سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

utelsat شرکت یوتل شبکه های ایران راحذف کرد!
ساعت ۳:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳٠   کلمات کلیدی: حذف صداوتصویرایران از هاتبرد ،یوتل ست شبکه های ایران راحذف کرد ،شبکه های برونمرزی ایران

شرکت یوتل ست نوزده شبکه برون مرزی ایران را از ماهواره هاتبرد حذف کرد!!
  یک مقابله به مثل از نوع غربی آن!!...درادامه....


 
مراسم حج امسال حال وهوایی متفاوت دارد.
ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٥   کلمات کلیدی: توهین به پیامبر ،حج امسال

به پای عشق و سخن پیامبر خاتم بایستیم!
مراسم حج محمدی ؛ص؛ امسال یقینآ شکل متفاوتی خواهد داشت؛ و این را از خشم و اعتراض مسلمانان جهان، میتوان حس کرد. از آبان سال هزاروسیصدوشصت وشش تا حال..بیست وپنج سال گذشت...