سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ساعت ساز-(1)مقدمه
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٤   کلمات کلیدی: ساعت سازی1

درک زمان وساعت واولین احساس انسان :‏پنجشنبه‏، تصورمیکنید که انسان اولیه در اولین اکوسیستم خود با جه جیزی روبروشد؟؟وجه رویداد وحالتی وی را متعجب کرد؟شاید شما بگوئید ،کوه درختان،یا آب!!یا اینکه فکرکنید که بادوطوفان ویا باران وسیلابها!

            البته شایدهم اینگونه باشد وحتمآهم بوده،چون تمام این رویدادها وهرکدام از عوامل طبیعت هنوزهم هر کسیرا وادار به عکسالعمل واعجاب مینماید،اما یکی از اعمال طبیعت بدون شک بزرگترین وزیباترین رویدادی است که دست خالق عالم بدون کوچکترین خطا وپس وپیش آنرا رقم میزند،واین واقعه همانست که طراوت وزندگی را حفظ کرده وهر روز وشب ،وهرساله مداومت زندگی را فریاد میزند،وپیام روزاز نو ،روزی از نو را باز میگوید.

           آری ،این زمان است ،زمانیکه هرلحظه رنگی نو پدید میآورد!وهر زیبائی را زیباتر ودلفریب تر میکند!

           وهمان زمان و وقتیکه رایحه را صبحگاهان به بوئی وعصرگاهان به رایحه ئی دیگر صفا میدهد!

          آری گمان من اینست که وقت وزمان بیش از هر حادثه دیگری انسان اولیه را به تعجب وشگفتی واداشت.چادر سیاه شب هرآن که بیشتر روشنائی وروز را در بر میگرفت بر هراس وشگفتی انسان می افزود،تا آنگاه که خواب اورا در ربود ودر کنار همسر خداداده آرامش یافت.

         وآنگاه که روز وآفتاب سیاه چادر شب را از رخ بر گرفت وپرده زرین سرتاسر پهنه زمین وآسمان را بپوشاند انسان ما نیز با دیگر جانداران وذیحیات قامت راست کرد ودانست که بر تمام این گستره نظمی بی مثال حاکم است ،در پس هر روزی شبی ودر کنار گرمای ظهری خنکای عصری دلچسب خواهدآمد.

        پس به وقت وزمان دل بست وتماشای گذشت حالتی وشروع حالتی دیگر نیکوترین سرگرمی او بود،تا آنجا که دیگر حفاظت وتجربه اوقات ودانستنش را لازمه بقا وزندگی خویش یافت،وبا ترفندهائی خلاقانه خودرا بر زمان حاکم مینمود،پس این انسان تا آنجا پیش رفت که آگاه بود در کدام وقت سال وکدام وقت روز کدام اشعه خورشید از لابلای کدام شکاف سنگ بر چه نقطه ئی خواهد تابید!!!! وحساب روزها وشبهارا داشت تا آنکه بار دیگر همان شرایط وهمانندی رخ دهد ،وانسان ما فاصله این دو اتفاق همسان را سال نامید،واز اینکه دهها وصدها سال نیز در این گذشت زمان وعلائم آن ،مانند روز وشب وبلندای قامت ظهر،طراوت بهار وگرمی وبر وبار تابستان یا خزان وزمستان تغییری ایجادنمیکند خوشحال بود، پس دانش انجام هر عملی را در زمان مناسب خود بدست آورد!

وانسان دانست که به سرما وزمستان نزدیک میشود پس باید در فکر قوت ونوش سرما ویخبندان بود!!وانسان ما یعنی مخلوق  ذیشعور خدادریافت که هر فصلی را برای کاری مناسبت وخیر دارد،مثلآ بهترین فصل کشت وزرع اواخر تقریبی پائیزاست،وباید زمین را شکافت وبذر را افشاند.ودر کوتاه سخن دانست که باید زمان را نگاه دارد،وبرای این عمل مهم ونیکو لازم است که باید از همین ابزار اطراف خود سودبرد وزمان نگهداری بسازد ،واین یعنی آغازتکنولوژی انسانی برای ساخت اولین ساعت،پس حال باور میکنید که فن ساخت ابزاری که بتواند زمان و تقویم را به انسان بنماید، در کنار ابزار اولیه دیگر مانند سنگ وچوب جهت شکار همین ساعت بود؟اگرچه تکنولوژی آن شاید سایه چوبی که در زمین فروکرد ویا سایه سار درختی وسنگی بوده است؟ راستی نظر شما چیست؟

 


        
دانش وکار انسان ما آنزمان محدود بود به حفظ بقا وماندگاریش،و این حکم غریضی ونعمت بزرگ خداوند است که به تمام مخلوقات خویش عطا فرمود،البته ما بندگان ناآگاهیم ونعمات خدای بزرگ را نمیشناسیم.بهرحال همین حکم انسان را واداشت که بعدازشکارکشاورزی را نیز فرا بگیرد،ومحلی هم برای فرار از سرما وگرما ودرندگان وحشی مهیا کند.وبرنامه ریزی برای همین اعمال محدود به او آموخت که باید زمان را نگاه دارد

         پس ساعتی که امروز زینت دستماست،ودیوار اتاق زیبای مارا زیباتر کرده،وحتی بر بالای گلدسته ها خودنمائی میکند وهر ساعت با آهنگ دلنشین خود زمان را اعلام مینماید!!تنها به نسلها وقرنهای اخیر تعلق ندارد.بلکه در اشکال دیگر انسانهای اولیه نیز آنرا میفهمیدند وبکارمیگرفتند!!

              واین صنعت روزبروز برتکنولوژی خود افزود وکارامدتر گشت،تاآنجا که نه تنها زمان وساعت بلکه تاریخ وسال وماه را نیز نمایان میساخت. اما اکنون؟؟:

               واکنون دراین عصر وزمان مشاهده میکنیم که بدون همراهی یک ساعت دقیق تمام برنامه ریزیهای روزانه ویا ماهانه  وسالانه ما با مشکل فراوان روبرو خواهد شد.

               اما باید بدانیم که از اولین خلاقیتهای ساخت ساعت، به دست انسان تا اینزمان که ما به پیشرفته ترین لوازم وسازه های انسان در باب این ابزار ارزشمند ،نمونه ها ودوره های بسیاز زیادی را پشت سر گذاشته وهمچنان بر کارائی وپیشبرد این صنعت عظیم وسودآور وزیبا افزوده ایم!!واکنون میدانیم که دقت ساعتهای اتمی تا چندمیلیونیم ثانیه در طول قرنها محاسبه میشود،وزمان را حفظ میکند،که البته این ساعتها با تکنولوژی بسیار متفاوت وآنهم در آزمایشگاه مورد استفاده است!!
              

               ویقینآ ازآنزمان  کشاورزان وآبدارها که کارشان مهم وبا حق وحقوق مردم گره خورده بود،ومثلأچوب کوچک وسبکیرا برسطح   آب داخل پیاله میگزاردند،ویادقت زیادی منفذی ریز در ته آنظرف وپیاله ایجادمیکردندوآن ساعت پیاله ئی را روی آب قرار میدادندوآب که از سوراخ وارد پیاله میشد مدت زمان آنرا حساب میکردند!ویا اینکه برعکس ،مقدار زمان تهی شدن پیاله ازآب. وهمین اسباب ساده یک نوع ساعت تقریبأ ودقیق بود که نهایت خلاقیت  باباانسان را نشان میداد!!

              ودیگر ساعتهای آفتابی بود که در مساجد هنگام ظهرشرعی را نشان میداد!وبرخی ساعات دیگر روزرا که با دقت بهتری قادر به نمایش زمان بود! واین ساعت فی الجمله از یک سنگ تخت وصاف تشکیل میشد،که بر روی خود خطوط ومدرجات حساب شده ئی داشت ،ودر میان خود ورقه یا بهتراست عرض کنم که عقربه مثلث شکلی داشت،یعنی یک مثلث فلزی  که نسبت به گردش نور خورشید وجابجائی آن سایه این عقربه همراه با سایه خورشید جا عوض میکرد(روی خطوط مدرج صفحه سنگ که این ساعت هم قادربود زمانرا بطور تقریب نمایش دهد!واحتمالآ هنوزهم در بعضی مساجد ویا برخی گرمابه ها موجودند!!


           ازدیگرساعتهائی که اکثرآبا آن آشنائی دارید واکنون بعنوان تجملات وزیبائی ازآن استفاده میشود ،
ساعتهای شنی یا ماسه ئی نرم هستند. این زمان نگهدارها دارای دو محفظه مخروطی در دو طرف هستند،که تنها روزنه ئی باریک بین دو محفظه قرار دارد!که تمام شن داخل محفظه بالائی با سرعتی یکسان به محفظه زیرین منتقل میشود.ومقدارزمانی که طول میکشد تا تمام محتویات یکی بدیگری منتقل میشود،که این زمان همیشه یکسان است،پس با تعداد مرتبه جابجایی وقت محاسبه میشد!!!


              اما بدلیل اینکه مطالب من بیشتر به تکنولوژیهای جدید ویا حداقل علوم وفنون عصرخودمان است،تذکرات بالارا به همین مقدار بسنده میکنم وسعی میکنم که بیشتر به صنعت
ساعتسازی جدید میپردازم،وسعی میکنم که سیستم ساعتهای این عصررا ونوع کار وتفاوت این ساعتهای رنگارنگ را با یکدیگر،واینکه هرکدام با چه نوع تکنولوژی کار میکنند وزمان را با حداکثر دقت به ما نشان میدهند،به شما که طالب دانستن ودانش هستید بیاموزم.ه

              اما باید بدانید که در اول قدم بایت تحمل آشنائی با انواع قطعات این کالای کاربردی وتجملاتی را داشته باشید،وباید بدانید  که ساعت ازمعدود کالائیست که حتی نگاه کردن به آن وبازکردن قطعه ئی از آن نیاز به مهارت وتجربه کافی دارد.

              پس باحوصله و دقت اول خوب گوش فرادهید ،وبعدانواع ساعت را ازدید تکنولوژی بشناسید.....وآنگاه قطعات یک ساعت را ووظیفه آنراخواهم گفت.انشاءالله)

                  پس هرهفته یک مطلب تازه وجالب را بخوانید وبا ساعتهای اوراقی تمرین کنید..

مسعودابوالقاسمیsimasatmasoud.pershanblog.persia