سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

تومیگی عاشوراعتیقه شده!آیا مرام مردانگی وجوانمردی هم باستانی میشود؟
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢   کلمات کلیدی: متحجر ،عاشورا

محرم، عاشورا واربعین هرسال نو وتازه میشود. وتو ای نوجوان عزیزم ،جوان دلبندم :

میدانم تو سراسر ابهام وسوالی، نه بدی ونه دشمن عاشورائیانی.

تو فقط پاسخ میخواهی ،واین وظیفه ما میباشد،واما متحجرین ومرتجعان همیشه مقاوم!!    ادامه مطلب....


عاشورا عتیقه است، آیا مرام انسانیت هم عتیقه وباستانیست؟؟  

            نوجوان دلبندم، جوان حقیقت جویم

عاشورا تنها یک شماره هست ، تاسوعا هم نیز! چراکه دهمین روز هر ماه یک عاشوراست، ونهمین هم تاسوعا نام دارد. اما جای شگفتی است که مامسلمانان شیعه اهل بیت هرزمان که واژه روزدهم را میشنویم دلمان عاشق میشود، عشقمان آسمانی میشود! وقطره اشکی بر گونه هامان میغلطد. ولی احساسمان هرگز سرخورده وافسرده نمیشود! بلکه مفتخر وفرخنده میگردد!

                 بله عاشورا با عشاقش چنین میکند! تاسوعا نیز نهمین روز آن محرم بود. تاسوعای آن محرم  همان روزی بود که تمام ایثار با همه جلال وجبروتش مخفیانه وپشت ابرهای زمان خشکش زد، ناله کرد !......
     چرا که مردی رشید وجوان ، از سلاله مولای متقیان علی (ع) ومردی که دشمنان عشق و آزادمنشی با شنیدن نامش لرزه بر اندام نحیف وذلیلشان می افتاد! بلی مردی که عشق ولایت و لذت عاشقی جان وتنش را میسوزاند ، در همان لحظه که آب را از کاسه دستان رها کرد وبر آب نهر فرات باز ریخت! وهمانگاه دهانش از تشنگی به هم گره خورده بود!  خود ناله کرد که ای عباس : تو آب مینوشی در حالیکه حسین وامام تو وفرزندان اهل کاروانش از شدت تشنگی زار میزنند!

             آری به خدا سوگند که در همین لحظه گذشت که هیچ است، ایثار هم جبروتش فرو ریخت .
   شاید گمان کنی که ماجرای روز دهم یعنی
عاشورای محرم  وواقعه آن قدیمی وباستانی شده است!! عجبا!  آیا مرام مردانگی وفتوت وعشق وجات دادن بر سر پیمان محبوب هم ازیادرفتنی است؟

            کجا میشود روزی را که تک تک این کاروان کوچک عشق، نام ویاد تمام عاشقیهای زمینی وآسمانی را در خود جذب وذوب کردند! فراموش کرد؟؟ شاید درلحظاتی افکارت کوچ کنندبه سمتی و در جریان سوالاتی سیرکنید، که این از ویژگیهای جوانی وانسانیست. اما شک نکنید که تأثیرات سخن دیگران ویا سیل ابهام آفرینیهای دشمنان دوست نمانیز در این تردیدها وابهامات نسبت به حقیقتهای ماورائی والبته خدائی نه شیطان پرستی!!بی تأثیرنیست.

                که همین را هم اتاقهای فکر وتالار جنگ نرم سرمایه داران مستکبر واکثرأ غربی وصهیونیسم، برای حفظ وتغذیه احساسی وخلقی آندسته از جوانانی بکار میبرند که از احساساتی رقیق وقلبی علاقه مند به مسائل ماورائی برخوردارند!! اما این همان دلیل قطعی من است که بارها تأکید کرده ام .

                باید به نوجوان وجوانان خود پاسخ گوئیم، باید این عزیزانمان را قانع نمائیم، وبرای این هدف باید از تمام ابزار گوناگون ومفیدی که میتوانیم استفاده کنیم. اما اولین قدم بزرگ در این راه کنار گذاشتن افکارمتحجرانه یا مرتجعانه خود میباشد! واین همان آفت بزرگ مکتب وهدف بزرگ ما ورهبران ماست، که تمامی رهبران بزرگ وراستین بارها به این سم مهلک وکشنده صریحأ اشاره کرده وتأکیدنموده اند. واین همان راهیست که گروهکهایی مانند خوارج نهروان در صدراسلام برگزیدند وبه دین محمدی واهل بیت آزار فراوانی تحمیل کردند. وهم اکنون نیز اشخاص زیادی را حتی در بین خودیها میبینیم وهمینانندکه سرعت رشد مکتب محمدی را کند کرده، وبا مقاومتهای تحجرمآبانه ومرتجعانه خویش سرعت روند توسعه کشور ایرانی اسلامی را گرفته ومیگیرند.
   اما چه کنیم که درب مسجد نه کندنیست ونه سوختنی!!
  
آری به جرئت عرض میکنم که اینگونه والدین یا استادان هستند که در جواب اکثر ابهامات نسل امروز وفردا ، یا استغفراله گویند ویا میگویند جوان برو توبه کن ودهانت را آب بکش. حال با شخصی که بدنبال کشف حقیقت است ودلی پاک مانند شیشه دارد، ومیتواند هر نوری را هرچند مختصر جذب نماید ، ودر این حالت حتی انوار مضر وضدنور را نیز براحتی میپذیرد، چه باید کرد؟

               حال در اینزمان که امواج جذاب وپر زرق وبرق سایبری و ارتباطات آسان اینترنت، که به بسادگی از هر دیوار ضخیمی عبور کرده وخودرا تا اندرونی ترین سرای جوانان وخانواده هر روحانی وغیر روحانی میرسانند! و محرمانه ترین گوشه وخلوتگاه ما وفرزندانمان را درمینوردند.

             وهرلحظه وساعت بر مخاطبین خود می افزایند ویارگیری میکنند! وبراحتی وبدون هیچ مشکلی پاسخ مشکلترین سوال نوجوان وجوان ما را از مشکلات وجنسی تا مذهبی وغیره را میدهند، واین در حالیست که حتی مطرح کردن آن سوال در زندگی ارتجاعی من یا شما گناهی نابخشودنی باشد!! پس چرا نباید انتظار بکشیم که نسلهای مارا به بیراهه وانحراف نبرند؟ چرا باید از اینکه انواع مارکهای شیطان پرستی را برسینه ولباس جوان خود ویا دیگران میبینیم شگفت زده شویم ؟ آری باورکن این همان جوانیست که من نتوانستم پاسخ اورا بدهم وحتا شاید اورا از خودهم راندم، وبه او تهمتهای نارواهم زدم! پس دشمنان قسم خورده من ومکتب من ومذهب من که بدنبال همین گونه فرصتهاست اورا جذب کرد وپاسخ ابهامات ویرا نیز داد!!

         اما چه پاسخی وچگونه؟؟
     واین همان رمز کار وشگرد دشمنان ملتهاست . این همان توانائی دشمن درجذب مغزها وگاه نیز قلبهاست !واین همان دشمنی است که حتی اعتقادات وباورهای مارا که مخصوص متخصصین ماست ! بهتراز ما میگوید ،مینویسد، ویا در نمایشی تصویری  به رخ میکشد!  ومثال روشن آنهم ساخت فیلمی هالیوودی بنام "محمدرسول الله" در جهان اسلام میلیاردها فروش میکند!! فیلمی که حتی روحانیون را نیز به پای گیشه ها کشاند!! فیلمی که حتی با خود در صحنه یک جنگ وجنگ مولا علی(ع) وذوالفقار آنحضرت،شیعیان جهان را نیز راضی ومشعوف ساخت!! فیلمی از زندگی وبعثت وتاریخ پیامبر ما مسلمانان، که هرگز  فن وتکنیک ساخت آنرا نداشتیم!!اگرچه سازنده آن یک مصری باشد.  واگر هم داشتیم متحجرین در آنزمان، سنگسارمان میکردند .اما اکنون میبینیم که اسلام متفکر وپیشرو با تمام مقاومتهاو تحجر گرائیها به اندازه چندین دهه قدرت ارزاندام یافته ! اما چه دیر!!

          آری دوست من این روش اصلی دشمنان ما در جنگهای مخملی ونرم است . واین تاکتیک دشمنان ماست که در تهاجمات فرهنگی بکار میگیرد.
    دشمن ما  میداند چگونه باید راست ودروغ را باهم تلفیق کند، وراه وبیراه را بگونه ئی مینماید، که من مخاطب در میان آنهمه درستی ! نادرستیهارا تشخیص ندهم! دشمنان بشریت فراگرفته اند که با هرکس بزبان و علائق طبیعی وسنتی خودش سخن گویند!
 
دشمنان انسانیت باور دارند که غرائز جنسی وشهوانی وعلاقه هر کس به جنس مقابلش عادی ونیاز امتدادنسل هرجانداری ازجمله انسان است. واین یکی از مهمترین ابزار است که در جنگهای نرم وتهاجمات فرهنگی حرف اول را میزند وشاید کارامدترین جنگ افزار نرم ومخملیست! ودر مقابل مرتجعین ما سخن گفتن از آنرا وبرخورد با این مسئله طبیعی را یک گناه وشرم آور میدانند!! واینجاست که فرزندان تازه بالغ مابرای بدست آوردن پاسخ سوالات بیشمار خود به بیگانگان رجوع میکنند. حال با مذاهب هم اینگونه رفتار میکند، با علوم نیز همینگونه، وبا عاشقان سینه چاک تجارت وسرمایه نیز همین. 

          واوست که اکنون ابزار ارتباطی مدرن این زمان را بخوبی ودر نهایت به خدمت گرفت ، وبا تمام توان تلاش کرده است تا ملتها بتوانند براحتی ودر کوتاهترین زمان ممکن سخنش را بشنوند و خبرهای بروز و تحریف شده اورا ببینند و بشنوند.
      واین در حالیست که ما هنوز اندر خم یک کوچه هم نیستیم! وتازه جماعتی که هنوز افکار متحجرانه آنانرا از درک واقعیت وخطر مشهود بازداشته، با تمام سعی وباورهای غلط خود میکوشند که دسترسی راحت به این ابزار وامکانات تأثیرگذار وحلال را سخت تر وناشدنی ترکنند.  ...  
     
 
ویا سعی دیگر دشمن این است ، که یکهزارو چهارصد سال قبل تراژدی سیاه و تلخی واقع شد، ودر طول تمام این دوران بر آن به سوگ نشستند، و آنگاه با تفکری خام وذهنی گمگشته گوئی ،دیگر بس است، این دور از نگاه مدرنیته وامروزی است که این راه را ادامه دهیم!! چراکه دل و جان انسانها را غمزده وافسرده میسازد!

        امامن وتودرآسمان ذهن وباورمان، پرندگان وکبوتران عشق وافتخار لحظه یی ازنغمه سرایی و پرواز باز نمی ایستند!! ونهیب میزنندکه پاسخ دهیم :    مگر میتوان عشق را فراموش کرد، واگر عشق متعالی وحقه ازیادرفتنی بود که دیگر آن عشق، عشقی جاودانه نمیشد. آنجا که عشقهای زمینی و علاقه مندیهایی را که تنها بین دو انسان واقع شده،بسادگی وشایدهم هرگز نمیتوان ازیادها زدود! وهر روزه هزاران بار در مثالها ومحاورات یا به جهت تزئین سخنرانیهابکار میروند! ودر هر دوره، تآتری نو یا فیلمی برپایه آن عشق وهوای انسانی وزمینی شکل میگیرد، یا اقتباس میشود، همچون لیلی ومجنون یا ویس و رامین یا وامق وعذرا از آن جمله اند.

            پس چگونه میتوان عشق ومحبتی بزرگ را که میان بنده یی ومحبوبش آنهم محبوبی  که از چشم زمینی ما نادیدنیست، ومزد عشق عاشق را نیز به نسیه میدهد واین معشوق، ذات واجب الوجود است، ودلباختگانی که از جنسشان انسانی ورنگ وبویشان نیز همچون ظواهر دیگر زمینیان است.  اماتفاوت معنوی وحقیقت عشقشان، با مامریدان مدعی از فرش است تاثریا.
    دلباخته بودن ایشان در مقام فرزند والاترین خلق بشر یعنی علی و فرزند زهرا ،دختر پیامبر ماخاتم(ص)که ختم وکمال دین و راه انسان وکمال انسانیت را به بشریت  وتا آخرالزمان عرضه کرد.  اما گاه میشنویم زمزمه هایی را از آندسته جوانان امروز که یا بر اساس آگاهی قلیل ! ویا ان جماعت که همه رفتارها وحرکتهارا بر اساس توضیح وتوجیه اقتصادی ومادیت ونیز رسیدن و در آغوش فشردن معشوقی است که گاه نیز در فراقش خودرا به جنون وسادگی میزنند!!، وغیر آنرا بی منطقی و دیوانگی میپندارند.  وگاهی هم زمزمه هایی میشنویم از  کسانی که هر رفتاری را تنها با مشاعر مادی ویا از سر کم اطلاعی خویش میسنجند!! وکم نیستند این نمونه ها، نمونه هایی که بیشتر جهل ودنیا طلبی ایشان نتیجه افکار متحجرانه بزرگترهاسبوده وهست، واینان همان ها هستند که حتی به فرزندان خود نیز به چشم سرمایه مینگرند!! که یا در آینده دلیل افتخار وسربلندی یا کبر بیشتر وی شوند! ویا در نبودش زروسیم وسرمایه های اورا حفاظت نمایند!! ولذا با این شعار وشعور ،بزرگترین ایثارگر عالم عشق عشق بازی را به داشتن هوای نفس برای بدست آوردن حکومت وزمام امور دنیوی متهم کرده، ویا گاه از سر سستی ایمان به آنهمه عظمت و ایثار شک میورزند!! 

             چگونه انصاف وتفکری در  روحت رسوخ کرده است که اتهام دنیاطلبی و امارت داری به کسی زنید، که حتی برای رسیدن به اهدافش آنهم پیش چشم تمام نمایندگان جهان اسلام که بر گردکعبه ندای لبیک لک لبیک سرمیدادند، حفظ ظاهر هم نکند! ودر آن مکان بی عیب ومناسب برای تبلیغ وریا! خودرا به ریا وتزویر نیالاید وتکیه بر نقطه پرگار وجود عالم که همانا کعبه بود نزند و یال المسلمین نگوید!

           اما بعکس پیش چشم همه، این عبادت بزرگ را ناتمام گذارده ، واصحاب وکاروان خویش را ندای خروج از سرزمین وحی دردهد؟؟

           واین درس دیگری از امام معصوم ماست، که محکوم نمودن مرتجعین ومتحجران وخوارج آنزمان است!! که با حرکت بزرگ خود ارتجاع را برجای گذاشت وراه روشنگری وحقیقت پیمود!!  

            کدام عقل سلیم وروح حکیم میپذیرد که سیاستمداری که بدنبال حاکمیت مطلق است چنین فرصت طلایی ویارگیری را از دست بدهد، وبا زنان وکودکان قبیله کوچکش به قصد گرفتن سلطنت عزیمت نماید؟؟ وزوار وطائفین کعبه را در شگفتی بزرگ وانگشت بدهان مانده قرار دهد! آنهم پسر دخت رسول خدا؟ 

 ومن به تومیگویم که از چه چنین کرد؟

          آری وی خانه خدا رها کرد ،زیراکه صاحب این خانه قدسی و خدای او در آنزمان جای دیگری بود، خدای حسین همانجابود که او شتابان خودرا بدانجا میرساند . وخدای حسین ع آنجابود که از قبل پیمان و وعده ملاقات را امضا کرده بود. 

          پیمان نامه ومأموریتی که تنها او قادر به انجام آن در دهمین روز محرم ودرمیعادگاه نینوا بود. دشتی که فرسنگها از مکه ومدینه دور بود. ادامه دارد.......   مسعودابوالقاسمی.

masoudwarna@gmail.com.

simasatmasoud.persianblog.ir.

masoudabolghasemy.blogfa.com.