سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

عشق یعنی داستان فرقت و غمنامه ها///////عشق یعنی دلشکسته درخم میخانه ها

عشق یعنی آنهمه ناکامی و هجروفراق///////ماجرای سوختن چون لاله وپروانه ها

عشق یعنی هشتن وبگذشتن ازخودبیگمان/////چون بری ازیادمنرامیشوی افسانه ها

عشق یعنی هرچه بینی نقش یارآردبیاد////////ازتو زاری وزمعشوقت بسی فتانه ها

عشق یعنی شستن تن درمیان رودحق/////////ازمجازت گم شوی تارخ ببینی بارهها

عشق یعنی یک گلستان پیش چشم گلفروش///عشق گل کردش رفیقومونس گلخانهها

عشق یعنی آنکه ناارزد پشیزی عقل را//////گوکه گویندت برو برخانه دیوانه ها

عشق یعنی صافی دل زاتش پنهان عشق/////آتش شهد گوارای می ومیخانه ها

عشق یعنی باوری کزدل بپاخیزد عیان /////گرچه ناصب کذب و مجنون گویدت بیگانه ها

عشق یعنی مردن نفس و هوس درجان وتن//دل مهیابایدت ای سوته بردستت می وپیمانه ها
هرگونه برداشت بی مجوز ممنوع است          شاعر ابوالقاسمی(سوته دل)