سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

کابوسی بنام یارانه های بیت المال
ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱۸   کلمات کلیدی: کابوس ،هدفمندکردنفیارانه ها

طرح هدفمند کردن یارانه ها ،انجام لازم ومهمی که خود از آن کابوسی دلهره آور پدیدآوردید!!!!!

ادامه مطلب راکلیک کنید.    ابوالقاسمی١٨/١/١٣٨٩


javanکابوسی بنام هدفمندکردن یارانه ها!!!

با تمام توجهی که به اقدامات وپروزه های به سرانجام رسیده سالهای گذشته داریم! اما چگونه میتوان ماجرای یارانه ها وهدفمندکردن این کانال عریض وطویل ثروت بیت المال را که سالهای متمادی به جیب جمع قلیلی از خودیها ورانتخواران وآقازاده های بی نواومفلوک سرازیر بودرا ازیادبرد!!آنهم دراین احوال که بحث همت وکارمضاعف هدف وسوزه این سال است.

 

            البته این را بایدازکسانی پرسیدکه فی البداهه هرنوع آمار وارقامی را تحویلمان میدهند،بله باید از این آقایان سوال کرد که چند ساعت کار نیروی سازمانها وچه مقدار هزینه مالی وچند کیلو تن هیجانات واسترسهای روحی ازهمه نوع به این جامعه تزریق شد؟؟حال از نوع انتظار تورم سیصددرصدی ویا جراحیهای اقتصادی با خونریزی و بدون خونریزی!!

          درهرحال اگر تصمیم بر اجابت فرمان وفصل الخطاب سالیانه آقارا داریم وباورداریم که تنهاراه توسعه کشور وسرعت گرفتن در این راه اراده وعزمی مضاعف وتلاش وکار چندبرابراست ،تنهاراه رسیدن به این مهم اطاعت فرمان رهبروکنار گذاشتن این حزب بازیها وحاشیه بازیهائی است که اکثر آن ریشه در بداخلاقیهای نفسانی وخوی دنیا طلبی انسان دارند.

           اما ما آرزومندیم ودعا میکنیم که غیرازاین باشد!!واین همه وسواس وچوبهای لای چرخهای اقتصادی وسیاسی وفرهنگی که مشاهده میکنیم،تنها از سر دلسوزی وحفظ ارزشهای نظام واعتلای کشور بزرگ ایران باشد ،انشاالله..

                                                                                      ابوالقاسمی//www.masoud_sedasat@yahoo.com//

ا