سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ماشین و پسته سال دیگه بخریم.
ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٧   کلمات کلیدی: کاهش قیمت ماشین ،ششماه ماشین نخرید ،موقتی نخواهدبود

کاهش قیمت ماشین موقتی نیست! در صورتیکه ملت هوشمندانه عمل کنند.
  
     چرا سرمایه دارها احتکار و صبر کنند که گرانتر بفروشند!!!

    بیایید ما ملت برای خرید صبر کنیم ! تا خودروسازان و پسته فروشان را پشیمان کنیم..
    هرروز که دیرتر خودرو بخرید بین سیصد تا پانصدهزار تومان به جیبتان بازمیگردد!!!!!   بذار چارتا پولدار نوکیسه بخرند! شما نخر.