سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ادبیات وشعر
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۸   کلمات کلیدی: شعر سوته دل ،فلسطین

گفتنی هارا همه گفتند.نمیدانم شایدهنوززودباشد،و مغزوشعور
انسان هنوز از درک حق وناحق عاجز وناتوان است
!!
اما این شعر تقدیم به آینده:

فلسطین:
مسلمان ازگلستان شریعت     گلی ازنسل احمددیده آفت

برادرگر گرفت ازآتش و دود       هزاران غنچه پرپربرزمین بود

علمدار از زمین بردار پرچم       ببین سررا بدار  ازبیش وازکم

تو اهل طین وزیتون اهل عشقی    تواهل قبله عشق نانوشتی.

کنون شیطان که جایت لانه کرده    زغم سرزیرپر پروانه کرده .

بزن آتش به شمع عزم آنک         گل وپروانه سوزدباتو اینک.

اگرخواهی همه عزو مهابت         مهیاکن دل شیرو  صلابت.

<اعدومااستطعتم>رابیادآر           زقوت هرچه داری درتوان آر.

دلیران بشنویداین بانک چاووش     ندای اهرمن سازیدخاموش.

بسرآمد زمان سنگ و دیگر          بزن برجان دشمن تیغ حیدر.

به جرئت ازنهان برگیرآ تش          بسوزان ناله شیطان وسازش

سلحشوری زمولایم علی گیر      شجاعت هم زاو یاازنبی گیر.

بساط شب پرستان برکن ازجا     بزن برقلب دشمن بی مهابا.

خدااین سوته دل تنها نماند        دمی این جهد وجد برجا نماند.

                                               مسعود.الف (سوته دل)
هرگونه برداشت یا استفاده ممنوع است
   sedasat_masoud@yahoo.com                                            ابوالقاسمی٢٨/۶/٨٨