سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

خرده سیاستها(بازی بادغدغه های مردم)
ساعت ٤:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٤   کلمات کلیدی:

مگرمیتوان اینگونه با دغدغه های ملت بازی کرد؟یا ان بالا نشست ودر رأس قوه ئی قرار گرفت وبا رأی شخصی ویا مسائل موردی وگاه کودکانه رد حق و حقوق یک ملت را به تأخیر انداخت؟آنهم حقی وطلبی که خود نیزقائل به آن هستید!!

تصحیح وهدفمندکردن یارانه های دولت وجلوگیری از اتلاف ثروت این کشور واصراف در خرج کردن معادن وذخائر طبیعی آنهم توسط بیست یا سی درصد از هموطنان عزیز ما مورد مهم وظلم بزرگی است که سالیان زیاد گذشته به تعویق افتاد!!وشاید تا بازه ئی از زمان به دلایل متعددی بتوان این بی عدالتی آشکار را توجیح کرد.مسائلی مانند جنگ تحمیلی،یا نفوذ وقدرت لابی های داخلی ،و از همه مهم تر سختی واشکالات این اقدام وکار بزرگ که باید همه آنها را درنظرداشت.ویقینآ کسیکه دراین زمان با توکل به خدا وپشتیبانی ملت کلید این برنامه را زد ،هیچگاه عمل ظلم ستیزی او هرگز فراموش نخواهد شد،وسالها در حافظه تاریخ خواهد ماند.

یقینآ کسانیکه در وقوع و اجرای این سیاست اجتماعی واقتصادی مهم ایجاد تأخیرکردند نیز فراموش نخواهند شد،اگر چه برخی افراد نگرانی از بعضی موارد را دلیل مخالفت خود عنوان میکنند ،ویا عمل را درست اما نوع اجرا را شک برانگیز می پندارند،وهمین برخورد شان با این امر مهم و بی تفاوتی در مورد آن دلیل نداشتن ایمان کامل واهمیت ندادن به آحاد هفتاددرصدی ایرانیان است.

اما نیکوتر آنکه مسائل شخصی وسردی روابط بین سران نظام با ایمان به خدا و بعدمردم  این سرزمین  فراموش شود،وسران نظام با گذشته پرافتخار و آرمان خود بازی نکنند.وگمان نکنند که ملت برخی سردیها ی رابطه هارا نمیبینند.ادامه مطلب با خرده سیاستها وهدفمندکردن یارانه ها.

                                                                                                مسعودابوالقاسمی


بازی بر سردغدغه های مردم(سناریوی هدفمندکردن یارانه ها J ) :هرازگاهی خرده سیاستهای بااهمیتی که بی شباهت به سیاستهای کلان کشورنیستنداعمال میشود،اقداماتی که هم در دراز مدت وهم کوتاه مدت تأثیر زیادی بر روند وزندگی روزمره آحادجامعه دارند!

  وبه دلیل همین اهمیت وتأثیر زیاد کوتاه مدت برزندگی مردم است که جناحهای مختلف رابه جنب وجوشی خاص همسو با منافع وعقاید اختصاصی وادار مینماید،که صددرصد همه آن نظرها مصلحت جویانه نیست.وتمام اهداف ونظرات دیگردر زیرمجموعه وطیف این سه نوع افراد واشخاص حقیقی وحقوقی قرار میگیرند،ویقینأبرای اعمال نظرخویش تلاش میکنند.

  یک دسته دوستان نگران هستند،دسته دوم دشمنان تمام عیارند،وگروه بعد فرصت طلبان منفعت جو وخودخواهند که متأسفانه این گروه بیشترین ضرر و آسیب را به هر جامعه وخانواده ی خود تحمیل میکنند!!اما جاهلان در همه جا حضوردارند و معمولآ هیچ تحلیل درستی ازمسائل پیرامون ندارند.

  یکی از سیاستهای مهم حال ایران برنامه پرچالش خصوصی سازی دراصل 44 –وترجیحأ مورد هدفمندساختن یارانه های حقه مردم است که بواقع نمیتوان اهمیت آنرا کتمان کرد،وتأثیر زیادآنرا بر زندگی روزمره وضروریات ایرانیان را ندیده گرفت.ولازم به یادآوری نیست که بدانید چه هزینه مادی ومالی و یا چه مقدار نیروی انسانی واوقات کاری را بپای خودصرف کرده است.

    سالیان سال است که پس ازپیروزی انقلاب اموال این سرزمین پهناور از گوش راست گربه یعنی قفقاز تا گواتر واز عشق اباد تا خرمشهر به نامها و بهانه های گوناگون که یارانه ها وسوبسیدهای دولتی تنها یکی از آنهاست به جیب طبقات بی نیاز وثروتمند این جامعه ریخته وقسمت اعظم آن نیز بیحساب نصیب کسانی شده که اکنون داعیه قیمومت ملت ایران را دارند ،واز هر حربه یی در جهت مخالفت با طرحهای مردمی استفاده میکنند.

بحث ما تنها مصرف بی حدو بنزین ونفت نیست که تنها بیست درصدمردم آنرا مصرف میکنند،یا به سخنی دیگر بیست یا سی درصد این مردم نجیب حتا نمیدانند که بنزین ونفت وشوفاژ وآسفالت را با چه شکل مینویسند.

    مردمی که تنها سهمشان از معابر شهری واتوبانهای تزئین شده کشور تنها هزینه اش را میپردازند!!
خیابانهای مزین شده ونورافشان شده ئی که برایشان هرروز صدها تن سم مونوکسید کربن میسازد وپزشکان گرانقیمتی که برای بیماری همه این هفتاد درصد مردم ایرانی تره هم خرد نمیکنند!!اما این هفتاد یا هشتاد در صد هزینه مصرف آن بیست درصد را میپردازد.
ییلاق قشلاقهای با صفا و به روز شده ئی که تنها بدلیل نفوذ امواج بر پنجره سرد تلویزیون خاک گرفته ئی هوس رابر دل آرزومنشان مینشاند،در حالیکه شنهای روان وسوزنده کویر وخاک فقر با اشک چشمانی سیاه درهم شده وبر گونه های گلگونشان فرو میریزد.گونه هایی که درعوض انواع مواد آرایشی وزیبائی وماسک هر روزه میهمانی مگس برپاست!!آری از آنهمه ثروتی که از زیر کپر وسیاه چادر او به یغما میرود ،وسهم او از آن همه تنها محنت ورنج وفقر ویک مرگ زودرس ودیگرهیچ !!

   بسیار جای تعجب است که کسانی نمیتوانند این ظلم وبی عدالتی آشکار را ببینند؟؟؟آنهم به اصطلاح خودساخته خودشان نخبگان جامعه!!!!!!؟؟
   چگونه میخواهند این بی بصیرتی خود ویا برخورد های ناشایستی که احتمالأ از حسد یا خدانکرده ازبخل میتواند باشد را برای آیندگان وتاریخی که به یقین از آنان بخوبی یاد نخواهد کرد توجیح کنند؟

   چندساعت وچند روز وماه در نهادهای حکومت جمهوری اسلامی صرفو هزینه امر توضیع یارانه های دولتی شده است؟سالها بی عدالتی آشکار در طریق پرداخت یارانه های بیت المال دیگر بس نیست؟؟آیا سزاوار این ملت همیشه قربانی است که اینگونه با آنها رفتار کرد ؟واینچنین به شعور و درکشان از مسائل کشورشان توهین کرد؟؟وآیا رواست که با دغدغه ها ونگرانیهای مردم اینگونه بازی کرد؟؟....ابوالقاسمی