سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ااعتیاد هیولای انسان سوز(2)
ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۸   کلمات کلیدی: سلامتی وانسان ،اعتیاد

اعتیادهیولای انسان سوز(2):شایدبپرسید که  قضیه اعتیادرا چرا از چالشهای موجود در خانه وخانواده شروع کردم!!

--خیلی واضح است.چون ،برای سازش هر بنا باید از استحکام خاک وزمین در زیر بنا وفونداسیون آغاز کرد

همه ما میبینیم که معضل وآسیب اعتیاد به مخدر رابا آن عظمت هیولا سان برحسب نداشتن درک درست از آن تنها با یک جمله کوتاه آغاز ،تشریح ،و تمام میکنیم. ای (بیچاره معتاداست )؟؟؟؟؟...

بله،درهر صورت بلای اعتیاد وجود دارد،وجهان انسانی تنها کمی این آسیب وبزرگی آنرا باور نموده،وقدمهای هر چند کوچک و ناکارآمد برداشته شده است.اما با جسارت عرض میکنم که تمام اقدامات درست شبیه فرضیه هائیست که برای حصول به نظر و نتیجه در آزمایشگاه کارمیشود!!اما براستی جواب این همه سوال را برای نجات نزدیک به سی درصد نوجوانان ونسلهای بعددر کجا وبا چه روشهائی باید یافت؟؟؟وتا کی باید برای پذیرش واقعیات وآشکار ساختن حقیقت تلخ شرم وسهل انگاری کرد؟؟

  اما اول از همه چیز این است .جدی گرفتن مشکل اعتیادومواد مخدر. ودر کمال تآسف وناباوری میبینیم که این درد زیر صدها خرده سیاست وهزاران روزمرگی مسخره و بچه گانه مدفون وبزرگی آن نیز فراموش گشته.

بیائید با یک حساب ساده ببینیم مثلأدر یک دوره پنجاه ساله یا در هر قرن چند واحد انسانی ویا خانوار به این بیماری مهلک دچار میشوند .وهمین بیماران گمگشته که میباید با دیگران استوانه عظیم بشریت را بنا کنند،نه تنها سربار وناکارآمدند بلکه جراحتی عفونی هستند بر این پیکر عظیم بشریت که در طول میلیونها سال ذره ذره شکل گرفته وبه تکامل نزدیک میشود./.

پس اولین قدم جدی گرفتن مشکل در حد بالاترین است .واما بعد چه؟  /یقینأ در هر مورد باید بسیاری از امور را بطور موازی پیش برد.وبرای ساختن چنین بنا ویا پل کاملآ امنی که فرزندان ما وآینده در کمال امنیت بتوانند از آن عبور کنند،وخود را به آنسوی این گذرگاه یعنی به زندگی انسانی وسلامت برسانند،در کنار سیاستها ی صحیح وآزموده وبه موازات آن باید کنارگذرهای کنترل شده وایمنی ایجاد کرد.که بعدأ حتمأ بدلیل اهمیت زیاد این چاره هارا پیشنهاد خواهم داد.

واکنون زیر سازی محکم وامن این سازه یعنی خانواده بله خانواده و آموزش خانوادها.  ازیاد نبریم  که:

محیط امن خانه وخانواده ومدارس وآموزشگاههای مادرکنار هم وبموازات یکدیگرمیتوانند مفیدتر باشند.اما باز هم تآکید میکنم که در پیشگیری وانتشار آسیبهای اجتماعی بخصوص آسیبی به بزرگی اعتیاد هیچ نهاد وکانونی به قدر خانواده ها نمیتوانند اثرگذار وموثر وبازدارنده باشد! البته میدانم که این موضوع جدیدی نیست،اما مهم برای ما موردی است که میخواهم عرض کنم!

پس سوال میکنم که تمرکز اولیه نهادهای مرتبط ما وجامعه بشری روی کدام جامعه هدف باید باشد؟

آری باید تمام سعی وهم خودرا روی آموزش خانواده متمرکز سازیم.آموزش،آموزش وآموزش .آنچه که برای این امر در جهت  سالم سازی کشورمان وحتی جهان هزینه کنیم به هدر نخواهد رفت ویقینأ جواب خواهد داد.

لازم است دراین وسط یک پرانتز باز کنم وبگویم(ماجرای مافیای جنایت پیشه مواد مخدر وسیاستهای برنامه ریزی شده درجهت راهبری وهدف دادن به بی بندوباریهای جوانان واشاعه به ثبت رسیده اعتیاد وحتی ساخت قویترین مواد مخدر در آزمایشگاههای مدرن وارائه این مواد کشنده با کمترین بها وحتی در مواردی پرداخت سوبسید وهزینه اولیه از سوی کشورهای مشخص و.....مورد جدا ومهمی است که به آن خواهیم پرداخت.).اما فعلآ .

آموزش را ازیاد نبریم.چرا کودکان ما از همان زمان که اولین ساخت جمله را ویادگیری ومهارتهای ساده را فرا میگیرند،نباید با برخی آسیبها ومهارت مبارزه با آن آشنا شوند؟به چه دلیل از آموختن حقایق مهم به نوجوان وحتی کودکان خود شرم داریم؟

:بعوان مثال:چرا کودکان وفرزندان ما نباید آنقدرنسبت به دود یک سیگار حساس شوند که به محض حس کردن بوی دود یک سیگار بادست دهان وبینی خودرا نبندند یا فورأ ماسک نزنند؟ بله حساسیت وهراس تا این اندازه.

یکی از موارد بسیار اساسی وحیاتی در یک خانواده غریب نبودن اهل خانه با یکدیگر است.یعنی دوستی وارتباط بسیار نزدیک خواهران وبرادران و والدین،ومسلمأ تنها پدران ومادران به خصوص مادر وزن خانه میتواند با رفتار درست ومدبرانه خویش این نوع رابطه نزدیک ودوستانه را بر جو خانه حاکم کند.

باید متآسف بود از اینکه رسانه پرمخاطب ما که خود یک دانشگاه کامل است به همان اندازه نیز دلیل غربت ودوری اهل خانه  ماست ،وحال که رایانه نیز نور علی نور شده،وبه محض صحبت کسی چندین  هیس وساکت امر به سکوت میکنند!!

--در هر صورت حتمأ اوقاتی را البته با لحاظ حال وحوصله دیگران به صحبتهای خانوادگی ومخصوص خانه بپردازید.وحتی چه خوب است که گاهی وارد برخی بحثهای علمی شوید!ویا مباحث سیاسی واجتماعی روز را به نقد بکشید وببینید که فرزندان شما با چه ولع وعلاقه یی به شما گوش میدهند ولذت میبرند.واین خوشی زمانی به اوج خود میرسد که شما نیز به سخنان ومواضع فرزندان با علاقه ومیل گوش فرا دهید.

  ای پدر بزرگوار وزحمتکش وای مادر فرشته گون وخسته از کار روزانه،آیا خود میدانید که تلاش شما برای چیست؟

  حتمأ میگوئید که جهت آسایش وآینده خود و فرزندان عزیزتان است ولا غیر،اگر اینگونه هست که حتمأ هم هست،پس رابطه و نزدیکی وتعامل در خانه را نیز در برنامه خودقرار دهید،وبا خود عهد کنید که بیش از این به اهل خانه خود نزدیک شوید.وبا هر ترفندی از احوال ومسائل همسر وفرزندان خود آگاه باشید.آنقدر صمیمی که آنان شما مادر یا پدر وبرادر یا خواهر را بهترین و در عین حال محرم ترین دوست خود بدانند.وسنگ صبور هم باشید،که این درست است.

واینها زمینه هائیست که اهل خانه را ونوجوان وجوان شما را از انواع آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد دور میسازد.

به فرزندان خود شخصیت دهید وبه دانسته ها وگفتارشان بها دهید،با ایشان از برخی مسائل مهم خانواده ویا بعضی مشکلات پیشامده سخن بگوئید ووی را طرف شور خود قرار دهید،ومشورت کنید،ومسلم بدانید که او پی میبرد که این تنها او نیست که در مدرسه ویا بیرون از خانه ویا با دوستان خود گاهی مشکل دارد،بلکه والدین او نیز چنین چالشهائی دارند،و در مقابل هر مورد ومشکلی چگونه آنرا حل میکنند.وبا آن برخورد مینمایند.

پس به یقین اگر اینگونه روابط تنگاتنگی در بین اهل خانواده برقرار باشد،نسبت به هم شناخت بهتر وبیشتری پیدا خواهید کرد، شادی وغم را بدون گفتن در چهره ورفتار هم درمی یابید،حالت وتغییرات روحی وجسمی را بزودی در دیگر اعضا ی خانه حس میکنید،واینجاست که احتمال وخدانکرده وجود کمترین آسیب را میفهمید ودرک میکنید.وشاید هنوز فرصتی برای زدودن آن درد وعمیقتر شدن آن آسیب موجود باشد، که حتمأ وجود دارد.

صددرصد در مطالب آینده راجع به اعتیاد به تبع سخن بازهم روی برخی مسائل مهم خانوادگی تآمل خواهیم کرد،اما اکنون بازهم باید به نقش بسیار اساسی وتکلیف نظام در این امر مهم اشاره وبازگو کرد.وعرض کردم که هر هزینه ئی در این موضوع ،چه در درمان بیماران کنونی وچه در امر مهمتر پیشگیری وزیرساختهای سلامت وبهزیستی آیندگان بشود هزاران برابر بازگشت سرمایه برای جهانی تندرست وعاری از آسیبهای چنین بزرگ خواهد داشت.

و در این میان مهمترین نقش دولت تآمین ابزار آموزش وهزینه هدف دار در این راه است وکمتر نهاد وسازمانی را میتوانم بیاد آورم که دستی بر این آتش نداشته باشد!با این حساب وظیفه داریم که اولین آموزشها را موازی با خانواده ها از پائینترین پله ها مانند مهد کودکها وایجاد حساسیت واقعی در میان آحاد جامعه بطور مستمر ونه مقطعی وآموزش مردم عادی جامعه با هر ابزار موجود ورسانه های مختلف نگذاشت که این موضوع فراموش ویا سست شود.

به یاری خداوند در مطالب بعد از خانه بیرون رفته وقدمی در وادی ودالانهای خوفناک اعتیاد خواهیم گذاشت.

وبه شما خواهم گفت که در مقابل مافیای قاچاق وتوسعه مواد مخدر مافیا وتجارت سودآور دیگری با عنوان مبارزه با مخدر و ترک و نجات معتادان شکل گرفته،که متآسفانه در کنار مددجویان معتاد ،خانواده های معذب آنها را فریب داده وسروکیسه میکنند.پس سخن من را باور کنید که معزل مواد مخدر چه کلاف هزارسر وتو در توئیست..تا بعد

                                                                                                        ابوالقاسمی.

حق مالکیت مطالب وبلاگ برای نویسنده محفوظ است. /8/8/88—بهبوست-صداست-سیماست-صداست2....