاد ،بهمواد مخدرهم یک عادت است ، از عادات انسان  که گریبان هر کسی را چنانچه در شرایطی خاص قرار گیرد قریب به یقین خواهدگرفت، اما عادتی سیاه ونابودگر!

دراینجا برای یکدفعه اجازه میخواهم که از معنای لغوی اعتیاد استفاده نمائیم،واعتیاد را تنها به همان عادت به انجام یا تکرار یک رفتار، که این رفتار عادت شده یا کم ضرر است ویا مخرب و ویرانگر!
 بی ضرر مانند ، مثلأ گزیدن لب یا سبیل، ویا گوش دادن به اخبار در حد افراط. ونابود کننده ومهلک است مانند عادت ناگزیربه مصرف مواد مخدر ونشئه آور.
پس اکنون قصدداریم هر نوع عادت رفتاری رابشناسیم،نه آن واژه آعتیادی را که فقط  هرکسی رابه یادبیچارگان سوخته وافیونی میاندازد.

عادت شاید یکی از بداخلاقیهای مخرب هرکسی است، وعادت  یعنی رفتاری که انجام کاری چه بد وچه خوب ،برای ما عادی وبی درنگ شود! که چنانچه دچارش گردد، معنای اعتیاد را میدهد! 
 یقینأهر عادت و اعتیادی آسیبهای کم وزیاد خود را بجاخواهدگذارد. برای فقط توضیح یکی دومثال  ازنیکوترین عادات که برخی از ما به آن دچاریم ونمیدانیم!  نام میبرم .
ما دررفتار نیک وانسانی خود شاید حرکت وعملی را شایسته تر از انجام فرائض دینی وشرعی خود نتوانیم نام ببریم. اعمالی که بارزترین نشان مذهب واعتقادات ما میباشند. اما همین عمل به واجب وفرائض دین وشرع چنانکه تبدیل به یک عادت گردد وموجب نسیان وفریضه واجب الاعمال ماشود .وتاآنجا درحالات ما رسوخ کند که تنها ازسرعادت گمکرده ئی داشته باشیم وباسعی وشتاب این عادت عادی راانجام داده وخودراخلاص نمائیم،براستی انجام این واجب دین دیگرچه فریضه ئی برای من خواهد داشت؟؟؟اما درهر صورت عادتی نیست که مارامتضرر سازد.بلکه حداقل این نکوئی وحسن عمل را دارد که شعائر دین اجداد خودرا متجلی ساخته ایم وتبلیغ کننده واجبات 
شریعت خویش شده ایم.
مثالی دیگربرمبنای همین عادات وفاعل آن یعنی معتاد!یک عادت دیگررا از نوع مثلأ خوبش عرض میکنم .

تصورکنید که به فرض آقای محترم خانواده ویا خانم ومادر خانواررا که مطالعه را  که یکی از پرثمرترین وبهترین اعمال انسان است،حتی اگر درحد مطالعه یک روزنامه ونشریه باشد،وشاید کسیراپیدانکنیم که مطالعه را  تقبیح ویا بی ثمربداند.


امابه فراوانی دیذه ایم که همین عمل پسندیده ونیکو وبرای جمعی هم باکلاس!تبدیل به عادتی افراطی وناپسند گشته، به وجهی که مرد وپدریامادر خانواده ئی تمام اهل خانه واطرافیان را کلافه کرده وبه ستوه می آورد.(اولین چالش درمحیط)

//چه شخصی دراین خانواده بایدبدیگران گوش فرادهد،یابا طرح مسائل مختلف  برای دیگرافراد ارزش قائل شود؟

آن زمان وموقعیت مناسب که این خانواده باید مهر ومحبتشان را نثار یکدیگر کنند و مسائل ومواضعشان را برای پیدایش راه حلها باهم قسمت نمایند کی فرامیرسد؟

مسلمآ همان وقت که هرکس دهان باز کند کله مبارکش با روزنامه یاکتاب بابا برخورد مینماید.

ویک عادت دیگر هم گل انداختن صحبت چندساعته مادر با اقدس خانم در میانه کوچه میباشد.مادری که خبرندارد که هم اکنون نوجوان دخترویاپسرش درکجا وبا چه کسانی مانند خودش به گپ زدن ودرددل مشغولند .؟

اما هیچ اندیشه کرده اید که نوع سخن وگفتگوی نوجوانان ما ودرسنین مختلف با --
مقتضیات وامیال طبیعی اوچه مقدار با من وشما متفاوت است ؟

آیامیدانید که آموزش وفراگیری برخی رموز زندگی ودانستن وآشنائی با خیلی  از  غرائض انسانی وطبع آدمی را کودک ونوجوان تان باید ازشما بیاموزد و با آن  تحولات ذاتی آشناگردد؟ نه غریبه ها ودشمنان معصومان شما؟؟


اینهمه راگفتم که تنها گفته باشم که عادت های ما همگی درجای خود نوعی اعتیادند ،که گاهأ بعضی آنها صدها مرتبه ازاعتیادبه موادمخدر خطرناکتر،وحتمأ خود آن عادات ناپسند که ظاهری هولناک ندارند،مسبب ودلیل بوجودآمدن یک اعتیاد خانمانسوز وبسیاری از دیگر آسیبهای اجتماعی ماهستند..

                                                                            ن  (مسعود ابوالقاسمی)
        
ازاعماق قلبم آرزومندم که این بحث راکه این تنها مقدمه ئی براین موضوع اجتماعی
          که به واقع بلای تمام جوامع پیشرفته یا درحال توسعه گردیده است.دنبال کنید.
          ویقین دارم که این مطالب متفاوت تراز آنست که تصورمیکنید...
                                                                               

         وبه همین دلیل وتنهاازسردلسوزی ومفیدواقع شدن از سه وبلاگ :
        
sedasat2////sedasat1//////     وپرشین بلاگ  ازسیماست نشرمیدهم.

                             هرگونه برداشت فقط باذکر نام نویسنده ووبلاگ امکان پذیراست.../

     نوزدهم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت