سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ابزار تولیدملی با سرمایه ایران چیست؟
ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٦   کلمات کلیدی: تولیدملی ،جنس ایرانی بخریم

تولیدملی و کار و سرمایه ایرانی.

آیا درست است که همه سنگهارا بر سر مردم تازه بدوران بشکنیم؟؟!!!....


 
تناسب یارانه های نقدی وافزایش آن با گلوله برف رضا شا
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢   کلمات کلیدی: هدفمندکردن ،یارانه ها ،ابوالقاسمی سیماست

جمعه/1/2/1391 
       ..اصل افزایش سیصددرصدی تورم را جای دیگربجوئیارانه های نقدی و افزایش این یارانه تورم دارد اما نه آنچه شما بزرگنمائی میکنید.

           چرا همچون دوسه هزارسال قبل همه سنگهارا بر سر مردم میشکنیم؟؟!
ادامه مطلب::