سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

خاورمیانه وکشورهای عرب آبستن نقطه عطفی درتاریخ
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٩   کلمات کلیدی:

منطقه خاورمیانه آبستن نقطه عطفی جدی در تاریخ جهان!!

        بر تونس چه گذشت؟

        در مصر ؛ سرزمین فراعنه عتیق و جدید چه میگذرد؟ 

        نقش سودان بزرگ وتجزیه شده در این مقطع چیست؟

      ادامه مطلب را کلیک فرمائید.


   منطقه خاورمیانه آبستن نقطه عطفی جدی در تاریخ جهان!!

        بر تونس چه گذشت؟

        در مصر ؛ سرزمین فراعنه عتیق و جدید چه میگذرد؟ 

        نقش سودان بزرگ وتجزیه شده در این مقطع چیست؟

   انقلابهای جدی در کشورهای عربی:

        کشور ایران تاریخ وروند حوادث سیاسی وآزادیخواهی را به گونه ئی رقم زد، که بدون شک تأثیرات عمیق خودرا بر تمام کشورهای اسلامی و حتی سرزمینهای دور وغیر دینی به جای گذاشت! 

             انقلاب ملت مسلمان ایران باستانی وتوسعه  این کشور در تمام زمینه های مادی ومعنوی آنهم بهمراه تمام دشمنیهای خارجی وداخلی، که تنها هریک از توطئه های دشمنان ، بتنهایی میتوانست هرکشوری را به زانو درآورد! اعتماد به نفس را در دل کشورهای تحت ستم، روزبروز افزایش داده ومیدهد.  لذاست که مشاهده میکنید مردم کشورهای عربی بیش از پیش در برابر حرکتهای مخوف وبیرحمانه حاکمان خود جسورتر میشوند.

 

        اما باید دانست که تنها ،تداوم این مبارزات، ومهمتراز آن همدلی واتحاد گروههای مبارز رمز پیروزی این ملتهاست.

        وحتمأ رسیدن به این اهداف ورسیدن به استقلالی واقعی کاری آسان نخواهدبود! ویقینآ اتاق فکر استکبار با تجاربی که در گذشته بدست آورده براحتی این پایگاههای مهم خودرا در میان کشورهای اسلامی از دست نخواهد داد. اما غرب در این برهه بگونه ئی محتاطانه در این میانجی گریها عمل مینماید که چنانچه این دولتهای فرعونی به سقوط نزدیک شوند، بتواند ازمیان بد وبدتر ! همان بد را انتخاب کند! وجایگاه خود را در این کشورها از دست ندهد!!                 

         کشور مصر ودولت قاهره نمونه بارز این ماجراست. چنانکه جای شگفتی است که میشنویم رسانه های دولتی غرب از مبارزه مردم مصر با استبداد نام میبرد!! بله این همان سرزمین فرعون جدید ونزدیکترین شریک جنائی وسیاسی صهیونیست اسرائیل وآمریکاست. که غرب هر دو طرف را به خویشتنداری دعوت میکند.  وفعلأ صحبت از اصلاحات سیاسی میکنند، تا شاید بتوانند رژیم مبارک را نجات دهند.

           اما بنظر میرسد که مصریهای مسلمان این دفعه مصمم ترند. ومصر در صدر اخبارجهان است.   
  
اماملت مسلمان تونس هم همچنان میکوشند تا اینکه انقلاب خودرا کامل کنند، وبه اهداف نهائی خود برسند. چراکه هنوز اسیر دست سیاستهای مزورانه امریکا و صهیونیسم هستند. اما بهر حال اصلاحات بزرگی بدست مردم صورت گرفته است.   

          سوادن هم کشور بزرگ آفریقائیست ، که جمعیت آنرا اعراب وغیر عرب مسلمان تشکیل میدهند، وقشر دیگر سودان مسیحیانند که اغلب در جنوب این کشور بسرمیبرند. وجنوب سودان همان منطقه حاصلخیز ومناطق نفت خیز این کشور است، که پس از پنجاه واندی سال استقلال آنهم با درگیریهای داخلی وزیاد ونیز کودتاها ورهبری نظامیان، در نهایت با خرده سیاستهای بیشمار و پشتکار دشمنان قسم خورده همه کشورهای آزادیخواه جهان بخصوص جهان اسلام، یعنی اسرائیل وغرب به دو نیمه شمال وجنوب تجزیه گردید، وبنام سودان جنوبی نامگذاری شد!!  وشاید بتوان گفت که با این تقسیم اسرائیل به قسمتی از آرزو وهدف خود که همان از نیل تا فرات است دست یافت،

        واین منطقه وسیع وثروتمند، بزودی تبدیل به پایگاه وسیعی برای غرب واسرائیل خواهدشد. 
          
درهر حال این روزها ملتهای خاورمیانه چشم انداز خوبی را در مقابل خود میبینند.