سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

شکست مذاکرات هسته یی ایران و غرب جدی شده است
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳٠   کلمات کلیدی: شکست مذاکرات ،انرژی هسته یی ،توافق ایران با پنج باضافه یک

مذاکرات ایران با پنج باضافه یک بر سر موضوع انرژی هسته یی ایران به پایان خود نزدیک میشود.

    شکست این مذاکرات با توجه به خواست و توقعات طرف های مذاکره  محتمل تر است.

    تمدید دوماهه مذاکرات هم با شرایط موجود، هیچ تأثیری در نتیجه آن نخواهد داشت. شاید تنها ثمره اش بازهم انتظار؛ سکوت و تحمل مردم در مقابل ناکارآمدیهای دولت ثروت و امید باشد! که یقینآ تحمل ملت هم اندازه یی خواهد داشت... 
  پیروزی اسرائیل عربستان و اعراب با شکست مذاکرات هسته یی ایران رقم خواهدخورد! 


   مذاکرات ایران با پنج باضافه یک یا جامعه جهانی بر سر صنعت و دانش انرژی هسته یی ایران به پایان شش ماهه دوم خود رسیده است. اگرچه تمدید دوماهه دیگری نیز قابل انجام است!

  شکست و به سرانجام نرسیدن این مذاکرات سخت و نفس گیر! خود را بیشتر نشان میدهد.اگرچه طرفین مذاکره برای حفظ آرامش و منافع پشت پرده خود هنوزهم از امید و نتیجه خوب سخن میگویند!!

  اما اگر ماجرا و داستان همین باشد که گفته میشود! و پشت پرده خیلی تأثیرگذاری در میان نباشد! شکست این مذاکرات را براحتی میتوان حس کرد..
 شاید گزینه های برجای مانده و حل نشده تعدادشان کم باشد! اما بسیار جدی و بن بست گونه میباشند.

 هیچ نشانی از نتیجه "برد، برد" طرفها نیست.
 این مهم نیست که شخص من کلآ با این لجبازی بر سر داشتن و غنی سازی مشکل دارم، و گذشتن از این چاله سیاسی خانه برانداز را در شرایط کنونی و این سالهای پر التهاب ارجح تر میدانم! اما:

 آنچه را که جامعه جهانی میخواهد یعنی همه چیز! یعنی این همان خواسته هائیست که از اول داشتند! و خواست اسرائیل هم بوده و هست! یعنی برچیدن بساط هسته یی ایران!!!

و آنچه را که میدهند از نظر انقلابیهای ایران و نیروهای نظام اسلامی !همان هیچ است.
 یعنی تحریم ها لغو نمیشوند، بلکه فعلآ به حالت تعلیق در می آیند! و فوردو هم که باید تعطیل کند؛ و آب سنگین اراک هم تبدیل به آب سبک شود...
 خلاصه مطلب اینکه:  خیال اسرائیل از جانب بمب های توهمی ایران راحت شود...

 اما ما میگوییم که این بهانه است و آنها بازهم بهانه دیگری برای مداخله پیدا میکنند..و اما ما میگوییم!  اگر آنها گربه رقصاندند! ما هم مجدد برای آنها گرگ میرقصانیم..اگر آنها به تعهدات خود عمل نکردند! ما نیز سریعآ به جای خود بازمیگردیم..
 به فرض یک سال یا دوسال دستمان از صنعت مذکور عقب می افتد! چه اهمیت دارد؟

   بی تردید اگر این بهانه را از اسراییل بگیریم، با قدرت و جدیت بیشتر و همراه با دیگر دوستان میتوانیم این رژیم دروغگو را رسوا   و شکست دهیم...
  بی تردید این تضرع دروغین و مظلوم نمایی را از این رژیم صهیونیستی و دوستان غربی او خواهیم گرفت....چراکه ما اکنن به دوستی ملتهای جهان غرب و شرق نیاز داریم!

  اما اگر لجاجت بر سر خواسته های اتمی که توسط کسانی طرح میشود که هنوز باد انقلاب در سرشان موجود است، و مسئله هسته یی برایشان حیثیتی شده است و آسایش مردم برایشان اهمیت ندارد! که بازگردم به همان قسمت نتیجه شکست مذاکرات هسته یی که مشخص است و رهبر معظم هم پارسال فرمودند این مذاکرات بی نتیجه است و ما خوشبین نیستیم!!!