سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

سلامتی وانسان(پیش مقدمه)
ساعت ٤:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٢٦   کلمات کلیدی: سلامتی وانسان ،خدادرد داد دوا هم داد

بنام خدا :خدائی که درد را داد ،اما دوا ودرمان را نیز قبل از آن عطا فرمود.اما این انسان بود که در اول قدم به انحراف رفت وراه خویش گم کرد وبه بیراهه قدم نهاد.

انسانی که در عوض پیمایش راه سعادت وسلامت نوع بشر راه شرارت وپلیدی برگزید،وبه اندازه هزاره ها راه خود و نسل های

پس از خود را دور ساخت.

اما میبینیم که جمعی قلیل وفرزانه این بار سنگین را تنها بدوش کشیدند.اگرچه هم ره عشق وعلم پیمودند ،وهم با حرامیان و

نوادگان اشراف وشاهانی ستیز کردند که همه دنیا وحتی عالمان را نیز تنها برای روان شیطانی وجسم حیوانی خویش می خواستند .

واگر غیراز این بود وانسانها به حمایت یکدیگر به طریق انسانی رفته بودند اکنون دردی نبود که دوا نداشته باشد ،و زهری وسمی نبود که پادزهر آن در میان ارحام خداوند نیافته باشند.ویقینأ این دوراز رحمت ورآفت پروردگار عالم و آدم است که درد را بدهد اما دوای آن نیافریند.اما این بشر بود که در عوض یافتن راه تندرستی وسعادت خودرا به کشورگشائی وکسب حرام ومال ومقام مشغول ساخت.وشیاطین قدیم واهریمنان باستانی را که ما اکنون با نام (میکرب)،(ویروس)،(باسیل)وسرطان وتومور و....و...و...ازآنها یاد میکنیم به فراموشی سپرد.واین شیاطین نیز در میان انبوه زباله های دست ساز انسان متمدن به زندگی انگلی وبه رشد وارتقای خود پرداختند.

وبرخی از این بزرگترین دشمنان ما به زندگی واشرافیت انگلی خود در لابلای انبوه کشتگان واجساد ساخته دست سیاست مداران خون آشام که هنوز هم نوادگانشان راه آنان را بسیار مدرن تر ادامه میدهند هر لحظه به لحظه با جهشهای تکامل وار  و زنتیک (ویروسها .و..) خود را برای نابودی ومصائب هر چه بیشتر برای انسان مهیا میکنند!!!!

 

        اما سیاستمدارانی که جهان را دهکده خود میدانند،وکل عالم را قلمرو آزاد باج وخراج خویش حساب میکنند،آیایک سیاست وکردارشان در جهت سعادت بشر هست؟؟

        آیا همان غریبه های غرب یانکی که با کمک ویاری غرب نزدیکتر ودلارها ی حمایتی بعضی اعراب عیاش درفکر ساخت  و برپائی سپر موشکی هستند،یک لحظه زندگی بشر آینده را که خود نیز در آتش تولد بیماریهای نو رسیده و مهلک آنان میسوزند حتی آنی از فکر این هیولا درهم نمیریزند؟؟

 

     وآیا آنان که از سالها پیش جوائز صلح نوبل درعوض دوئل برایشان کنار گذاشته شده میدانند که که اینان طعمه ئی بیش در راه خرده سیاستهای همانها که هولوکاست را برای این دوران ساختند وپرورش دادند نیستند؟؟

 

   اما اگر چه میدانیم که سفارش من وامثال من در این راه تآثیر ندارد،ولی باید بگوئیم. که ای کسانی که ثروتها ی نجومی و نیروهای متفکر انسانی وعلم ودانش را وسیاستهای پرخرج را در راه یاری به دزخیمانی همچون صهیونیست وهرگوشه این جهان هزینه میکنید.

   تنها چند دهم درصد از این امکانات را به مسائل انسانی وکلان تحقیقاتی وسلامت روانی وجسمی جهانی که هنوز هم اندک فرصتی برای نجات دارد تخصیص دهید واطمینان داشته باشید که این هزینه در جهت نه تنها دیگران بلکه نسلهای خود شما نیر کارساز وزندگی بخش است.

     آنچه گفتم با توجه به تلاش جهان علم ومبارزه با انواع بیماریهای مهلک قدیم وجدید است وهزینه آن!!!!

       وحال پیشنهاد میکنم که درآینده مطالب این وب را به نظریمهمان کنید..      مسعود ابوالقاسمی simasat