سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

لبنان؛از ترور نخست وزیر تا نمایش دادگاه وجانشین!
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٦   کلمات کلیدی: لبنان رفیق حریری

ترور رفیق حریری وفقدان نخست وزیر لبنان، شرایط را برای اتاق فکر غرب مهیا ساخت، تا با تشکیل دادگاهی نمایشی......
احزاب وملت لبنان درمقابل آزمایشی جدی..

آیا ترور رفیق بدست رفیق....ادامه مطلب راکلیک فرمائید.


لبنان از ترور رفیق حریری تا حال وتصمیم مردم.    

 آیا رفیق در قتل رفیق دست داشت؟

 آیا رفیق پس از ترور در جریان قرارگرفت؟

 آیا جانشین نخست وزیر فقید لبنان خود را بدست جریان اتاق فکر غرب وصهیونیسم قرارداده است؟ 

          بهر حال خرده سیاست هایی که توسط مرکز جنگ وتوطئه بر علیه اسلام ومقاومتهای مردمی در جهان از جمله در لبنان به اجرا در آمده چیز جدیدی نیست.  اما لبنان در مرحله سختی از تاریخ خودقرار دارد!

                چراکه مشهوداست ،کل این خرده سیاستهای اخیر یعنی از زمان ترور نخست وزیرلبنان تا حال و جریان دادگاه نمایشی ترور رفیق حریری درجهت ایجاد نفاق واختلاف دربین ملت لبنان واحزاب اصلی این کشور به اجرا در آمده است.

             واین همان مقطعی از زمان است که سران این کشور بایدهم خود با هوشیاری ومشارکت بهترین راه را برای برون رفت از این توطئه مهیا سازند وهم بطور وسیع مردم را آماده وهوشیار کنند. و اهم خرده سیاستهای حلقه وار را، ونیز مدارک بدست آمده ومشهود را برای افشاگری وروشن ساختن اذهان ملت بیان کنند.

              بهر حال خرده سیاست هایی که توسط مرکز جنگ وتوطئه بر علیه اسلام ومقاومتهای مردمی در جهان از جمله در لبنان به اجرا در آمده چیز جدیدی نیست.  اما لبنان در مرحله سختی از تاریخ خودقرار دارد! چراکه بنطر میرسد کل این خرده سیاستهای اخیر یعنی از زمان ترور نخست وزیرلبنان تا حال و جریان دادگاه نمایشی ترور رفیق حریری درجهت ایجاد نفاق واختلاف دربین ملت لبنان واحزاب اصلی این کشور به اجرا در آمده است.

          مقاومت وحزب اله ونیز احزاب دیگر در حال حاضر تنها سعی وهدف خودرا باید بکارگیرند تا اینکه در این دام وتله بسیارخطرناک اتاق فکر شیطان اسیر نشوند. و هرگز ازیاد نبرند که این ماجرا نیز خرده سیاستی میباشد که حلقه های دیگرش خرده سیاستهای به اجرا در آمده در سودان و تونس است! که بازیگران غرب آنرا در حلقه های دیگر عراق وافغانستان و.. . تنیده، تا اینکه شاید بتوانند بموازات جنگ نرم و جنایات جنگی دیگر با نفوذ بیشتر اسلام وآزادیخواهی؛ در جهان به مقابله یی جدی وهمه جانبه بپردازند.  

 ابوالقاسمی

.