سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

عفونتهای بیمارستان(قاتلی بیرحم اماپنهان)
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٩   کلمات کلیدی: عفونت بیمارستان ،فقیر

بیمارستانهاومراکزدرمانی بویژه بستری //شاید باور این نکته که میتوانند آسیبرسانی جدی وحتی قاتلی بیرحم باشند برای مرم جامعه سخت باشد!!

اما چرا؟؟آیا کشورما در زمره کشورهای فقیراست/اگراینگونه هست بگوئیدتا ماهم بدانیم!!؟

ادامه مطلب را کلیک فرمائید.   باتشکرابوالقاسمی.


    بیمارستان،قاتلی بیرحم، اما خوشنام!!   آری ،  عفونتهای بیمارستانی

                     مراکز درمانی ومعتمد مردم را شاید باورش برای خیل مردم قابل باور نباشد،اگر بدانند که مشخصأ میتوان بر اغلب بیمارستانهائی که مردم بدون هیچ نگرانی جسم جان خودرا به امید بازگشت سلامتی خودبه آنجا میسپارند؛میشود نام قاتلی خاموش، آنهم اسیب رسانی خوشنام برآن نهاد.با توجه به نسبی بودن،وکم وبیش این مسئله.


                    اما بواقع چنین است،واین جای بسی نگرانی است،که سوالات بدون پاسخی را برای اذهان ایجاد مینماید،که :براستی پس ازگذشت سی واندی سال از انقلاب وزیرورو شدن اکثر ویا تمام ساختارهای سازمانی ومردمی نظام این کشور مسلمان ومدعی در سطح جهان چه پاسخی برای اینگونه ابهامات که با بهداشت وسلامتی ملت ما عجین است میتوان یافت؟؟

                    وبه نظرمیرسد که دشمنان ما ؛وهمانها که چشم دیدن توسعه وپیشرفت این کشور مهم ومتمدن را نداشتند، وهنوزهم ندارند در سیاستهای خود کم وبیش توفیق داشتند!!چرا که آنان توانستند در مرحله نخست باتحمیل جنگی ناجوانمردانه؛ ودر مراحل بعد با به چالش کشیدن کذب وفریب وکشاندن پای اکثر نهادها وفرزانگان کشور به خرده سیاستهای جنجال برانگیزوروزمرگیهای سیاسی توان وانرژی ملت مارا در این تنش آفرینیها بسوزانند وحدردهند!  ///
 صدالبته نمیتوان توسعه وپیشرفت کشوررا ودر کنار آن دستیابی به فناوریهای ارزشمندی را که در این وادی نصیب ملت وسرزمین ما گشت وبه سبب همین محدودیتها وتجهیز در مقابل دشمنان همیشگی ماست نادیده انگاشت.

                  ومشکل اینجاست که اگرچه حمایل وکشتی کمر را محکم کردیم؛ اما پای برهنه خودرا ازگزند خار وخاشاک این راه صعب تقریبأ بی محافظ وبرهنه باقی گذاردیم!! واین تساهل وکم فکری هم خود یکی از اهداف دشمنان مابود ،که مسئولان حاکم مارا از دغدغه ها وکمبودهای اولیه و ضروری ملت پابرهنه ما که صاحبان واقعی ای انقلاب بودند، وهنوزهم همانها هستند که در سختترین هجمه های دشمنان کشور با همان شکم گرسنه وپای برهنه سپر بلای آقایان وآقازاده های این کشور اسلامی وسرزمین موروثی پارتها ومادها وکورش اهورا پرستند.      

.......

 عفونت های بیمارستانی                 ومطلب امروزمن تنها به بهداشت جامعه ما مربوط است ولاغیر!!
 
نمیتوان باورکرد که در این عصر مدنیت وعلم، چرا هنوزهم ما نتوانستیم امر آموزش را که تمام انسانها ،دیگرآنراپذیرفته اند جدی بگیریم وصرف هر هزینه ئیرا برای انجام آین امر خطیر ومهم جایز وهلال بدانیم؟ ولذا بدلیل ارتباط تنگاتنگ غیربهداشتی بودن وعفونت موجود در بیمارستانها ومراکز دیگر درمانی در کشورما با روشهای آموزش واطلاع رسانی اول از همه به مورد آموزش اشاره کردم.

                ودقیقأ این آموزش دو سوی مختلف دارد که هرکدام آن درجای خود مهم است.
یک آموزش آن مربوط به مردم عادی جامعه ماست،که این آموزش باید بیشتر بر بعد اطلاع رسانی آن افزود،چنانکه مامیدانیم که مردم متن جامعه ما حتی این موجودیت عفونت بیمارستانی را حتی باور ندارند،وشاید آنرا تنها یک شوخی بدانند.مگرآنکه خود درگیراین بیماری وگرفتاری آن شوند.  

                پس یکسری آطلاعات ویا ابلاغ برخی آمار از این معضل بتواند جامعه را به این باور ویقین برساند، که آری چنین مشکلی در بیمارستانهای ما وجود دارد، وهر ساله جمع زیادی از هموطنان مارا به عفونتهای سخت وحاد وبعضی را نیز به کام مرگ میکشاند، واگرچه اغلب خود بیماران بستری شده را دچار مینماید،اما لازمآست که این خطرجدی را به تمام کسانی که به هربهانه ئی به اینگونه محیطها آمدو شد میکنند خاطرنشان میکند.

               در مورد پرستاران ودیگر عوامل محیط بدلیل اهمیت آن جداگانه خواهم گفت.واینگونه موارد ثابت میکنند که آموزشهای یک جامعه مدنی وآگاهی خانواده های ما وکلأ انسانها،البته باید دانست که جامعه ما به دلیل بحرانهای سیاسی وحاشیه های جذاب( مال ومکنت) در این مورد هم مانند دیگر مسائل فقیرتر است.وکارمضاعفی را میطلبد.

 

                وسمت دیگر این ماجرا که بعداصلی وموثرترآنست،آگاهی وآموزش بسیار جدی عوامل اصلی وکادر درمان وکمک درمانی مراکزدرمانی بویژه بیمارستانهاست؛ واین موضوع بدون استثنا شامل تمام این گروهها میشود ،گروه پزشکان،سرپرستاران ودیگر پرستاران وبویژه گروه خدمات وبخشهای مربوط به اتوکلاوها ونظافت چیان تمام قسمتها.

                امیدوارم که سخنان من باعثی برای تکدر خاطر بعضی پزشکان مسئول وهوشیار ومومن جامعه درمانی ما نشود،اما من نمیدانم به پزشکی که سالها عمر خودرا صرف یادگیری همین مسائل کرده وخودهم میداند که این کار وحرکت او یک بی مبالاتی پرخطراست وممکن است جان بیماران دیگری را تهدیدکند،ویا شاید حتا خانواده خود اورا نیز به خطر نزدیک کند چه گفت ؟

               راستی آیا این آقاویا خانم پزشک ویا پرستارمحترم که من خودمشاهده کرده ام حتا برای رفتن بربالین بیمار دیگری دستکش خودرا نیز عوض نکرده است،چه رسد که این شخص دستها را بشوید،وبا همان دستکش بربالین بیمار دیگری میرود وبه زخم یا بدن او دست میزند!!!بمراتب عمل پرخطر این آقای تحصیلکرده از رفتار معتادان پرخطر خیابانی بیشتراست .

               وواقعأاینگونه وقایع قابل بررسی است،که یک خانم پرستار که احتمال میدهم از دوستان همین خیابان ومحله تلویزیونی (فارسی وانی!!!)باشند،میگوید من به دلیل اینکه آب وصابون به دستهای فرشته گونم آسیب نرساند،دستم را نمیشویم ...........

                    بازهم عرض میکنم ،آموزش آموزش وآموزش در کنار تعهدووجدان کاری......

 

                3-واما شاید مهمترین منبع آلودگی وعفونتها دربیمارستانهای کشور ماومانند ما.

                   شاید بیش از نیمی ازبیمارستانها در کشورما هنوزهم در همان ساختمانها وسازه های قدیمی که دههاسال از قدمت بنای آن گذشته است،سرگرم خدمت دهی به مردم هستند. البته من آماری از این مسئله در دست ندارم. اما همه میدانیم که اینگونه مراکز درمانی مستعمل را در بسیاری از مناطق دورافتاده کشور میتوان دید.

                درمانگاهها وبیمارستانهایی هستند که شاید دهها سال است که کاشی کف راهروهای آنها وزیر آن ولابلای این موزائیکها ویا گوشه گوشه این ساختمانها مملو از انواع موجودات ذره بینی و عفونتهای خطرناک است ،که حتا راه رفتن من وشما ویا پرسنل بیمارستان روی این زمین مانند راه رفتن بر لبه پل صراط است!!

                وبدترازآن اینست که بعضی اتاقهای اعمال جراحی در این قبیل مراکزدرمانی شاید بیش از هزار درصد آلودگی وعفونت بیماریست.پس یک بیمار که در چنین محل امنی (البته برای ویروسهاوباکتریها)باید خیلی خوش شانس باشد که سالم در برود ،تابتواند این همه عفونت را به فرزندان وعیادت کنندگانش تحویل دهد!!!

               ودراین میان بیشترین کسانی که درمعرض خطر عفونتهای بیمارستانی هستند کادر درمانی ودیگرکارکنان بیمارستان هستند .واینجا عرض میکنم که وزیرمحترم بهداشت ودرمان کشور گمان میکنم که رسیدگی به چنین اموری از اهم وظایف شما وافراد تحت امر شماست.

                پس اگر اجر دنیا وآخرت را میخواهید،کاملأ هوشیارباشید که اسیر دیو زشت وکریه سیاست نشوید. وهرچه میکنید برای مردم وبخاطر خداباشد وآنچه میخواهید اول ازخدا وبعدهم از همین مردم پابرهنه ونیازمند بگیرید. انشائالله.

                                                         ابوالقاسمی.  masoud_sedasat@yahoo.com