سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

معرق در دنباله مطلب
ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۸   کلمات کلیدی: معرق

در صفحه ادامه مطلب نکته های کلیدی وجالب

درادامه این مطلب نیکوست که این بیت آشنارابیادآورم که:
  دشمن دانابلندت میکند....بر زمینت میزند نادان دوست
وبدیهی است که این حادثه با همه منافع تبعاتی رانیز به نظام ماتحمیل کرد.امادرکل جمعی رانگران کرد ،گروهی را بروضعیت موجود واقف نمود،واقشار کثیری رانگران وحتی نا امیدساخت،

وشادیم ازاینکه جماعت سالوس وجاهلی راکه با افکار مرتجعانه خود دستور چنین رفتاری راصادر میکنند،ویا دست جاهل ترین اوباش واراذل را برای جنایت باز میگذارند!!!رسوا کرد.
واگرچه دوستان حقیقی این کشور اهل بیت را غمگین ومحزون نمود،اما سخن دیرینه من وامثال من را ثابت کردو دانستیم که سیاستهای به اصطلاح کلان وگم گشتن در برنامه های کوتاه وبلند واشباع شدن در روزمرگیها وآمارها ونشستهای پر رنگ و لعاب وپرهزینه چیزی نیست که بتواند ملتها وازجمله ملت اصیل ما را به سعادت برساند.

وتنها راه سعادت کشور وسربلندی واقعی وبدون دغدغه حکومت اسلامی بامردم بودن و رسیدگی به خرده سیاستهای قدم به قدم داخلی وزندگانی با همین پا برهنگان است وبس.

ودیدیم که به حاشیه راندن مردم  جمعی خوارج وهم ریاکار چگونه در پرده دروغین عاطفه وقانون مداری به خود جسارت محکومیت وهم اجرای حکم را در مورد فرزندان این ملت میدهند که در اوان زندگی جوانی کرده اندویا بدلیل ناپختگی فریب سرشاخه های خشن را خورده اند


واما بابعضی دوستان هم عرض میکنم که بیائید داستانهائی مانندلباس شخصی هارا کنار بگذاریم، چرا که چنین معرفیهائی کمی مضحک مینمایدونه اینکه من آنهارا انکارمیکنم،به عکس من بیش از هرکس این جرثومه های جنایت واحمق را ازنزدیک درک کرده ام.
ولی این وظیفه مجریان قانون وحکومت است وبه هیچ وجه نمیتوان بامعرفی این افراد گناه اشتباه وبی فکری خودرا فراموش کرد.
واین ملت هستند که با خاطری آسوده وبا اعتماد کار را به نظام سپرده وطالب امنیت وآسایش
جان ومال خویشند.وچرا باید عده ئی درهر مقام اینچنین راحت ازمرزهای قانون عبور کنند و امنیت مردم رالگدمال کنند؟
برای خودقانون جداگانه وضع کنند،رانتهارا مدیریت کنند،ثروتهای کلان ازپیوند آقازادگی خویش کسب کنند، برای مردم موعظه های دروغین سردهند.و و و ...وآنقدر جسورکه برای کسب مقام وثروت به مقدس ترین کرسیهای حاکمیت این نظام مقدس چشم طمع بدوزند!!
آه از آن دم که پیراهن.....به تن میکنندوخودرا بیگناه وفقیر میدانند!!!

به خدا سوگند که مولای ما امیر مومنان علی(ع)سالها برظلمی کوچک ازجانب کارگزارانش میگریست واز خدا طلب مغفرت میکرد.

یاعلی امشب همان شب است که آسمان وزمین برعدالت ومظلومیت تو خون گریستند و نظاره کردند که چگونه عدالت را سرشکافتند..
                                                                               ابوالقاسمی
sedasat2

ی وجود دارنر.


معرق کاری(3)راتاخرد کردن الگوشرح دادم. گفتم که لازم نیست که قطعات الگو را خیلی خرد وریز
کنید.مگر آنکه برحسب رنگ وطرح لازم باشد.

اگرچه قبلأ این موارد را عرض کردم اما بدلیل جداکردن بحث انجام عملی کار باز حضورتان شرح میدهم تا ناگفته ئی نماند.

جهت اتصال الگوهای خرد شده روی چوب های اصلی ورنگی روشهای مختلفی بکارمیرود.
//1-اتصال الگوبا میخهای کوچک که به میخ سایه معروف است.که اجزای بزرگتر را نسبت به اندازه آن با دو یا چند میخ به هم اتصال میدهیم.درهر صورت هنگام برش دور الگووچوب بهیچ وجه نباید الگو وچوب روی یکدیگربلغزند وجابجا شوند.حتی یک ذره..

//2-اتصال الگو وچوب توسط چسب چوب،که بیشتربرای اجزای کوچک بکار میرود.
  لذا چسب را بصورت نقطه ئی مانند یک خال به یک یا چند نقطه میزنیم واتصال میدهید.
3- باچسب فوری هم درصورت لزوم میتوان،ولی اول یک یا چند نقطه را هم پشت الگو وهم روی چوب معرق را چسب بزنید ویک یادودقیقه تحمل کنید وبعد آنهارا روی هم گذاشته وفشاردهید تا بچسبد. البته نوعی چسب دو رو هم وجود دارد. که هر دو طرف نوار دارای چسبی قویست واز آنهم میشود استفاده کرد،فقط گران است .

مورد مهم برشکاری://یکی ازمهمترین مهارتها درکارهای هنری چوبی (مشبک ،معرق یا ماکت وخاتمکاری برشکاری واستفاده صحیح ازکمان اره ومهارت درکاربردآن است.
 اگرچه من بطور تئوریک سعی میکنم تا به بهترین وجه مسائل را تفهیم کنم.

آنهم به عشق دوستانی چون موعودرحمت وو....تمام عزیزانی که حال درخاطر ندارم ازجمله (رپ)
 وتمام هموطنان وهنردوستان همزبانم.


 اما اکنون مورد ما برش چوبهای معرق است که چوب الگو هم سوار برآن است.اولین نکته اینکه هرهنرمندفنآوری بیشترین مهارت را هنگام اعمال وتجربه خودش کسب مینماید.اما این را بدانید که 
 یک جمله وراهنمائی یک معلم عاشق ویک مربی دلسوزسالها راه را نزدیکترمیکند.

 و به قول من سعی کنید خودتان با چشم وگوش دزد علم وتجربه باشید.باعذراز گفتن کلمه دزد،منظورم از چشم خوب دیدن وازگوش خوب شنیدن است..

 برشکاری/الف-افرادی که راست دست هستند،برشرا ازچپ ودرجهت عقربه ساعت انجام دهند.
       وکسانیکه چپ دستند خلاف عقربه های ساعت پیش روند.زیرا که از نظر دید وچرخش چوب
     بهتربه کار مسلط هستند.
 ب-هنگام برش دور الگودقیقأ سعی کنید که تیغ کمان اره مماس با الگوباشدوچوب راببرد.زیرا که اگر تیغ از الگو فاصله بگیرد قطعه معرق شما بزرگترشده وهنگام جا رفتن با مشکل مواجهید.
  وبرعکس اگر لبه های الگوراهم با چوب برش دهید .اولأ که این الگو دیگرآسیب دیده و قابل استفاده نیست ومهمتر اینکه زمان نصب وجازدن قطعات معرق درزهای بین اجزا گشاد وکاملأ مشخص خواهند شد .وهنگام رنگ کاری وبتونه هم وقت گیرمیشود.پس دقت کنید که بدون عجله برشها را با دقت انجام دهید.که یکی از امتیازات معرق خوب همین درزها ونوع برش است.
ج- مورد دیگر در برش /سعی کنید که برش شما کاملأ عمودی وراست باشد.ودستتان به چپ یا به راست متمایل نباشد.زیرا وقتیکه روی کار راسنباده وپوست میزنید درزها بزودی باز شده وتبدیل به شکاف ودره میشوند.وحالا بیا و دره ها را پر کن!!

 د-درطرحهای معرق برخی جاها مانند سر تیزی برگها یا هرجای دیگرکه نمیخواهیم گرد برش بخورد برش را تا آخرخط قلم گیری یا نوک مثلأ برگ ادامه میدهیم وحالا اره را عقب عقب از خط برش خورده بیرون می آوریم.ودوباره اره وتیغ را ازعقب داخل همان شیار مینمائیم وحال ازهمان نوک برگ را شروع به برش میکنیم وادامه میدهیم بدین صورت تیزی ونوک باریک طرح حفظ میشود.

ر-در برش وکار با اره هیچوقت لازم نیست که کمان اره ره به جلو فشار دهید.
 بلک شما فقط کافی است که دست خودرا پائین بکشیدویقین کنید که برش انجام میشود.
  این عادت دو حسن دارد .اولأ که مسیر تیغ  منحرف نمیشود ودوم اینکه تیغ که داغ شده نمی شکند.

در هنگام برش به هرپیچ ومحل گردشی که رسیدید،تنها کافی است که در گردش سرعت دست
 خودرا زیاد نمائید.واین روش یکی از اصولی ترین روش در برشکاری است.
 لذا هر اندازه که پیچش بیشترباشد سرعت برش را در دور زدن افزایش دهید.بدون اینکه تیغ را به
 جلو فشار دهید.
 دو نکته دیگ را که نزدیک بود فراموش کنم عرض میکنم.
 /چنانکه در محلهائی میخواهید تا آخر خط بیندازید اما قطعه ازهم جدا نگردد.مثلأ مانند برش خطوطی
  که روی گلبرگهاست یا خطوط وآوندهای روی برگ زمانیکه برش شما هنوز به آخرخط نرسیده
  کافی است که دست خود را طوری بالا بیاورید که تیغ نسبت به کار زاویه ئی حدود چهل درجه
  بسازد .یعنی اینکه تیغ شما روی چوب را برش دهدوخط ایجاد نماید اما زیر چوب را تا آخر برش
 ندهد.پس روی چوب خط میاندازد اما قطعه از هم جدا نمیشود.

 //گاه محلی درمیان یک طرح باید برش وبیرون آید ونمیخواهیم که روی بقیه طرح جای خط برش
 بدنمائی کند .اینجا با یک مته سوراخ ریزی روی نقطه ئی از خط ایجاد کرده وبعد یک سر تیغ را از
 کمان بازمیکنید وتیغ را وارد سوراخ ایجاد شده کنید وحال سر تیغ را دوباره محکم ببندید.وقطعه
 خودرا برش دهید وباز سرتیغ را بازکنید وبیرون بیاورید.

یکی دیگر از موارد معرقکاری انتخاب چوب مناسب معرق وطرح شماست.
/انتخاب چوب:درمعرق بسته به ذوق وخلاقیت شما اما مهم است .
 برای ایجاد نمائی ازمثلأ کوه رگه ها ورج چوب را درنظر بگیرید.
 /برای نمود برجستگیها از چوب روشن تر وعمقها وفرورفتگیهارا باچوبی تیره ترنشان دهید.
 /محل ومنبع نور را در طرح بدانید ازکدام سمت است،لذا قسمتهای نزدیک به منبع نور را چوبهائی
  روشن وهرچه از محل منبع نوردورتر شوید تیره ترکارکنید.
 /یک یادآوری مهم:هرگز خیال نکنید که برای کار خود باید حتمأ چوبهای مختلف ورنگارنگ را در
 اختیارداشته باشید.هیچ اینگونه نیست.چرا که شما میتوانید با تنها با یک یا دونوع چوب وبکارگیری سایه و روشنهای آن واستفاده مناسب از رگه ها کاری زیبا خلق کنید.باورنمیکنید امتحان کنید.

 چنانکه چوبهائی هستند مانند چوب گردو که خود به تنهائی اکثر رنگهارا داراست.یاچوب راش.

در معرقکاری میتوان از موادی مانند صدف سنگهای تزئینی ویاخاتم که در بازار موجود است .
استفاده کرد.
 واین را خدمتتان عرض کنم که از هر ماده ی زیبا ومناسبی وتلفیق آن با چوب که اصل کاراست،
 میتوانید خود را با کمک ویاری تلاش وسعیتان صاحب سبک کنید.
در معرقکاری ازچوبهای مختلفی استفده میشود.اما ازچوبهای گردو،راش،عناب،شمشاد،تبریزی یا
چنار روسی که رگه های زیباتری دارد وکهکم یاکهورویاکیکم که هرسه یکی هستند.وممرز ،توت ،
 افرا وزبان گنجشک یا ون وتوسکا استفاده بیشتری میشود.


 رنگ چوب ورنگ معرق را انشاء الله وبایاری حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الدا درمطلبی
 یکدست بهمراه نکته های دیگری از معرقکاری که احتمالأ فراموش کرده باشم بزودی تقدیم حضور نازنین وعزیزتان خواهم کرد.
 
تنها پاداش من رضای پروردگار وخوشنودی مهدی(صاحب الزمان است)  ابوالقاسمی .
  
masoudabolghasemi@yahoo.com/////sedasat//simasat//