سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

برای اولین بار با ساعت وساعتسازی آشناشوید
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩   کلمات کلیدی: یک مژده ساعتی ،ساعتسازی

بله این یک تصمیم بزرگ ویک معاهده است .

معرفی ،نمونه ها وسیستمهای مختلف ومحرکه ساعت

معرفی وشناخت قطعات مختلف سیستمهای متفاوت

وهمچنین آموزش باز وبسته کردن یک ساعت که تاکنون درهیچ جا با این رغبت ودلسوزی فرا نگرفته اید.

استدعادارم که منرا از ن۴قدها واندرزهای خود بی نصیب نفرمائید.

چنانکه کسانی مشتاق دیدار وراهنمائیهایی بیشترهستند این دوست  درخدمت شماست .بزودی.

مسعودابوالقاسمی

masoud_sedasat@tahoo.com///