سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

جامعه وسیاست(پاسخ یک ابهام)
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱   کلمات کلیدی: خرده سیاست ،صداست2

پاسخ یک ابهام آسیبها وفوائدآن /خرده سیاستهای وبلاگ صداست 2 بروزن سیاست وسیماست نه سفارشی است ونه به هیچ حزب یا گروهی تعلق دارد.ونویسنده تنها مسئول آن است.واما اصل مطلب اینکه:

بحرانی نظیرحادثه واعتراضات پس از انتخابات دهم که باسوء استفاده از عصبانیت بی منطق کاندیداهای انتخاب نشده بوقوع پیوست،تاحدبسیاربالائی نتیجه بی تفاوتیهای مسئولین ما درطول سالیان گذشته بوده ومتأسفانه بعدازاینهم خواهدبود.وشایدبانگاهی دیگربتوان آنرا موهبتی برای نظام دانست که خواهم گفت.

اما درواقع پاسخ به سوالی قدیمی بودکه از سالیان گذشته توسط گروههائی ازهموطنان مامطرح میشد،واین سوال مربوط به روش ونحوه برخوردبامحبوسین وبازداشت شدگان ورفتاراشخاص حقوقی وخودسر با متهمین ویا دستگیرشدگان درمظان اتهام بود.
وهمیشه این سوال که پاسخ به آن حق مردم است در ابهام بود،وچنانچه شکایاتی نیزاز سوی افرادی درمواردی صورت میگرفت آنهم موردی حل میشد،ومورد مربوطه نیزموردی راضی ویا تفهیم میشد!!!ودرآخرهم لباس شخصیهای شعبده بازدریک چشم بهم زدن با لباس مخصوص حضوربهم میرساندند!!!!!

باتوجه به اینکه درجهان به غیراز ذات لایزال پروردگار هیچ چیز مطلق نیست ونخواهدبود.وپرانتز برای استثنائات باز است.وگاه منافع ملی ومیهنی وملاحظات سیاسی لاکن باثبوت حقانیت بایدلحاظ شود.


این ابهام را در رابطه با تمام بازداشت شدگان وجرائم واتهامات گوناگون عرض میکنم.اما یقینأ در بعد سیاسی و امنیتی بسیارپررنگ تر وجدی خواهدبود.

لذا این خرده سیاست بسیارمهم همیشه دستاویزی بود برای دشمنان نظام وکشور ما بخصوص صهیونیست وغرب که هراز چند گاهی از این کانال حقوق بشری به مبالغه ومیدان داری بپردازند.

اما بازهم ابهام موجودبود،و یقین دارم که اصل نظام وحاکمیت ما دراکثرموارد بی خبر و قانع به گزارشات کتبی و شفاهی وهیئت های تحقیق وتفحس که ارائه میشد!!!آری بیخبراما  مقصر!!!چرا که حکامی واقعی ومدیر باید بر رفتار کارگزاران خود احاطه کامل داشته باشند.آنهم درکشوری به عظمت ایران باستانی واسلامی وبه ویژه در امر رفتار کارگزاران نظام بامردم،مردمی که مسلمأ بدون داشتن آنها کشوری وبعدحکومتی شکل نمی  گرفت.
وحکامی نیزقابل تصورنبود.

لذاچنانچه درمطالب گذشته عرض کردم این فورانی اندک ازهمان انرژی نهفته درمتن جامعه ماست
که بدنبال نوع رفتار وتعامل نظام بامردم از گذشته دورتاحال تلمبارشده واین فوران نسبت به اعمال مسئولان نظام وخرده سیاستهای اعمال شده میتواندمثبت وحافظ نظام باشد،وحاکمیت را سربلند سازد،ویا اینکه خدانکرده منفی وآسیب رسان باشد،وهردونمونه آنرادرخلق حماسه باشکوه بیست وسوم خرداد(88) وآسیبرسان آنرادر روزهای گذشته تجربه کردیم.  

وشاهدبودیم که چگونه خرده سیاستهای نابجامانندگردوخاکی اندک درطول زمان تبدیل به گردبادی مهیب میشود وحرارت دشمنان براین مهابت می افزاید!!!


واما پاسخ ابهامی دیرینه وحقیقت زجه های کهنه خودرادرداستانی بنام فاجعه زندان کهریزک هویداکرد.ونه تنها زخم خوردگان بلکه مردم ومسئولان قدیمی وبالای نظام ومقام معظم رهبری با تصویری مستند پی به واقعیت زخمی کهنه وعمق جنایت خودسران جاهل که خودآلت دست جمعی سالوس ومرتجع وشاید.....دشمنان بردند.

واین آگاهی همان موهبت الهی است که عرض کردم.           ن/ ابوالقاسمیsedasat2/سیماست

و در ادامه مطلب عرض خواهم کردکه....

هرگونه برداشت ویاتحریف مطالب غیرقانونی است.


درادامه این مطلب نیکوست که این بیت آشنارابیادآورم که:
  دشمن دانابلندت میکند....بر زمینت میزند نادان دوست
وبدیهی است که این حادثه با همه منافع تبعاتی رانیز به نظام ماتحمیل کرد.امادرکل جمعی رانگران کرد ،گروهی را بروضعیت موجود واقف نمود،واقشار کثیری رانگران وحتی نا امیدساخت،

وشادیم ازاینکه جماعت سالوس وجاهلی راکه با افکار مرتجعانه خود دستور چنین رفتاری راصادر میکنند،ویا دست جاهل ترین اوباش واراذل را برای جنایت باز میگذارند!!!رسوا کرد.
واگرچه دوستان حقیقی این کشور اهل بیت را غمگین ومحزون نمود،اما سخن دیرینه من وامثال من را ثابت کردو دانستیم که سیاستهای به اصطلاح کلان وگم گشتن در برنامه های کوتاه وبلند واشباع شدن در روزمرگیها وآمارها ونشستهای پر رنگ و لعاب وپرهزینه چیزی نیست که بتواند ملتها وازجمله ملت اصیل ما را به سعادت برساند.

وتنها راه سعادت کشور وسربلندی واقعی وبدون دغدغه حکومت اسلامی بامردم بودن و رسیدگی به خرده سیاستهای قدم به قدم داخلی وزندگانی با همین پا برهنگان است وبس.

ودیدیم که به حاشیه راندن مردم  جمعی خوارج وهم ریاکار چگونه در پرده دروغین عاطفه وقانون مداری به خود جسارت محکومیت وهم اجرای حکم را در مورد فرزندان این ملت میدهند که در اوان زندگی جوانی کرده اندویا بدلیل ناپختگی فریب سرشاخه های خشن را خورده اند


واما بابعضی دوستان هم عرض میکنم که بیائید داستانهائی مانندلباس شخصی هارا کنار بگذاریم، چرا که چنین معرفیهائی کمی مضحک مینمایدونه اینکه من آنهارا انکارمیکنم،به عکس من بیش از هرکس این جرثومه های جنایت واحمق را ازنزدیک درک کرده ام.
ولی این وظیفه مجریان قانون وحکومت است وبه هیچ وجه نمیتوان بامعرفی این افراد گناه اشتباه وبی فکری خودرا فراموش کرد.
واین ملت هستند که با خاطری آسوده وبا اعتماد کار را به نظام سپرده وطالب امنیت وآسایش
جان ومال خویشند.وچرا باید عده ئی درهر مقام اینچنین راحت ازمرزهای قانون عبور کنند و امنیت مردم رالگدمال کنند؟
برای خودقانون جداگانه وضع کنند،رانتهارا مدیریت کنند،ثروتهای کلان ازپیوند آقازادگی خویش کسب کنند، برای مردم موعظه های دروغین سردهند.و و و ...وآنقدر جسورکه برای کسب مقام وثروت به مقدس ترین کرسیهای حاکمیت این نظام مقدس چشم طمع بدوزند!!
آه از آن دم که پیراهن.....به تن میکنندوخودرا بیگناه وفقیر میدانند!!!

به خدا سوگند که مولای ما امیر مومنان علی(ع)سالها برظلمی کوچک ازجانب کارگزارانش میگریست واز خدا طلب مغفرت میکرد.

یاعلی امشب همان شب است که آسمان وزمین برعدالت ومظلومیت تو خون گریستند و نظاره کردند که چگونه عدالت را سرشکافتند..
                                                                               ابوالقاسمی
sedasat2